Günümüz Kur’an Meâllerinde Öne Çıkan Bazı Temel Problemler

Malum olduğu üzere Kur’an-ı Kerim dili nazil olduğu coğrafyada, yaşayan insanların konuştuğu bir dilde yani “Arapça” nazil olmuştur. Ve ayetlerde belirtildiği üzere bu “Kitap” insanlar için dünya ve ahiretleri adına dosdoğru olan yola rehberlik eden bir kılavuzdur. Bu noktada karşılaşılan sorun, dili Arapça olan bu kılavuzun vermek istediği mesajların, Arapça bilmeyenlere en doğru şekilde nasıl aktarılabileceği sorunudur. Ortaya konulan gayretleri takrir etmekle birlikte günümüz meâllerin çoğunluğunda, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve anlaşılanı ikinci dile aktarmada bazı eksikliklerin olduğu görülmektedir. Bu eksiklikleri gidermeye yönelik bir metodolojinin gelişmediği ve nihayetinde meâl okuyucusuna murad-ı ilahinin sağlıklı olarak aktarılmadığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmada Kur’an meâllerinde bizim tespit edebildiğimiz; Arap Dili, Gramer ve Belâgatın İhmali, Deyim ve Söz Öbeklerinde Görülen Hatalar, Yaygın Türkçe Kullanımın Dışına Çıkılması, Hakikat-Mecaz Ayırımına Dikkat Edilmemesi, Tarihî Arka Planı Göz Ardı Etme gibi temel hatalardan dolayı ortaya çıkan anlaşılmama probleminin nasıl giderilebileceği hususunda bir yöntem önerisi sunulmaya çalışılmış ve bu noktada Kur’an meâllerinde karşılaşılan sorunlar ile meâl hazırlanırken toplumun anlayışına uygun dilde, anlaşılabilecek düzeyde bir meâl hazırlanması için örnek bir meâl çevirisinin nasıl olması gerektiği hususunda yöntem önermektedir.

