LİDERLİĞİN SPORA YANSIMASI

Bir liderin özellikleri tüm grup ve topluluklarda gözlemlenirken, sporda lider olan kişilerin özelliklerinin gözlemlenmesi genişlemesine gün yüzüne çıkmaktadır. Spor takımlarının ve organizasyonlarının yönetilmesi noktasında birçok zorlukla karşılaşan liderden, kendi bilgi ve becerilerini aktarırken görevleri dışına çıkarak psikolojik süreçleri de yönetmesi istenmektedir. Bireyleri tek tek ele alan, onlara değer veren ve destek olan liderlere ihtiyacın olduğu gözlemlenmektedir. Gruba özgüven ve aidiyet duygusunu aşılayan bir lider olmak, liderlerin olmazsa olmaz özellikleridir. Lider olmanın gerekliliği yönetici pozisyonundan, görev ve yetkilerinin ötesinde daha ileri bir noktada insiyatif almak, eğitici olmak, bilgi ve becerisini aktarmak olarak ayrılmaktadır. Antrenörlerin stilleri, davranışları ve özellikleri takım içinde derinlemesine ele alındığında, tüm bu konuların ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Başarı için kurumsal bilgileri ile deneyimlerini aktarmaları gereken antrenörlere ihtiyaç duyulduğu her geçen gün araştırmalar sonucu ortaya çıkmaktadır. Bir yandan da sporcularını anlayan, yeteneklerine göre onları yönlendiren, sporcularını hedeflere hazırlayan, liderlik yapan antrenör’ün, spor bilgisi ve örnek tavrı ile başarıya odaklanması gerektiği araştırmacılar tarafından doğrulanmaktadır. Ayrıca sporcularına aidiyet duygusunu aşılayan, birlik ve beraberlik ile dürüstlük ilkesini elden bırakmadan çalışmalarını sürdüren antrenörün, diğer antrenörlerden ayıran özellikleri olarak göze çarpmaktadır. Antrenörün amacına ulaşmak için benimsediği, uyguladığı bir ya da birden çok çalışma yönteminin olduğu ve bu noktada gelişimler göstermesi gerektirdiği araştırmalar sonucu ortaya çıkmaktadır. Çalışmamda, sporda istihdam edilen antrenör ve liderlerin özellikleri, yeterlikleri ve grubu yönetme noktasındaki becerileri incelemeye konu olmuştur.

REFLECTION OF LEADERSHIP IN SPORT

We are in the period of time in which the teams are managed, how they should be managed, and which styles the leaders adopt in the leadership point in sports, are started to be discussed and discussed. The contribution of the styles adopted by the leaders to the success is considerable. The approach of the team leaders to the athletes in the group, their role as an example, their sharing on the path to success as well as their trainer sides, keeping the athletes involved, encouraging them, giving them responsibilities in self-confidence, approaching their friends and friends, approaching their ideas and focusing on the target are the behaviours of positive leadership styles. Sometimes, the fact that the leaders exhibit highly autocratic behaviours in the team, and concentrate on the behaviours, let alone do the opposite, may adversely affect the athletes in terms of achieving the target. Athletes who are too tight or too freed suffer from loss of motivation but have problems in concentration. In this study, the leadership styles of the leaders in sports teams, as well as the behaviours they exhibited were examined.

___

 • Konter E. Bir Lider Olarak Antrenör. 1. Baskı, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, (1996).Koruç Z. Voleybolda Antrenör Özellikleri ve Antrenör Kişiliği. Voleybol Dergisi, Hacettepe Üni. Spor Bil. ve Tek. Yüksekokulu, Ankara, (1995).Başer E. Futbolda Psikoloji ve Başarı. 2. Baskı, Bağırgan Yayınevi, Ankara, (1996).
 • Başer E. Uygulamalı Spor Psikolojisi, Bilimsel Spor Yayınları, Ankara, (1986)
 • Koç Ş. Spor Psikolojisine Giriş, Saray Kitapevleri, İzmir, (1994).
 • Doğan O. Spor Psikolojisi Ders Kitabı, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, (2004).
 • Arıkan T, Gökteke E. Liderlik ve Güç kullanımında Machiavelli. 1. Baskı, Literatür Yayıncılık, Ankara, (2003).
 • Özalp E. Kırel Ç. Davranış Bilimleri ve Organizasyonlarda Davranış, E.İ.T.İ.A. Yayınları, Eskişehir, (1992).
 • Karaküçük S. Rekreasyon, Boş Zamanları Değerlendirme, 2. Baskı, Ankara, (1997).
 • Krech D, Crutcnfield D, Ballanchey A L. Cemiyet İçinde Fert. 2. Baskı, Meb Yayınları, İstanbul (1983).
 • Alptekin M. Kültür ve Liderlik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Offset Grubu, Trabzon (1968).
 • Freedman J L. David O Scarlsmih J M. Sosyal Psikoloji, İmge Kitabevi, Ankara (1987).
 • Dinçer Ö ve Fidan Y. Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. 3. Baskı, İstanbul, (1996).
 • Akal Z. İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi. Mpm Yayınları, Ankara, (1992).
 • Erdğan İ. İşletmelerde Davranış, Beta Yayınları, İstanbul, (1994).
 • Thomas, Waterman R H. Yönetme ve Yükselme Sanatı-Mükemmeli Arayış, Altın Kitaplar, İstanbul, (1987).
 • Martens R. Başarılı Antrenörlük, Beyaz Yayınları, İstanbul, (1998).
 • Tiryaki Ş. Spor psikolojisi, Eylül Kitap ve Yayınevi, Ankara, (2000).
 • Ergun T. Türk Kamu Yönetiminde Önderlik, Davranışı, Todaie Yayınları, Ankara, (1981).
 • Eren E. Yönetim ve Organizasyon. İ.Ü Yayınları, İstanbul, (1991).
 • Çeyiz S. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dallı, Yüksek Lisans Tezi, Adana, (2007).
 • Dolaşır S. Antrenörlük Etiği ve İlkeleri, Gazi Kitapevi, Ankara, (2006).
 • Erkan M. Sporda İletişimin Önemi ve Takım Performansına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, (2002).