ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA FARKLILIKLARIN BİRLİKTELİĞİ ve SİNEMADAKİ GÖRÜNÜMÜ: MANDARİİNİD FİLMİ ÖRNEĞİ

Göçün, göçmenliğin, mülteciliğin günümüzün en temel insani sorunları haline geldiği dünyamızda insanlığın zaman zaman çeşitli imtihanlardan geçtiği bir döneme tanık olmaktayız. Savaşlar, doğal afetler gibi çeşitli nedenlerle yerlerinden olan ve yurtsuzlaşan bireyler ya da kitleler yaşam alanlarını terk ederek farklı coğrafyalara doğru yol almak durumunda kalmaktadır. Zorunlu göçler farklı kimlik ve kültürler ile şekillenen hayatları aynı mekanlarda karşılaştırmakta ve bu karşılaşmalar toplumsal yapının çokkültürlülük özelliği kazanmasını sağlamakta; ötekinin ve ötekiliğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu karşılaşmalar ayrıca toplumların kültürel farklılıklarından kaynaklanan çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kalmasına ve aralarında kültürel çatışmaların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu noktada günümüz dünyasının kaçınılmaz olgularından olan göçler neticesinde toplumlar birbirleri ile karşılaşma ve dahası iç içe geçme durumunu tecrübe eder noktaya gelmektedir. Çalışmada aynı toplum içerisinde farklılıkları bir arada tutan dinamiklerin neler olduğu sorusu üzerinden eşitlik ve farklılıklarımız ile birlikte yaşama pratiğinin sinemaya nasıl yansıdığı ele alınmıştır. Nitel bir araştırma özelliği gösteren çalışmada örneklem olarak seçilen Mandariinid (Mandalina Bahçesi, 2013) filminin içeriği sosyolojik analiz yöntemi kullanılarak incelenecektir.

___

 • Akto, A. (2018). Çok Kültürlülük Yaklaşımı ve Sorunsalları. Adıyaman, İksad Publising House.
 • Ay, A., Midilli: & Tugen, B. (2014). Arafta Kalan Kimlikler Dedemin İnsanları Filminin Söylem Analizi. 4. International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL), Sarajevo, Bosna- Hersek.
 • Callinicos, A. (2013). Toplum Kuramı. (Tezgiden, Y. Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Canatan, K. (2009). Avrupa Toplumlarında Çok Kültürcülük: Sosyolojik Bir Yaklaşım. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2 (6): 80-97.
 • Habermas, J. (2012). Öteki Olmak, Ötekiyle Yaşamak. (Aka, İ. Çev.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Karaduman: (2010). Modernizmden Postmodernizme Kimliğin Yapısal Dönüşümü. Journal of Yaşar University. 17 (5): 2886-2899.
 • İspir, N. & Erdoğan, Ş. B. (2014). Levinas’ta İdeal İletişimin İmkânı: Öteki’yle Birlikte Var Olmak. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 18 (2): 47-58.
 • Kaplan, A. B. (2016). On the Basis of Archetypal Aqua Permanent Image a Psychoanalytical Approach to the East-West Antagonism Via Immigration Phenomenon. Journal of Current Researches on Social Science. 6 (1): 75-102.
 • Kaplan, F. N. & N. F. Kaplan. (2018). Globalization Phenomenon with Economic Political and Cultural Perspective. Journal of Current Researches on Social Science. 8 (2): 23-34.
 • Kaya, A. (2015). Giriş: Ötekini Anlamak Mümkün Mü?. Kaya, A. (Ed.). Farklılıkların Birlikteliği: Türkiye ve Avrupa’da Birarada Yaşama Tartışmaları içinde (ss. 11-40). İstanbul: Hiperlink Yayınları. 261
 • Köker, L. (2018). Charles Taylor: Kimlik/Farklılık Sorununa Sahici Demokratik Çözüm Arayışı. Gutmann, A. (Ed.). Çok Kültürcülük; Tanınma Politikası içinde (ss. 11-14). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Kuçuradi, İ. (2016). Hoşgörü: Kavramı ve Sınırları. İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları içinde. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. 87-98.
 • Kymlicka, W. (1998). Çok Kültürlü Yurttaşlık Azınlık Haklarının Liberal Teorisi. (Yılmaz, A. Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Levinas, E. (1979). Totality and Infinity: An Essay on Exteriority. Londra: Martinus Nijhoff Publishers.
 • Ortaylı, İ. (2016). Avrupa ve Biz. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Özden, Z. (2004). Film Eleştirisi: Film Eleştirisinde Temel Yaklaşımlar ve Tür Filmi Eleştirisi. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Özensel, E. (2012). Çok Kültürlülük Uygulaması Olarak Kanada Çok Kültürlülüğü. Akademik İncelemeler Dergisi. 7 (1): 55-70.
 • Özensel, E. (2013). Doğu Toplumlarında ve Türkiye’de Birlikte Yaşama Arayışı: Çok Kültürlülük Mü? Yoksa Yeni Bir Model Mi?. Akademik İncelemeler Dergisi. 8 (3): 2-17.
 • Özensel, E. (2020). Farklılıkların Birarada Yaşamasında Bir Sorun Alanı Olarak Ötekinin Ötekileştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 43: 369-378.
 • Parekh, B. (2002). Çok Kültürlülüğü Yeniden Düşünmek Kültürel Çeşitlilik ve Siyasal Teori. (Tanrıseven, B. Çev.), Ankara: Phoenix Yayınevi. Sarı, E. (2003). Çok Kültürlülüğü Yeniden Düşünmek. İletişim Araştırmaları Dergisi. 1 (1): 167-172.
 • Sevgi, G. (2022). İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, İoanna Kuçuradi. Mütefekkir Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi. 9 (17): 263-272.
 • Şahin, H. H. (2020). Tarihsel Bir Olgu Olarak Kültür, Çok Kültürlülük ve Hoşgörü. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi. 7 (3): 1968-1984.
 • Şan, Mustafa Kemal (2005). Farklılık ve Çok Kültürlülük Siyasetleri Üstüne Bir Deneme. Milel ve Nihal Dergisi. 3 (1-2): 67-114.
 • Taylor, C. (2000). Çok Kültürcülük Tanınma Politikası. (Salman, Y. Çev.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Taylor, C. (2018). Tanınma Politikası. A. Gutmann (Ed.). Çok Kültürcülük; Tanınma Politikası içinde (46-93). (Salman, Y. Çev.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Touraine, A. (2011). Eşitliklerimiz ve Farklılıklarımızla Birlikte Yaşayabilecek miyiz?. (Kunal, O. Çev.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.