Ortaokul Türkçe Öğretmenlerinin Türkçe Eğitim ve Öğretimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Anadili öğretimi, özellikle ilköğretimde bütün derslerin temelini oluşturur. Çünkü anadilinde yeterli seviyeye gelmeyen öğrenci, diğer derslerde de başarısız olacaktır. Bu nedenle, ülkemizde öğrencilerimize anadilimizin temel becerilerini kazandırma sorumluluğu üstlenen Türkçe öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Türkçenin dünyada konuşulan en eski ve köklü diller arasında olmasına ve geniş coğrafyada kullanılmasına rağmen, anadili öğretiminde verimsizlik, insanların Türkçeyi kullanmadaki duyarsızlıkları ve yıllardır Türkçeyi öğretme konusunda problemlerin yaşanması bizi bu çalışmaya itti. Biz bu çalışmayla, diğer çalışmalardan farklı olarak öğretmenlerin ilköğretim altı, yedi ve sekizinci sınıf Türkçe dersi öğretim uygulamaları ile ilgili görüşlerini ortaya koymak istedik. Bu çalışmada, Türkçe öğretimi etkinlikleriyle ilgili saha araştırması yapılmıştır. Türkçe öğretimi etkinlikleri hususlarında görüşlerini almak üzere Türkçe öğretmenlerine anket uygulanmıştır. Araştırmanın verileri anket yoluyla elde edilmiştir. Bu anket sonunda elde edilen bulgular yüzde, frekans, standart sapma ve ortalama şeklinde ifade edilmiştir. Türkçe öğretiminin amaçları, ilkeleri, etkinlikleri üzerinde durulmuştur. Türkçe öğretiminde kullanılan araç-gereçler, metot ve teknikler üzerinde durulmuştur. Ayrıca Türkçe öğretiminde başarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve bunlara ilaveten araştırmanın amacı, önemi, varsayımları, sınırlılıkları ve tanımları üzerinde durulmuştur. Araştırmanın ikinci bölümünde konuyla ilgili yapılmış araştırmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde çalışmanın yöntemi açıklanmıştır. Dördüncü bölümde elde edilen bulgulara ve yorumlara beşinci bölümde ise elde edilen bulgu ve yorumlar ışığında sorunların çözümüyle ilgili sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

___

 • Abuhmaid, A. (2011). ICT training courses for teacher professional development in Jordan. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 10(4), 195-210.
 • Adalı, O. (1983). Anadili olarak Türkçe öğretimi üstüne. Dil Öğretimi Özel Sayı Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 47(379), 31-35.
 • Akinnaso, F. N. (1993). Policy and experiment in mother tongue literacy in Nigeria. International review of Education, 39, 255-285.
 • Aktaş, E., & Bayram, B. (2018). Türkçe öğretiminde okuduğunu anlama stratejilerinin kullanımı üzerine bir inceleme. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(3), 1401-1414.
 • Amirrudin, M., Nasution, K., & Supahar, S. (2021). Effect of variability on Cronbach alpha reliability in research practice. Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi, 17(2), 223-230.
 • Arıcı, A. F. (2006). Türkçe Öğretiminde Kullanılan Strateji-Yöntem Ve Teknikler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 299-307.
 • Aslan, Ş. (Ed.). (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Nicel, Nitel ve Karma Tasarımlar İçin Bir Rehber. Eğitim Yayınevi.
 • Avcı, İ. M. (2018). Türkçe öğretim programı (2018) bağlamında 5. sınıf Türkçe dersi öğretimine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi.
 • Aydın-Gönül, D. (2016). Türkçe ders kitaplarındaki yazınsal metinleri okuma-anlama etkinliklerinin eleştirel okuma ölçütlerini karşılama yeterliliği (8.sınıf örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bamberger, R. (1990). Okuma alışkanlığını geliştirme. B. Çapar (Çev.). Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Benson, C. (2005). The importance of mother tongue-based schooling for educational quality. commissioned study for EFA Global Monitoring Report, 24.
 • Bland, J. M., & Altman, D. G. (1997). Statistics notes: Cronbach's alpha. Bmj, 314(7080), 572.
 • Brown, J. D. (2002). The Cronbach alpha reliability estimate. JALT Testing & Evaluation SIG Newsletter, 6(1).
 • Campbell, B. (2001). Pupils’ perceptions of science education at primary and secondary school. Research in science education-past, present, and future, 125-130.
 • Ceyran, K. O., & Erdem, M. D. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme becerisine yönelik görüşlerinin incelenmesi (Master's thesis, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi).
 • Dilidüzgün, Ş. (2013). Ortaokul Türkçe derslerinde oku(ma)dan özet yaz(ma)ya. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(2), 47-68.
