İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN AMPİRİK BİR ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Çalışmanın amacı; literatürde de önemli tartışmalara neden olan cari işlemlerdeki açıklar ile bütçe açıkları arasındaki ilişkiyi, 1985-2017 yılları arasındaki veriler kullanılarak, Ricardocu Denklik Hipotezi ve Geleneksel Yaklaşım açısından incelenmiştir. Aynı zamanda bu ilişki, Türkiye ekonomisinde de uygulandığı için, bu çalışmada ‘’Türkiye ekonomisindeki bütçe açıkları, cari işlemlerdeki açıkların nedenidir’’ hipotezi ortaya konulmuştur. Cari işlemlerdeki açıklar ile bütçe açıkları arasında elde edilen ilişki, Granger nedensellik testi ile ampirik olarak test edilmeye çalışılmıştır. Kamusal alanda yapılan harcamaların, gelirleri aşması durumunda ortaya çıkan fazlalıklar ‘’bütçe açığı’’ olarak ifade edilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin gelirlerinin önemli bölümün vergiler olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle devlet, gelir vergilerini toplayamadığı zaman meydana gelen açıkları azaltabilmek için, dolaylı vergiler üzerinde yoğunlaşmakta ya da borçlanma yoluna gitmektedir. Ekonomi alanındaki dalgalanmalar, bütçe açıklarının oluşmasına neden olan en büyük etken olmakta ve bütçe açıkları da hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Kamu gelirleri ve harcamalarının paralel arttırılmaması, kaynakların yetersiz olması gibi nedenlerden dolayı bütçe açıklarının hacmi de genişleme göstermektedir. Sonuç olarak, bu açıkların azaltılması veya ortadan kaldırılması için, ülkelerin makro ekonomik hedefler oluşturmaları gerekmektedir. Çünkü cari işlem açıkları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin önünde önemli bir sorun olarak görülmektedir. Dolaysıyla çalışma sonucunda, Türkiye’de meydana gelen ikiz açıkların birbirleriyle ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır.

TWIN DEFICITS AND TURKEY ECONOMICS

Purpose of the study; The relationship between current account deficits and budget deficits, which causes important debates in the literature, has been examined in terms of the Ricardian Equivalence Hypothesis and Traditional Approach by using data between the years 1985-2017. At the same time, this relationship also applies to the case of Turkey, in this study, '' a budget deficit in Turkey’s economy, the current account deficit is the cause of 'hypotheses have been put forward. The relationship between current account deficits and budget deficits has been tried to be tested empirically with the Granger causality test. If the expenditures made in the public sphere exceed the revenues, the excesses arising are expressed as "budget deficit". It is stated that taxes constitute an important part of the income of developing countries. For this reason, the state concentrates on indirect taxes or goes into borrowing in order to reduce the deficits that occur when the income taxes cannot be collected. Fluctuations in the economic field are the biggest factor causing budget deficits and budget deficits adversely affect the economies of both developed and developing countries. The volume of budget deficits is also expanding due to reasons such as not increasing public revenues and expenditures in parallel and insufficient resources. As a result, countries need to set macroeconomic targets to reduce or eliminate these deficits. Because current account deficits are seen as an important problem for both developed and developing countries. In the study Hence, with the twin deficit occurring in Turkey it appeared to be associated with each other.

