Osmanlı Arşivi Kayıtları Işığında Kayseri’de Kolera (1893-1896)

İnsanlık tarihi boyunca dünya üzerinde yaşayan toplulukları ve devletleri etkisi altına alan muhtelif salgın hastalıklar görülmüştür. Salgın, yaşandığı topraklara sosyo-ekonomik ve siyasi açılardan ağır darbeler vurmuştur. İnsanoğlunun karşılaştığı bu yıkıcı darbelere sebebiyet veren salgın hastalıkları veba, frengi, sıtma, cüzzam, çiçek ve tifüs olarak sıralamak mümkündür. Teknoloji ve hızlı ulaşımın etkisiyle salgınların etki alanı kısa sürede genişlemiştir. XIX. yüzyılda ise dünyayı etkileyen salgın hastalıkların başında kolera gelmektedir. Hindistan merkezli ortaya çıkan bu salgın, kısa sürede etki alanını genişletmiştir. Nitekim söz konusu hastalık Osmanlı Devleti’ne de sirayet etmiştir. Devlet, XIX. yüzyılda sağlık konusunda yaptığı birtakım yeniliklerle salgını kontrol altına almaya çalışmıştır. Gerek Avrupa’dan getirilen yeni tıbbi makineler gerekse batı menşeili ihdas edilen kurumlar vasıtasıyla salgınla mücadele etmiştir. Bu çalışma, Osmanlı Devleti’nde yaşanan kolera salgınını Kayseri bağlamında ele almaktadır.
Anahtar Kelimeler:

osmanlı, kayseri, kolera, salgın

Cholera in Kayseri According to Presidency Ottoman Archive Records (1893-1896)

Throughout human history, there have been various epidemic diseases affecting communities and states living around the world. The epidemic has dealt heavy blows in socio-economic and politically to the lands where it is experienced. It is possible to list the epidemic diseases that cause these devastating blows which human being face with as plague, syphilis, malaria, cuzzam, cicek and typhus. With the effect of technology and fast transportation, the impact area of epidemics has expanded in a short time. Cholera is foremost of the epidemic diseases affecting the world in the XIX. century. This epidemic which originated in India, has expanded its area of influence in a short time. As a matter of fact, the aforementioned disease also spread to the Ottoman Empire. The state tried to control the epidemic with some of innovations in health in the XIX. century. The state has struggled with the epidemic through both new medical machines brought from Europe and emerging institutions of western origin. This study deals with the cholera epidemic in the Ottoman Empire in the context of Kayseri.

___

  • Akkaya, Sacide N. (2018). Taşra Mektupları Işığında II. Abdülhamid Döneminde Toplumsal Hayat: İstanbul: Kitabevi Yayınları. Ankara Vilayet Salnamesi, H. 1311/M. 1893-1894.