 • Doff, A. (1988). Teach English trainer's handbook: A training course for teachers (Vol. 2). Cambridge university press.
 • Doğan, Y. (2009). Konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik etkinlik önerileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 185-204.
 • Edizer, Z. Ç., Dilidüzgün, Ş., Başoğul, D. A., Karagöz, M., & Yücelşen, N. (2018). Türkçe öğretiminde üstbilişsel okuma stratejileri ile okuma yöntem-tekniklerinin metin türüne göre değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (29), 479-511.
 • Ejieh, M. U. (2004). Attitudes of student teachers towards teaching in mother tongue in Nigerian primary schools: Implications for planning. Language Culture and Curriculum, 17(1), 73-81.
 • Ertürk, S. (1993). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Meteksan Yayınları.
 • Flavell, J. ve Wellman, H. (1977). Metamemory. Jr. R. V. Kail ve J. Hagen (Yay. haz.). Perspectives on The Development of Memory and Cognition içinde (ss. 3-33). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Freeman, J., Simonsen, B., Briere, D. E., & MacSuga-Gage, A. S. (2014). Pre-service teacher training in classroom management: A review of state accreditation policy and teacher preparation programs. Teacher Education and Special Education, 37(2), 106-120.
 • Gökmen, S., ve Çağlayan D., N. (2011). Türkçe derslerinde söz edimlerin öğretimi üzerine bir değerlendirme. 154, s. 44-60.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 271.
 • İskender, H., Yiğit, F., & Bektaş, R. (2015). Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Yönelik Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(1), 305-327.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2014). Educational research: quantitative, qualitative and mixed approaches. USA: SAGE Publications.
 • Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Edt). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (21.Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kavan, N., & Adıgüzel, A. (2021). Türkçe Öğretmenlerinin Salgın Süreci Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(19), 138-155.
 • Kroon, S. (2003). Mother tongue and mother tongue education. In World Yearbook of Education 2003 (pp. 47-60). Routledge.
 • Kulik, J. A. (2003). Effects of using instructional technology in elementary and secondary schools: What controlled evaluation studies say (pp. 140-5). Arlington, VA: sri International.
 • Kurtz, S., Draper, J., & Silverman, J. (2017). Teaching and learning communication skills in medicine. CRC press.
 • Ocak, G. (2007). Yöntem ve teknikler. G. Ocak (Ed.) Öğretim ilke ve yöntemleri (ss. 213-282). Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Oder, E. (2005). The social cohesion role of educational organizations: Primary and secondary schools. Peabody Journal of Education, 80(4), 78-88.
 • Prinsloo, D. (2007). The right to mother tongue education: A multidisciplinary, normative perspective. Southern African Linguistics and Applied Language Studies, 25(1), 27-43.
 • Rosekrans, K., Sherris, A., & Chatry-Komarek, M. (2012). Education reform for the expansion of mother-tongue education in Ghana. International Review of Education, 58, 593-618.
 • Sönmez, V. (2005). Bilimsel Araştırmalarda Yapılan Yanlışlıklar. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (18).
 • Şimşek, B., Direkci, B., & Koparan, B. (2021). Türkçe öğretmenlerinin eğitimde teknoloji entegrasyonu ve Türkçe öğretmeni yetiştirme sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Turkish Academic Research Review, 6(3), 882-902.
 • Şimşek, İ., & Güler, Ş. (2022). Seçmenlerin Empatik ve Özgeci Tutumlarının E-Katılım Davranışları Üzerinde Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 13(34), 589-602.
 • Tsigilis, N., Zournatzi, E., & Koustelios, A. (2011). Burnout among physical education teachers in primary and secondary schools. International Journal of Humanities and Social Science, 1(7), 53-58.
 • Ulla, M. B. (2016). Pre-service teacher training programs in the Philippines: The student-teachers practicum teaching experience. EFL journal, 1(3), 235-250.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2011) Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile VeriAnalizi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Voogt, J., & Knezek, G. (Eds.). (2008). International handbook of information technology in primary and secondary education (Vol. 20). Springer Science & Business Media.
 • Wasserman, E., & Migdal, R. (2019). Professional Development: Teachers' Attitudes in Online and Traditional Training Courses. Online Learning, 23(1), 132-143.
 • Yadav, M. K. (2014). Role of mother tongue in second language learning. International Journal of research, 1(11), 572-582.
 • Yalçın, V. Ve Uzun H. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin öğretim yöntem ve teknikleri kullanma düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Kilis ve Gaziantep İli Örneği). Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 3(2), 42-54.
 • Yıldırım, Z. ve Demir, K., (2003). Burdur İl Merkezindeki İlköğretim Okullarında Görev Yapan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Alanları ve Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri ile Fen Bilgisi Eğitimi Öğrencilerinin Bu Öğretmenler ile İlgili Gözlemleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 134-145.