Some Basic Prominent Problems Emerged in The Interpretation of Qur’an

___

 • Akay, S. (2019), Siirt Arapçasındaki Deyimler ve Mesellerin Filolojik Özellikleri. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Dergisi, (13), 277-288. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/746387
 • Akdemir, S. (1989). Cumhuriyet Dönemi Kur’ân Tercümeleri, Akid Yayıncılık.
 • Aksan, D. (2015). Her Yönüyle Dil-Ana Çizgileriyle Dilbilim I-III. Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Atay, H. ve Kutluay, Y. (1961). Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı Meâl. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • Ateş, S. (1995). Kur’an- ı Kerim Tefsiri I-V. Yeni Ufuklar Neşriyat.
 • Aydar, H. (2014). Kur’an-ı Kerim’in Tercümesi Meselesi. Yeni Zamanlar Yayınları.
 • Beheşti, M. H. (1989). Kur’ân’ı Anlama Metotu. Kıyam Yayıncılık.
 • Cerrahoğlu, İ. (1966). Tefsir Tarihi. Fecr Yayınları.
 • Cündioğlu, D. (2018). Kur’an Çevirilerinin Dünyası. Kapı Yayınları.
 • Cürcâni, S. (1983). Kitâbu’t-Ta’rifât. Daru’l Kutubu’l-İlmiyye.
 • Cürcani, A. (2016). Delailu’l-İcaz (Sözdizimi ve Anlambilim).Litera Yayıncılık.
 • Çalışkan, İ. (2009). Muhammed Esed’in Kur’an Mesajının Tahlil ve Tenkidi. Ankara Okulu Yayınları.
 • Demirci, M. (2016). Tefsir Usulü. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
 • Devellioğlu, F. (1979). Ansiklopedik Osmanlıca-Türkçe Lügat. yyy.
 • Durmuş, İ. Mesel. (2004). Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (C.29, ss.299-301). Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Durmuş, Z. (2007). Kur’an’ın Türkçe Tercümeleri-Aziz Kur’an ve İnsanlığa Son Çağrı Örneği. Rağbet Yayınları.
 • Durmuş, Z. (2015). Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Mealleri’ne Genel Bir Bakış, M.A. Ersoy ve İ. Albayrak (Ed.), Tefsire Akademik Yaklaşımlar II (s.21-61) içinde. Otto Yayınları.
 • Nasr Hâmid Ebû Zeyd. (2001). İlahi Hitabın Tabiatı, Metin Anlayışımız ve Kur’ân İlimleri Üzerine Otto Yayınları.
 • Firuzabadi, M. (2005). Kamusu’l Muhit. er-Risale Yayınları.
 • Sinan, A. T. (2008). Deyim Kavramı Üzerine Notlar I. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (18)2, 91-98. http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/ahmet_turan_sinan_deyim_kavrami.pdf
 • Erbaş, M. (2007). Yaşar Nuri Öztürk’ün Meâli Üzerine Bir Değerlendirme. Ö. Dumlu, H. Yaşar, M. Özel, M. Erbaş, Z. Şen (Ed.), Kur’an Meâlleri Sem¬pozyumu, Eleştiriler Ve Öneriler (s.495-529) içinde. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • Erdal, M. (2007). Kur’an Meallerinde Hakikat-Mecaz İkilemi (Bakara Suresi 54. Ayet Bağlamında). Ö. Dumlu, H. Yaşar, M. Özel, M. Erbaş, Z. Şen (Ed.), Kur’an Mealleri Sempozyumu Eleştiriler Ve Öneriler (s. 217-231) içinde. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • Esed, M. (2000). Kur’ân Mesajı. İşaret Yayınları.
 • Gazali, M. (1905). el-Mustasfa fi İlmi’l-Usul. yyy.
 • Gözübenli, B. (2010). Temel Dini Kavramların Başka Dillere Aktarılması Problemi ve Meâller, Ö. Dumlu, H. Yaşar, M. Özel, M. Erbaş, Z. Şen (Ed.), Kur’an Meâlleri Sempozyumu-Eleştiriler ve Öneriler. (s.79-92) içinde. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • Gürsel, N. (1978). Çeviri Etkinliği ve Kültür. Türk Dili Aylık Dil ve Yazın Dergisi, (322), 21-24. https://www.tdk.gov.tr/dosyalar/TDD/1978s322/1978s322__03_N_GURSEL.pdf
 • İbni Cinnî, O. (1982). el-Hasâis. Daru’l-Kutubi İlmiyye.
 • İbnü’1-Enbâri. (tsz). Nüzhetü’l-Elibba. Mektebetu’l-Menar.
 • İbni Manzur, M. (1981). Lisan’ul-Arab. Dar’ul Maarif.
 • İsfehânî, R. (1990). el-Müfredât fi Garibi'l-Kur'an. yyy.
 • İsfehanî, R. (tsz). el-Müfredat fi Elfazi’l- Kur’an, Dâru’l-Fikr.
 • Mirable D. Ice University College London Corpus. (2008). Mira Yayıncılık.
 • Razi, F. (1420/1999)Mefatihu’l-Gayb/Tefsir’ul-Kebir (I-XXXII). Daru’l İhya et-terasu’l. V/409, 417, 418.
 • Sâmi, Ş. (1899). Kâmus-ı Türkî. İkdam Matbaası. 1317.
 • Suyuti, C. (1978). el-İtkan fi Ulumi’l Kur’an. Kahraman Neşriyat.
 • Sülün, M. (2007). Meâller Kur’an Mesajını Türk Toplumuna İletmede Ne Kadar Başarılıdır?. Ö. Dumlu, H. Yaşar, M. Özel, M. Erbaş, Z. Şen (Ed.), Kur’an Meâlleri Sempozyumu, Eleştiriler ve Öneriler, (s.405-421) içinde. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • Şaban, Z. (2018). İslam Hukuk İlminin Esasları.: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Yazır, E. H. (1935). Hak Dini Kur’an Dili. Ebu’z-ziya Matbaası.
 • Zemahşeri, M. (2016). el-Keşşaf ‘An Hakâ’ikı Kavâmidı’t-Tenzil ve ‘Uyûni’l-Ekavil Fî Vucûhi’t-Te’vîl. Türkiye Yazma Eserler Kurumu.
 • Zerkeşi, B. (2018) .el-Burhan fi Ulûmi’l-Kur’an. Daru’l-Hadis.