KADIN HAKLARINDA DÖNÜŞÜMÜN SİMGELERİNDEN BİRİ OLARAK N.T. OLAYI VE “MADDE 438”

Geçmişten bu yana kadın hakları, her koşulda korunması ve hassasiyet gösterilmesi gereken haklardan olmuştur. Bu bağlamda Türkiye’de kadın haklarıyla ilgili olumlu bazı dönüşümler yaşanmıştır. Bu dönüşümlerden biri, N.T. olayından sonra (mülga) 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 438. maddesi bakımından olmuştur. Bundan dolayı çalışmada, N.T. olayının gelişimi, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesinin N.T. olayına yaklaşımı, Anayasa Mahkemesi kararından sonra ortaya çıkan toplumsal tepki ve kanun koyucu tarafından 765 sayılı Kanun’un 438. maddesinin yürürlükten kaldırılması irdelenmiştir.

AS ONE OF THE SYMBOLS OF TRANSFORMATION IN WOMEN’S RIGHTS THE N.T. EVENT AND “ARTICLE 438”

Since the past, women’s rights have been the rights that should be protected and sensitivity in all circumstances. In this context, some positive transformations have been experienced regarding women’srightsin Turkey. One of these transformations has been happened afterthe N.T. event, in terms of article 438 of (repealed) theTurkishCriminal Code numbered 765. For this reason, development of the N.T. event, Antalya 2nd High CriminalCourt and theConstitutionalCourt’s approach to the N.T. event,social reaction that emerged after the decision of the Constitutional Court and repeal of article 438 of Code numbered 765 by the lawmaker have been examined in the study.

Kaynakça

Acar Savran, Gülnur: Beden Emek Tarih & Diyalektik Bir Feminizm İçin, 2. Baskı, Kanat Kitap, İstanbul, 2009.

Alisbah Tuskan, Aydeniz: “Toplumsal Cinsiyet Toplumda Kadına Biçilen Roller ve Çözümleri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 99, 2012, s. 445-449.

Artuk, Mehmet Emin / Gökcen, Ahmet / Yenidünya, Ahmet Caner: Ceza Hukuku Özel Hükümler, 6. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005.

Atan, Meltem:“Radikal Feminizm:“Kişisel Olan Politiktir” Söyleminde Aile”, The Journal of Europe - Middle East Social Science Studies, Vol. 1, N. 2, 2015, p. 1-21.

Bingöl,Orhan:“ToplumsalCinsiyet Olgusu veTürkiye’deKadınlık”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Özel Sayı I, 2014, s. 108-114.

Bülbül, Defne: “Bir Kadın Yargıcın Not Defterinden…”, Ankara Barosu Dergisi, S. 4, 2015, s. 301-304.

Centel, Nur: “Yeni Türk Ceza Kanunu ve Kadın”, Polis Dergisi, 2005, s. 64-72.

Dikici, Fatih: “Feminizmin Üç Ana Akımı: Liberal, Marxist ve Radikal Feminizm Teorileri”,The Journal of Academic Social Science Studies, N. 43, 2016, p. 523-532.

Dönmezer, Sulhi: Ceza Hukuku Özel Kısım, Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı Cürümler, 5. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1983.

Dülger, İbrahim: Cinsel Özgürlüğe Karşı İşlenen Suçlardan Irza Geçme Suçu, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya, 1998.

Erdem, Jülide Gül: “Yargı Kararlarında Kanun Önünde Eşitlik İlkesi ve Kadın Erkek Eşitliği”, Akademik Hassasiyetler,C. 4, S. 8, 2017,s.19-44.

Ersoy Çak, Şeyma: “Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm Teorileri Bağlamında Türkiye’deki Reklam Filmleri ve Popüler Müzik Videoları”, Yedi - Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, S. 4, 2010, s. 101-110.

German, Lindsey: Cinsiyet, Sınıf ve Sosyalizm (Çeviren: Yıldız Önen), Babil Yayıncılık, İstanbul, 2006.

Giddens, Anthony: Sosyoloji (Çeviren: İsmail Yılmaz), Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2012.

Gözler, Kemal: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 22. Baskı, Ekin Yayıncılık, Bursa, 2018.

Hepşen, Özlem: Tevrat, İncil ve Kıranı-ı Kerimde Kadın Bedeni, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010.

Kıratlı, Metin: Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi: İtiraz Yolu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1966.

Koca, Mahmut / Üzülmez, İlhan: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013.

Millett, Kate: Cinsel Politika, Payel Yayınları, İstanbul, 2011.

Özbek, Veli Özer / Kanbur, Mehmet Nihat / Doğan, Koray / Bacaksız, Pınar / Tepe, İlker: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 8. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015.

Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, 15. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2014.

Teziç, Erdoğan: Anayasa Hukuku, 17. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2014.

Uzun, Ertuğrul: “Fahişenin Irzına Geçmek”, www.gundemliyorum.blogspot.com/2016/11/fahisenin-irzna-gecmek.html (E.T. 15.03.2019).

Yokuş Sevük, Handan: “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Saldırı veCinsel Taciz Suçları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 57, 2005, s. 243-282.

Yükselbaba, Ülker: “Feminist Perspektiften Hukuk”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 74, S. 1, 2016, s. 123-138.

www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/uyeler/emekliuyeler/aliguzel.html (E.T. 15.03.2019).

www.feministyaklasimlar.org/sayi-06-ekim-2008/turkiyede-fuhus-sektoru-uzerine/ (E.T. 15.03.2019).

www.haberturk.com/gundem/haber/1100457-felcli-ve-gormeengelli-kadina-tecavuz-eden-saniga-iyi-hal-indirimi (E.T. 15.03.2019).

www.haberturk.com/tv/gundem/video/mahkemeden-tdkkarari/454467 (E.T. 15.03.2019).

www.haberturk.com/yasam/haber/650945-yine-o-bildik-utanckriteri (E.T. 15.03.2019).

www.hukukihaber.net/gundem/otobuste-tecavuz-davasindamahkemeden-ders-gibi-karar-h91743.html (E.T. 15.03.2019).

www.hurriyet.com.tr/gundem/bir-hakim-yeter-40657428 (E.T. 15.03.2019).

www.kazanci.com (E.T. 15.03.2019).

www.milliyet.com.tr/tck-nin-438-maddesi-ve-n-t-olayi/pazar/haberdetay/20.11.2016/2347806/default.htm (E.T. 15.03.2019).

www.ntv.com.tr/turkiye/14-yasindaki-cocuga-tecavuz-edensaniga-iyi-hal-indirimi,ihZSS158sUK_rSoqVIuRDg(E.T.15.03.2019).

www.siddetsizlikmerkezi.org/kavramlar/toplumsal-cinsiyet/ (E.T. 15.03.2019).

www.sinematurk.com/film/4946-madde-438/ (E.T. 15.03.2019).

www.sinikmen.blogspot.com/2011/07/degistirilen-tcknn-438- maddesi-ve.html (E.T. 15.03.2019).

www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d18/c051/ tbmm18051033.pdf (E.T. 15.03.2019).

www.tdk.gov.tr (E.T. 15.03.2019).

Kaynak Göster