Konservatuvar Eğitimi Alan Öğrencilerin Problemli İnternet Kullanımları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki

Bu araştırmanın amacı konservatuvar öğrencilerinin problemli internet kullanımları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 öğretim yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda öğrenim görmekte olan 130 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Ceyhan ve diğerleri (2007) tarafından geliştirilmiş olan “Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 33 maddeden oluşmakta olup internetin olumsuz sonuçları, sosyal fayda/sosyal rahatlık ve aşırı kullanım olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Ceyhan ve diğerleri (2007) tarafından ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (α) 0.94, madde toplam puan güvenirlik katsayıları ise 0.31 ile 0.70 arasında (p<.001) bulunmuştur. Katılımcıların demografik bilgileri araştırmacı tarafından hazırlanan form aracılığı ile toplanırken, akademik başarı puanları resmi yazışmalar ile elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS21 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde normallik dağılımı göz önünde bulundurularak t-testi, ANOVA, Tukey, korelasyon ve regresyon analizi testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda problemli internet kullanımına ilişkin “sosyal fayda/sosyal rahatlık”, “aşırı kullanım” ve “internetin olumsuz sonuçları” alt boyutlarının konservatuvar öğrencilerinin akademik başarılarının yordayıcısı olduğu ve akademik başarılarının %74.2’sini açıklayabildiği görülmüştür. Ayrıca cinsiyet, sınıf ve yaş değişkenlerinin problemli internet kullanımı üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunduğu, branş değişkeninin ise anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür.

The Relationship Between Problematic Internet Use and Academic Success of Conservatory Students

This research aims to determine the relationship between the problematic Internet use of conservatory students and their academic success. The study group of the research consists of 130 students studying at the Zonguldak Bülent Ecevit University State Conservatory in the 2021-2022 academic year. “The Problematic Internet Use Scale” developed by Ceyhan et al. (2007) was used to collect the research data. The scale consists of 33 items and 3 sub-dimensions: negative consequences of the Internet, social benefit/social comfort, and excessive usage. Ceyhan et al. (2007) found the internal consistency coefficient (α) of the scale to be 0.94, and the item total score reliability coefficients to be between 0.31 and 0.70 (p<.001). The demographic information of the participants was collected through the form prepared by the researcher. The academic success scores of the participants were obtained through official correspondence. The data obtained in the research were analyzed using the SPSS21 program. In the analysis of the data, the normality distribution of the data was examined and t-test, ANOVA, Tukey, correlation, and regression analysis tests were used. As a result of the research, it was seen that the sub-dimensions of problematic Internet use were predictors of the academic success of conservatory students and could explain 74.2% of their academic success. In addition, gender, class, and age had a significant effect on problematic Internet use, while the branch variable didn’t have a significant effect.

