POPÜLERLEŞEN SİYASET, SİYASALLAŞAN MÜZİK: 30 MART 2014 YEREL SEÇİM ŞARKILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Kitle iletişim araçlarının çoğalması ile birlikte siyasal propaganda teknikleri de çeşitlenmiş, mecraya uygun içerik üretimi önem kazanmıştır. Bu bağlamda seçim kampanyalarında kullanılan şarkılar da bu tanıtım teknikleri içinde yer almaktadır. Çalışmada, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde siyasi partilerin ve adayların seçim şarkılarında seçmene ne tür mesajlar ilettikleri incelenmiştir. Söz konusu şarkıların biçim ve içerik bakımından incelenmesi sonucu ortaya çıkan veriler doğrultusunda basit, akılda kalıcı sözlerle adayların kişisel özelliklerine, milli, dini ve kültürel değerlere sıklıkla vurgu yapıldığı anlaşılmıştır
Anahtar Kelimeler:

Seçimler, Müzik, Siyasal Kampanyalar

___

AZİZ, A. (2007). Siyasal İletişim. İstanbul: Nobel Yay.

BALCI, Ş. (2007). Türkiye’de Negatif Siyasal Reklamlar: 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçimleri Üzerine Bir Analiz. Selçuk İletişim Dergisi, 138.

BAUDRİLLARD, J. (1991). Sessiz Yığınların Gölgesinde ya da Toplumsalın Sonu. İstanbul: Doğubatı Yay.

BON, G. L. (1997). Kitleler Psikolojisi. İstanbul: Hayat Yay.

DEĞİRMENCİ, F. (2003). 18 Nisan 1999 Genel Seçimleri ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin Siyasal İletişim Stratejileri. Ankara: A.Ü. SBE Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bilimleri Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

DERCİ B.(2014). Türkiye’nin Seçim Tarihi: Şarkılar, Sloganlar, Afişler.

http://bianet.org/bianet/siyaset/153208-secim-yarisi-sarkilarla-basladi (16 Nisan 2014 tari- hinde erişilmiştir).

http://bugraderci.blogspot.com.tr/2014/03/turkiyenin-secim-tarihi-kampanyalar.html(22 Nisan 2014 tarihinde erişilmiştir).

http://www.haberler.com/dp-nin-secim-sarkilari-ve-reklamlari-youtube-de-haberi/(16 Ni- san 2014 tarihinde erişilmiştir).

http://www.haberdar.com/ugur-isilak-in-o-fotografi-paylasim-rekoru-kiriyor-3981062-ha- beri (16 Nisan2014 tarihinde erişilmiştir).

http://www.hurhaber.com/iste-unutulmaz-secim-sarkilari/haber-59184 (14 Nisan 2014 ta- rihinde erişilmiştir).

KAİD, L. L. (2008). Political Advertising, Handbook Of Political Communication Research. New Jersey: Taylor & Francis E-Library Edition.

KILIÇASLAN E. (2008) Siyasal İletişim: İdeoloji ve Medya İlişkisi. İstanbul: Kriter Yay.

Özkan, N. (2002). Türkiye ve Dünyadan Örneklerle Seçim Kazandıran Kampanyalar. İstan- bul: MediaCat Yayınları.

UZTUĞ F. & ÖZGÜN Y. (Ed) (2012). SANDIKÇIOĞLU B. Tarihsel Gelişim Süreci içinde Siyasal İletişim. Siyasal İletişim (s. 17). Eskişehir: Anadolu Ünv. Yay.

ÜSTE, R. B., YÜKSEL, B., & ÇALIŞKAN, S. (2007). 2007 Genel Seçimlerinde Siyasal Pazar- lama Tekniklerinin Kullanımı ve İzmir İli Örneği. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 213-232.

TAN, A. (2002). İlke ve Uygulamalarıyla Politik Pazarlama. İstanbul: Papatya Yay.

TOKGÖZ, O. (2008). Siyasal İletişimi Anlamak. Ankara: İmge Yay.

YAYLAGÜL, L. (2006). Kitle İletişim Kuramları Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot Yay.

___

APA Önürmen, O. & Temel, F. (2014). POPÜLERLEŞEN SİYASET, SİYASALLAŞAN MÜZİK: 30 MART 2014 YEREL SEÇİM ŞARKILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA . İletişim ve Diplomasi , Özel Sayı , 49-64 .