Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Etkinlik (2006–2016)

Bu çalışma ile 2006-2016 yılları arası dönemde Türkiye’de aktif faaliyet gösteren hayat dışı (elementer) sigorta şirketlerinden seçilen yedi sigorta şirketinin teknik etkinlikleri sektörel olarak incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla parametrik olmayan yöntem olan ve farklı girdi-çıktı bileşenlerini inceleme imkânı sunan veri zarflama analizi kullanılmıştır. Analizde girdi olarak; acente sayısı, çalışan sayısı ve nakit ve benzeri varlıklar, çıktı olarak ise yazılan primler, poliçe adet ve teknik kar kullanılmıştır. İkinci aşamada aynı firmalar için toplam faktör verimliliği endeksi ile teknik etkinlik, teknolojik etkinlik, ölçek etkinliği ve saf etkinlik değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçların, sektörün daha iyi tanınmasına ve gelişimine katkı sağlaması beklenmektedir.

___

 • Akdoğan, M., (2001). Veri Zarflama Analizi Tekniği ile Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Ölçümü. H.Ü.S.B.E. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ocak, Ankara.
 • Bakırcı, F., (2006). Üretimde Etkinlik ve Verimlilik Ölçümü. Veri Zarflama Analizi, Atlas Yayınları, Ankara.
 • Camp, R.C., (1993). A Bible for Benchmarking by Xerox. Financial Executive, Vol:49.
 • Çiftçi, H., (2004). Türkiye Sigorta Sektörünün Sorunları: DEA Analizi ile Türk Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi, S.B.E. Dergisi, 3(1).
 • Çipil, M., (2008). Risk Yönetimi ve Sigorta. Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Ankara.
 • Coelli, T. J., (1996). A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program. CEPA Working Papers. 8/96, Department of Econometrics, University of New England, Australia, 1-49.
 • Cooper, W., Lawrence M.S. and Joe, Z., (1990). Data Envelopment Analysis-History, Models and Interpretations. Journal of Econometrics, 46(1):39.
 • Cummins, J.D. and Weiss, M.A., (1993). Measuring Cost-Efficiency in Property-Liability Insurance Industry. Journal of Banking and Finance 17, (2-3):463-481.
 • Eling, M. and Luhnen, M., (2008). Frontier Efficiency Methodologies to Measure Performance in the Insurance Industry: Overview and New Empirical Evidence. Universty of St. Galen, Institute of Insurance Economics, Working Papers on Risk Management and Insurance No:56, pp:1-43.
 • Güler, H. ve Ünal, M., (2001). Etkinlik Karar Destek Sistemi ETAKS v.1.0 2000–2001 Ders Yılı Araştırma Projesi Ödevi. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Ankara.
 • Güvel, E. ve Öndaş, A., (2008). Sigortacılık, Seçkin Yayıncılık A.Ş. Ankara.
 • Kâhya, M., (2000). Sigorta Sektörünün Ekonomik Kalkınmadaki Yeri ve Önemi ile Fon Yaratma İşlevi ve Sermaye Piyasalarındaki Etkinliği. Reasürör Dergisi. ss:37.
 • Karasoy, H., (2000). Veri Zarflama Analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, F.B.E., İstanbul.
 • Kargı, N.,(1998). Ekonomik Kalkınma, Tasarruf ve Sermaye Piyasası İlişkileri, Türkiye Örneği SPK Yayın No:115. Ankara Türkiye Bankalar Birliği (2000) “Kurumsal Yatırımcılar ve Kurumsal Yatırım Yöneticileri için Risk Standartları” Temmuz, TBB Bankacılık ve Araştırma Grubu Yayını, Temmuz, Ankara.
 • Kayalı, C.A., (2007). 2000-2006 Döneminde Türkiye De Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Değerlendirmesi. Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F., Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14(2):103-115.
 • Kılıçkaplan, S. ve Baştürk Hayırsever, F., (2004). Türkiye’de Hayat Dışı Alanda Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin 2002 Yılındaki Celal Bayar Üniversitesi Etkinliklerinin VZA ile Ölçülmesi. Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 6(2):63-79.
 • Kılıçkaplan, S. ve Karpat, G., (2004). Türkiye Hayat Sigortası Sektöründe Etkinliğin İncelenmesi. D.E.U. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 19(1):1-14.
 • Krauss H.B., (2000). Reforming Social Security Must Start Now international Center for Pension Reform, in Buffalo News, New York.
 • Kuosmanen, T.(2003), Modeling Blank Data Entries in Data Envelopment Analysis, Wageningen University Department of Social Sciences, Wageningen, Netherlends.
 • Köse, A. ve Şimşek, N., (1999). Türk Sigorta Sektörünün Mali Performansı: 1990-1996 Dönemine İlişkin Bir Değerlendirme. Reasürans Dergisi, 31:6-33.
 • Mahadevan, R., (2002). A DEA Approach to Understanding the Productivity Growth Malaysia’s Manufacturing Industries. Asia Pasific Journal of Management, 19:587-600.
 • Martin, E., (2003). An Application of the Data Envelopment Analysis Methodology in the Performance Assement of the Zaragoza University Departments, Documento de Trabajo (Dteconz) 2003-06.
 • Özbek, S., (2007). Sigorta Şirketlerinin Etkinliğinin VZA ile İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, S.B.E, İstatistik Bilim Dalı, İstanbul.
 • Özbolat, M., (2007). Temel Sigortacılık. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Skipper, J. and Harold, D., (2001). Insurance in The General Agreement on Trade in Services, American Enterprise Institute for Public Policy Research.
 • Şenel, S.A., (2007). Sigorta Sektörü Fon Yaratma Kapasitesi ve Sermaye Piyasasına Etkisi: Türkiye’deki Durum, Doktora Tezi, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Tarım, A., (2001). Veri Zarflama Analizi, Sayıştay Yayınları Araştırma Serisi, Ankara.
 • Turanlı, M. ve Köse, A., (2005). Doğrusal Hedef Programlama Yöntemi ile Türkiye’deki Sigorta Şirketlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(7):19-39.
 • Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Faaliyet Raporları (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
 • Ulucan, A., (2000). Şirket Performanslarının Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı: Genel Sektörel Bazda Değerlendirmeler. H.Ü. İ.İ.B.F Dergisi, Cilt:18, Ankara.
 • Yalçıner, K., Atan, M., Kayacan, M. ve Boztosun, D., (2004). İMKB 30 Endeksinde Etkinlik Analizi (Veri Zarflama Analizi-VZA) ile Hisse Senedi Seçimi. I. Uluslararası Manas Üniversitesi, Ekonomi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1): Mart 2011.
 • Yang, M., (2006). Efficieny and Productivity of Chinese Property Insurance Industry. Internatiance Journal of Business and Management.
 • Yavuz, İ., (2003). Verimlilik ve Etkinlik Ölçümüne Yeni Yaklaşımlar ve İllere Göre İmalat Sanayinde Etkinlik Karşılaştırmaları, Ankara, MPM Yayınları, No:667.
 • Yolalan, R., (1993). İşletmeler Arası Göreli Etkinlik Ölçümü, MPM Yayınları, No:483, Ankara.
 • Zurnacı, A., (2007). Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Fon Oluşturma İmkanları ve Yönetimi Analizi, Yüksek Lisans Tezi, S.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.