HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ - MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER SEÇİLİ ÜLKELER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

Hukukun üstünlüğü, hukuk kurallarının bir toplumdaki her birey için eşit şartlarda uygulanması ve bu kuralların toplumun her kesimi tarafından kabul görmesi esasına dayanmaktadır. Bir ülkenin çağdaş ve demokratik bir ülke olarak nitelendirilmesi hususundaki ana etmenlerden biriside hukukun üstünlüğü ilkesi ne derece bağlı olduğu ile ilişkilidir. Bu doğrultuda uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan dünya adalet projesi (World Justice Project, WJP) 128 ülkede hukukun üstünlüğünün hangi boyutlarda olduğuna dair çalışmalar yürütmekte ve bu çalışmaları yıllık veriler dâhilinde yayınlanmaktadır. Bu bağlamda ele alınan bu çalışmada 2020 yılı itibarıyla hukukun üstünlüğü endeks değeri sıralamasında ilk beş ülke ile son beş ülkenin iktisadi göstergeleri tespit edilecek ve hukukun üstünlüğü ile iktisat arasındaki ilişki durumu çözümlenecektir. Ayrıca bu iki gruptaki ülkelerin Türkiye ile karşılaştırılması yapılarak, Türkiye’nin konu ülkelere göre güçlü ve zayıf yönleri tespit edilecektir

LAW RULES - MACROECONOMIC VARIABLES A STUDY ON SELECTED COUNTRIES AND TURKEY

___

 • Baykal, C. M. (2008), “Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:4, ss: 76-87.
 • Cevizli, İ. (2013). “ Demokrasi ve Ekonomik Gelişme İlişkisi “ Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Demirtaş, D. ( 2010). “Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri”, 11. Ulusal Turizm Kongresi-Kuşadası, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Işık, A. (2018), “İlk Şehirler ve Yazılı Medeniyete Geçiş”, Mavi Atlas, C:6 ,No:2: ss:46-74.
 • Gözlügöl, S. V. (2013), “Uluslararası Hukuk Boyutuyla Hukukun Üstünlüğü”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 17, No:2: ss:1423-1454.
 • Kılınç, E. Ç. (2020), “ Doğrudan Yabancı Sermaye Girişlerinin Finansal Gelişme ve Ticari Açıklık İle Olan İlişkisi: E7 Ülkeleri Örneği ”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi, C:12, No:2: ss:45-54.
 • Nicholas, M. Medema, S. G. (2006), “ Economics and the Law: From Posner to Post-Modernism”, Princeton University Press, New Jersey, ss 1045-1049.
 • Şanslı, C. (2018), “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun Hukuk ve Ekonomi Öğretisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Şaşmaz, M. Ü. , (2019), “Geçiş Ekonomilerinde Hükümet Etkinliği, Hukukun Üstünlüğü Ve Ekonomik Refah Arasındaki Nedensellik İlişkisi” , Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C: 20, No: 2: ss:150-63.
 • Tayyar, A.E. (2020). “ Hukuk ve İktisat Yaklaşımında Bir İktisatçı: Ronald H. Coase” Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C: 27, No:2: ss: 199-217.
 • Türkbağ, A. Ü. (2003). Hukuk ve Ekonomi Anlayışı ya da Hukukun Ekonomik Analizi. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arşivi, 8, 58-67.
 • Uysal, C. (2017), “ Ceza Hukukunda Suçsuzluk Karinesi Üzerine Bir İnceleme Ve Lekelenmeme Hakkı”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.