Makine Çevirisinin Çeviri Eğitimindeki Yeri

Makine çevirisinde son yıllarda yaşanan hızlı gelişmeler çeviri alanını önemli ölçüde etkilemiştir. Bu alanda uygulanan yeni yöntemler çeviri kalitesinde dikkate değer biçimde iyileşmeler sağlamıştır. Bu durum bir yandan makine çevirisini büyük şirketlerin üzerinde durduğu ve önemli yatırımlar yaptığı bir alan haline getirmiş ve bunun sonucu olarak makine çevirisinin sektördeki pazar payını artırmış diğer yandan ise sıradan insanların da makine çevirisine ilgi duymasına olanak sağlayarak kullanımını yaygınlaştırmıştır. Fakat bunlara rağmen bu gelişmelerin çeviri eğitimi müfredatına ne kadar yansıtılabildiği çeviri eğitimcileri tarafından tartışılmaktadır. Bu çalışmada makine çevirisinin çeviri eğitimindeki yeri üzerinde durulmakta ve bu sistemlerin çeviri eğitimi müfredatına nasıl yansıtılabileceği ele alınmaktadır.

The Place of Machine Translation in Teaching Translation

The rapid developments in machine translation in recent years have significantly affected the field of translation. The new methods applied have led to significant improvements in the quality of translation. At the same time, machine translation started to be used in different applications and in different ways, especially on social networks. This situation has made machine translation an area in which large companies are focusing and making significant investments, and as a result, it has increased the market share of machine translation in the sector, and it has made it popular by allowing ordinary people to take an interest in machine translation. Despite this, there is discussion as to how these developments can be reflected in the translator training curriculum and in machine translation. This study focuses on the place of machine translation in Teaching Translation and examines how these systems can be reflected in the Teaching Translation curriculum.

Kaynakça

Akyol, S. & Fer, S. (2010, Kasım). Sosyal yapılandırmacı öğrenme ortamı tasarımının öğrenenlerin akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi nedir? International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Antalya.

Alkan, S. C. (2013). Lisans düzeyinde çeviri eğitiminde teknoloji eğitiminin yeri. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, (7), 127-147.

Austermuehl, F. (2013). Future (and not-so-future) trends in the teaching of translation technology. Tradumàtica, 11(1), 326-337.

Balkul, H.İ. (2015). Türkiye’de akademik çeviri eğitiminde çeviri teknolojilerinin yerinin sorgulanması: müfredat analizi ve öğretim elemanlarının konuya ilişkin görüşleri üzerinden bir inceleme (Yayımlanmamış doktora tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Bell, R.T. (1991). Translation and translating. Theory and practice. London/New York: Longman.

Bulut, S.Ö. (2019). Integrating machine translation into translator training: towards ‘human translator competence? transLogos 2019, 2(2), 1-26.

Durukan, E. & Çelikay, M. K. (2018). Çeviri edinci kavramına yönelik kapsayıcı bir tanım önerisi. Turkish Studies Language / Literature, 13(12), 161-176.

Ersoy, H. & Balkul, H. İ. (2012). Teknolojik gelişmelerin çevirmen ve çeviri mesleği açısından olumlu ve olumsuz etkileri: çeviri alanında yeni yaklaşımlar. Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries), 7(2), 295-307.

Eser, O. (2014). Çeviri eğitiminde edinç kavramının değerlendirilmesi – Türkiye örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(33), 135-156.

Haldan, A. (2018). Skopos kuramı, çeviri edinci ve çeviribilim öğrencilerinin teknoloji kullanımları üzerine bir değerlendirme. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 101-112.

Hurtado Albir, A. (1996). La ensenanza de la traduccion directa ‘geberal’. Objectivos de aprendizaje y metodologia. In A. Albir Hurtado (Eds.), La ensenanza de la traduccion (pp. 31-55). Castello: Publicacions de la Universitat Jaume I.

Kautz, U. (2000). Handbuch didaktik des übersetzens und dolmetschens. München: Iudicum, Goethe-Institut.

Killman, J.A. (2015). Introducing machine translation in translator training: Comparing “information mining” with post-editing. Entreculturas. Revista de traducción y comunicación intercultural, (7-8), 179-193.

Kiraly, D. (2014). A social constructivist approach to translator education: empowerment from theory to practice. New York: Routledge.

Koponen, M. (2015). How to teach machine translation post-editing? Experiences from a post-editing course. https://www.researchgate.net/publication/299346656_How_to_teach_machine_translation_post-editing_Experiences_from_a_post-editing_course

Negri, M., Turchi, M., Bertoldi, N. & Federico, M. (2017). Online neural automatic post-editing for neural machine translation. http://ceur-ws.org/Vol-2253/paper63.pdf

Pym, A. (2003). Redefining translation competence in an electronic age. In defence of a minimalist approach. Meta, 48(4), 481-497.

Pym, A. (2013). Translation skill-sets in a machine-translation age. Meta: Journal des traducteurs Translators’ Journal, 58(3), 487-503.

Rossi, C. (2017). Introducing statistica machine translation in translator training: from uses and perceptions to course design and back again. Revista Tradumàtica. Tecnologies de la Traducció, 15, 48-62.

Statista (2019). Machine translation market size worldwide, 2016 to 2024. https://www.statista.com/statistics/748358/worldwide-machine-translation-market-size

Şahin, M. (2014). Using MT postediting for translator training. Tralogy. http://lodel.irevues.inist.fr/tralogy/index.php?id=255&format=print

Vu, T.T. & Haffari, G. (2018, November). Automatic post-editing of machine translation: A neural programmer-interpreter approach. Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, Brussels.

Yazar, U. (2014). Çeviribilim bölümlerinde verilen derslerin, özellikle bilgi teknolojileri derslerinin, çeviri edinci kazanılmasına katkısı. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 12, 88-99.

Yuste, E (2001, September). Making MT commonplace in translation training curricula-too many misconceptions, so much potential. Machine Translation Summit VII, Teaching MT Workshop, Santiago de Compostela.

Kaynak Göster

APA Aslan, E. (2021). La Place de la Traduction Automatique dans l'Enseignement de la Traduction . HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (18) , 16-32 . DOI: 10.20304/humanitas.944629