___

 • Black, D. W., Belsare, G., & Schlosser, S. (1999). Clinical features, psychiatric comorbidity, and health-related quality of life in persons reporting compulsive computer use behavior. J Clin Psychiatry, 60, 839-843. https://doi.org/10.4088/jcp.v60n1206
 • Carli, V., Durkee, T., Wasserman, D., Hadlaczky, G., Despalins, R., & Kramarz, E. (2012). The association between pathological internet use and comorbid psychopathology: a systematic review. Psychopathology, 46(1), 1-3. https://doi.org/10.1159/000337971
 • Ceyhan, E., Ceyhan, A. A. & Gürcan, A. (2007). Problemli internet kullanımı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7 (1), 387-416.
 • Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological internet use. Computers in Human Behavior,17(2), 187-95. https://doi.org/10.1016/S0747-5632(00)00041-8
 • Dünya Bankası. (2019). https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end= 2019&locations=OE&name_desc=true&start=1990&view=chart
 • Finkenauer, C., M. M. Pollmann, S. Begeer, & Kerkhof, P. (2012). Brief report: examining the link between autistic traits and compulsive internet use in a non-clinical sample. Journal of Autism and Developmental Disorders, 42(10), 2252-2256. https://doi.org/10.1007/s10803-012-1465-4
 • Gönenç, Ö. (2003). İnternet ve Türkiye’deki gelişimi. İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, 16, 87-99. https://doi.org/10.17064/iüifhd.17565
 • Gross, E. F., Juvonen, J., & Gable, S. E. (2002). Online communication and well-being in early adolescence: The social function of instant messages. Journal of Social Issues, 58, 75-90. https://doi.org/10.1111/1540-4560.00249
 • Günay, O., Öztürk, A., Arslantaş, E. E., & Sevinç, N. (2018). Erciyes Üniversitesi öğrencilerinde internet bağımlılığı ve depresyon düzeyleri. Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 31, 79-88. https://doi.org/10.5350/DAJPN2018310108
 • Ioannidis, K., Chamberlain, S. R., Treder, M. S., Kiraly, F., Leppink, E. W., Redden, S. A., Stein, D. J., Lochner, C., & Grant, J. E. (2016). Problematic internet use (PIU): Associations with the impulsive-compulsive spectrum. An application of machine learning in psychiatry. J Psychiatr Research, 83, 94-102. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2016.08.010
 • Kitazawa, M., Yoshimura, M., Murata, M., Sato-Fujimoto, Y., Hitokoto, H., Mimura, M., Tsubota, K., & Kishimoto, T. (2018). Associations between problematic Internet use and psychiatric symptoms among university students in Japan. Psychiatry Clin Neurosci, 72(7), 531-539. https://doi.org/10.1111/pcn.12662
 • Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukopadhyay, T., & Scherlis, W. (1998). Internet paradox. A social technology that reduces social involvement and psychological well-being?. American Psychologist, 53(9), 1017-1031. https://doi.org/10.1037//0003-066x.53.9.1017
 • Musetti, A., Corsano, P., Boursier, V., & Schimmenti, A. (2020). Problematic internet use in lonely adolescents: the mediating role of detachment from parents. Clinical Neuropsychiatry, 17(1), 3-10. https://doi.org/10.36131/clinicalnpsych20200101
 • OECD. (2022). Internet access (indicator). https://doi.org/10.1787/69c2b997-en. Erişim tarihi: 02 Mart 2022.
 • Shapira, N. A., Lessig, M. C., & Goldsmith, T. D. (2003). Problematic internet use: proposed classification and diagnostic criteria. Depress Anxiety, 17, 207-216. https://doi.org/10.1002/da.10094
 • Shaw, M., & Black, D.W. (2008). Internet addiction. CNS Drugs, 22, 353-365. https://doi.org/10.2165/00023210-200822050-00001
 • Spada, M. M. (2014). An overview of problematic internet use. Addictive Behaviors, 39(1), 3-6. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2013.09.007
 • Liu, T., & Potenza, M. N. (2007). Problematic internet use: Clinical implications. CNS Spectrums, 12(6) , 453-466. https://doi.org/10.1017/S1092852900015339
 • Tokunaga, R. S. (2014). A unique problem or the manifestation of a preexisting disorder? The mediating role of problematic internet use in the relationships between psychosocial problems and functional impairment. Communication Research, 41, 531-560. https://doi.org/10.1177/0093650212450910
 • TÜİK. (2011). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-KullanimArastirmasi -2011- 8572. Erişim tarihi:06.06.2022
 • TÜİK. (2021). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-KullanimArastirmasi -2021-37437. Erişim tarihi:06.06.2022
 • Whang, L. S., Lee, S., & Chang, G. (2003). Internet over-users’ psychological profiles: a behavior sampling analysis on internet addiction. Cyberpsychology and Behavior, 6(2), 143-150. https://doi.org/10.1089/109493103321640338
 • Yang, S. C., & Tung, C. J. (2007). Comparison of internet addicts and nonaddicts in Taiwanese highschool. Computers in Human Behavior, 23(1), 79-96. https://doi.org/10.1016/j.chb.2004.03.037
 • Younes, F., Halawi, G., Jabbour, H., El Osta, N., Karam, L., Hajj, A., & Kabbaz, L. R. (2016). Internet addiction and relationships with ınsomnia, anxiety, depression, stress and self-esteem in university students: A cross-sectional designed study. PLoS One, 11(9), e0161126. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161126
 • Young, K. S. (1996). Psychology of computer use: XL. Addictive use of the internet: a case that breaks the stereotype. Psychol Rep, 79, 899-902. https://doi.org/10.2466/pr0.1996.79.3.899
 • Young, K. S. (1998). Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology and Behavior, 1(3), 237-244. https://doi.org/10.1089/cpb.1998.1.237