CEZAEVYNE GYRME SIKLIKLARINA GÖRE SUÇLULAR KAR?ILA?TIRILMALI BYR ARA?TIRMA

ÖZET Bu ara?tyrmada, birden çok kez cezaevine giren suçlularla ilk kez cezaevine giren suçlular kar?yla?tyrylmaktadyr. Ara?tyrmanyn amacy, söz konusu iki suçlu kategorisi arasyndaki bezerlikleri ve farklylyklary saptamaktyr. Ara?tyrma kapsamynda farkly suçlardan hüküm giyen 80 suçlu bulunmaktadyr. Bunlaryn 40'y syklykla suç i?leyen ve dolayysyyla birden çok kez sayyda cezaevine giren, di?er 40'y da i?ledikleri suç veya suçlardan dolayy ilk kez cezaevine giren suçlulardan olu?maktadyr. Ara?tyrmada ele alynan de?i?kenler çerçevesinde, birden çok kez cezaevine giren suçlularyn ilk kez cezaevine giren suçlulara kyyasla daha kriminal bir yönelim içerisinde olduklary yönünde bazy bulgular saptanmy?tyr. Di?er bir ifade ile birden çok kez cezaevine giren suçlularyn; daha sorunlu ailelerde yeti?tikleri, ailede daha çok suçlu bireylerin oldu?u, daha çok suçlu akran grubuna sahip olduklary, suça daha erken ya?larda ba?ladyklary, daha çok uyu?turucu madde kullandyklary ve daha az dindar olduklary belirlenmi?tir. Bu da suç i?leme sykly?y yüksek olan suçlularyn söz konusu de?i?kenler açysyndan daha olumsuz bir ardalana sahip olduklaryny göstermektedir.

CRIMINALS CLASSIFICATION ACCORDING TO THE THEIR IMPRISONMENT FREQUENCY: A COMPARATIVE RESEARCH

ABSTRACT In this research, the offenders imprisoned more than once are compared with the ones imprisoned for the first time. The purpose of the study is to identify the similarities and the differences between the categories. In the scope of the study, there are 80 offenders arrested for different crimes. Forty of them are the ones arrested for the first time, and the rest arrested for more than once. According to variables of the study, it has been determined that criminals arrested more than once have more criminal activities than ones arrested for the first time. In other words, the study shows that the criminals imprisoned more than once were brought up in more problematic families, have more criminal individuals in the family, have more criminal peer groups, started crime at earlier ages, use more drugs and were less religious. Thus, it shows that criminals, who have more frequent crime commitment, have more negative backgrounds in terms of variables mentioned above.