___

 • Alkswani, Mamdouh Alkhatib (2000). “The Twin Deficit Phenomenon in Petroleum Economy: Evidence from Saudi Arabia”, Seventh Annual Conference, Economic Research Forum, Amman, 1-25.
 • Anoruo, E., & S. Ramchander (1998). “Current Account and Fiscal Deficits: Evidence from Developing Economie of Asia”, Journal of Asian Economics, 9(3), 487-501.
 • Ata, Ahmet Yılmaz, & Yücel, Fatih (2003). “Es-Bütünleşme ve Nedensellik Testleri Altında ikiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması”, Ç.Ü. SBE Sosyal Bilimler Dergisi, 12(12), 1-13.
 • Blejer, Mario I., & Adrienne Cheasty, “Mali Açık Nasıl Ölçülür”, Çev. Hüseyin Sen, Maliye Dergisi, 131, 141-147.
 • Darrat, Ali F. (1988). “Have Large Budget Deficit Caused Rising Trade Deficits?”, Southern Economic Journal, 54, 879-887.
 • Demir, Osman (2001). “2000 Yılı Sonunda Yaşanan Finansal Kriz ve Uygulanan İstikrar Programı Üzerine Düşünceler”, İktisat İşletme ve Finans, 184, 55-65.
 • Dibooglu, Selahattin (1997). “Accounting for US Current Account Deficits: An Empirical Investigation ”, Applied Economics, 29, 787-793.
 • Dornbusch, Rudriger (2001), “A Primer on Emerging Market Crises”, NBER Working Paper, No:8326:1-12.
 • Edwards, Sebastian (2001). “Does the Current Account Matter?”, NBER, Working Paper, 8275, 1-70.
 • Egeli, Haluk (2000). “Gelişmiş Ülkelerde Bütçe Açıklan”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(4), 62-78.
 • Ejder, Haydar Lütfü (2002). “Kamu Açıkları ile Enflasyon Arasındaki İlişkinin Analizi ve Değerlendirilmesi”, GÜBF Dergisi, 3, 189-208.
 • Erdem, Ekrem, & Demircan, Esra (2001). “Türkiye’de Kamu Açıklarının Yapısı ve Dağılımı”, Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Dergisi, 3, 67-92.
 • Evgin, Tülay (1994). “90’lı Yıllarda Bütçe ve Bütçe Açığının Finansmanı”, Ekonomik Yaklaşım, 5(13), 19-48.
 • Fleming, J. Marcus, 1962, “Domestic Financial Policies under Fixed and under Floating Exchange Rates,” Staff Papers, International Monetary Fund, Vol. 9 (November), pp. 369–79.
 • Ghebreselassie Y., & P. Burger (2003). “Twin Deficit Problems in Developing Countries: The Case of Eritrea”, Economics Working Paper Series Department of Economics, UFS, 1-22.
 • Göçer, İ. (2013). Türkiye’de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(1).
 • Günaydın, İhsan (2004). “Vergi-Harcama Tartışması: Türkiye Ömegi / The Tax- Spend Debate: The Case Of Turkey”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5(2), 163181.
 • İslam, M.F., (1998). “Brazil’s Twin Deficits: An Emprical Examination”, Atlantik Economic Journal, 26(2), 121-128.
 • Kamin, S.B., (1988), “Devaluation, External Balance, and Macroeconomic Performance In Developing Countries: A Look At The Numbers”, Princeton Essays in International Finance, No. 62.
 • Khalid, A. M., & T. W. Guan (1999). “Causality Tests of Budget Deficit and Current Account Deficits: Cross-Country Comparisons”, Empirical Econometrics, Kim, Soyoung; Nouriel Roubini; “Twin Deficit or Twin Divergence? Fiscal Policy, Current Account, and Real Exchange Rate in the US”, 1-50, 6 December 2004’de, http://econ.korce.ac.kr/prof/sykim/files/fiscalus9.pdf Downloaded from.
 • Kulkarni K. G., & E. L. Erickson, (2001). “Twin Deficit Revisited: Evidence from India, Pakistan and Mexico”, Journal of Applied Business Research, 17(2), 87100.
 • Kutlar, Aziz, & Muammer, Simsek (2001). “Türkiye’de Bütçe Açıklarının Dış Ticaret Açıklarına Etkileri, Ekonometri Bir Yaklaşım: 1984(4)-2000(2), D.E.Ü. BF Dergisi, 16(1), 1-13.
 • Latif-Zaran, Nazma, & Maria N. Dacosta (1990). “The Budget Deficit and the Trade Deficit: Insights into This Relationship”, Eastern Economic Journal, 16(4), 349-354.
 • Mann, Catharine L. (2002). “Perspectives on the US. Current Account Deficit and Sustainability”, Journal of Economic Perspectives, 16(3), 131-152.
 • Milesi-Ferretti, Gian Maria, & Assaf Razin (1996). “Current Account Sustainability”, Princeton Studies in International Finance, 81, 1 -50.
 • Obstfeld, Maurice (2000). “International Macroeconomics: Beyond the Mundell- Fleming Model”, University of California, Berkeley, NBER Working Paper, 8369, 1-54.
 • Özen, Ahmet (2002). “Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Bütçe Açığının Gelişimi”, Maliye Dergisi, 141, 21-41.
 • Özmen, Erdal (2004). “Cari Açık ve Ekonomi Politikaları Üzerine”, İktisat İşletme ve Finans, 5-17.
 • Pozo, S. (1992, May). Conditional Exchange -Rate Volatility and The Volume Of International Trade: Evidence From The Early 1900s. The Review of Economics and Statistics, 74(2), s. 325-329.
 • Roubini, Nouriel, & Backus, Kim, (2003 ) Lectures in Macroeconomics, Chapter 1: Monitoring Macroeconomic Performance, 1-33, 11 Mart’de http:// pages. stem. nyu. edu/~nroubini/NOTES/CHAPl. HTM, adresinden indirildi.
 • Saleh, Ali Salman (2003). “The Budget Deficit and Economic Performance: A Survey”, The University of Wollongog, Economics Working Paper Series, WP, 1-54.
 • Sen, Hüseyin, & S. Sağbaş (2004). Bütçe Açıkları Teori ve Türkiye Uygulaması, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık.
 • Seyidoğlu, Halil (1999). Uluslararası İktisat Teori ve Uygulama, Geliştirilmiş 13. Baskı, İstanbul.
 • Şimsek, Muammer (2000). “Bütçe Açıklarının Finansmanı ve Ekonomik Etkileri”, Erciyes Üniversitesi BF Dergisi, 16, 49-73.
 • Tüğen, K. (1991). Bütçe açıkları, finansmanı ve sonuçları: gelişmiş ülkeler yönünden bir değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 6 (2), ss. 89-105.
 • Türkan, Ercan (1997). “Alternatif Kamu Açığı Tanımları: İşlevsel Kamu Açığı”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 24(4), 549-573.
 • Vyshnyak, Olga (2000). “Twin Deficits Hypothesis: The case of Ukraine” 1-51, 5 Nowber 2004’the http://eerc.kiev.ua/research/matheses/2000/ pdf/Vyshnyak. Pdf Downloaded from.