DİJİTALLEŞMEYLE BİRLİKTE TÜRKİYE’DE KİTAP YAYINCILIĞININ DÖNÜŞÜMÜNE SEKTÖREL YAKLAŞIMLAR

Dijitalleşme her alanda olduğu gibi kitap yayıncılığında da dönüşüme neden olmuştur. Dijital teknolojilerle kitap yayıncılığında yeni kitap formatları üretilmeye başlanmıştır. Dijital teknolojilerle inşa edilmiş e-kitap ve sesli kitap geleneksel kitap formatına bir alternatif oluştururken artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileriyle de yeni kitap formatları geliştirilmeye devam etmektedir. Bu gelişmeler okuyucuya yeni okuma deneyimleri yaşatırken yayıncılık sektörünü de teknolojik temelli yeni yatırımlar yapmaya yöneltmektedir. Araştırmada sektörel perspektiften basılı kitapların geleceği hakkındaki görüşlere ilişkin içgörü toplanması ve mevcut durum saptaması yapmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Türkiye’de yayıncılık sektörü profesyonellerinin dijital kitaplara yönelik yaklaşımları, dijital kitapların tercih edilme motivasyonları ve dijital okuma deneyimleri, geleneksel kitapların geleceği ve yeni bir format olarak sanal gerçeklik teknolojisi destekli kitap okuma deneyimine yönelik sektörel gelişmeler incelenmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Türkiye’de dijital ve geleneksel kitap yayıncılığı sektöründe faaliyet gösteren meslek profesyonelleri oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda Türkiye kitap yayıncılığında sesli kitapların yükselişe geçtiği, e-kitapların ise hala yeterince tercih edilebilir olmadığı, yayıncılık sektörünün dijital kitaplara mesafeli yaklaştığı, sanal gerçeklik gözlüğüyle kitap okuma deneyimi geleceğe atfedilen bir okuma biçimi olarak değerlendirildiği, sektörün dijitalleşme sürecine hala geçiş sürecinde olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Sectoral Approaches To The Transformation Of Book Publishing With Digitalization In Turkey

___

 • Anameriç, H. (2011). Geçmişten Günümüze Kitabın Serüveni: E-Kitap. VEKAM.
 • Bacon, F. (2015). Novum Organum. (T. Kabadayı, Çev.) Ankara:Bilgesu Yayıncılık.
 • Ballotore, A., & Natale, S. (2016, July). E-Readers And The Death Of The Book: Or, New Media and The Myth Of The Disappearing Medium. New Media And Society, 18(10).
 • Bozkurt, A., & Bozkaya, M. (2013). Etkileşimli E-Kitap Dünü Bugünü ve Geleceği. XV. Akademik Bilişim Konferans Bildirileri (s. 387-393). Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Doğan, A. (2016). Artırılmış Gerçeklik Teknolojileriyle Desteklenmiş Hikaye Kitabı Okuma Deneyimi. Medeniyet Sanat, İMÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, s. 121-137.
 • Eco, U., & Carriere, J.-C. (2014). Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın. (S. Dolanoğlu, Çev.) İstanbul: Can Yayınları.
 • Ertürk, M., & Üzümcü, E. (2018). Yeni Nesil Dijital Okuma Deneyimi ve E-Kitabın Geleceği. Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 8 (2), 196-205.
 • Everett, N. (2017) The Future of the Printed Book. Book Chain Project.
 • Gandhi, S. (2000). E-Books-The Future of Reading and Ultimate Book Publishing. Journal of Educational Technology Systems, 29(1), 49–66.
 • Gilchrist, V. J. (1992). Key Informant Interviews. In B. F. Crabtree & W. L. Miller (Eds.), Doing Qualitative Research (pp. 70–89). Sage Publications, Inc.
 • Koloğlu, O. (2010). Osmanlı Döneminde Basın Teknikleri ve Araçları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Kristensen, L.-B., & Lüders, M. (2021). Convenient And Worth The Price? Identifying Early Users And Predicting Future Use Of Book Streaming Services. Convergence, 0(0).
 • Labarre, A. (2012). Kitabın Tarihi. (I. Ergüden, Çev.) Ankara: Dost Kitabevi.
 • McLouglin, D. (2022, November 15). Wordsrated. Print Book vs E-book Sales Statistics: https://wordsrated.com/ adresinden alındı. (Erişim Tarihi: 03.01.2022).
 • Nastasi, B. (2015). Study notes: Qualitative Research: Sampling & Sample Size Considerations.
 • Okuyay. (2019). Türkiye Okuma Kültürü Araştırması. Türkiye Yayıncılar Birliği.
 • Statistica (2022). E-Books. https://www.statista.com/ adresinden alındı. (Erişim Tarihi: 26.01.2023).
 • Soydan, E. (2012). E-Kitap Teknolojisi ve Basılı Kitabın Geleceği. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 389-399
 • Teddlie, C. & Tashakkori, A. (2020). Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri. Ankara:Anı Yayıncılık.
 • Tunçel, O. (2020). Kitabın İlk Formu: Eski Mezapotamyanın Kil Tabletleri. Sanat ve Tasarım Dergisi, s. 305-321.
 • Türkiye Yayıncılar Birliği (2021). Türkiye Kitap Pazarı Raporu.
 • TwoSides. (2017, October). Print and Paper in a Digital World.
 • Ülke, Y. B. (2016). Digitalization Of The Book Publishing Industry: A Study On The E-Book Publishing In Turkey. Yeditepe Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.
 • Vasileiou, M., Rowley, J., & Hartley, R. (2012). Perspectives On The Future Of E-Books In Libraries In Universities. Journal Of Librarianship And Information Science, 44(4), 217–226.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yıldız, N. (2000). Eski Çağda Yazı Malzemeleri ve Kitabın Oluşumu. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Yıldız, N. (2007). Papirüs. TDV İslam Ansiklopedisi (s. 162-163). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Wang, B. (2022, July 26). Why Printed Books May Never Become Obsolete?: https://www.nextbigfuture.com/ adresinden alındı. (Erişim Tarihi: 03.01.2022).