Örgütlerde sürekli eğitimin önemi ve öğrenen örgüt oluşturma sürecine etkisi -Hava Kuvvetleri Komutanlığı sürekli eğitim modeli örneği

Birey gibi örgütler de canlı organizmalardır ve yaşamını sürdürmek için sürekli öğrenmeye gereksinim duyarlar. Günümüz örgütleri, bilgiye ulaşabilen, bilgiyi değerlendirerek teknolojiye dönüştürebilen ve yeni bilgi üretebilen örgüt olabilmek için eğitim ve geliştirme faaliyetlerine daha çok önem vermektedirler. Çalışanların eğitimi, stratejik yönetimin odak noktası olan örgüt misyonunun ve stratejilerinin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesinin en önemli araçlarından birisidir. Bu nedenle eğitim ve geliştirme faaliyetleri günümüzde anlam değiştirmeye başlamıştır. Eğitim ve geliştirme çalışanları değişimle baş edebilir hale getirmeye yönelmiştir. Bunun içinde; fikir üretebilme, bağımsız hareket edebilme, takım oyuncusu olabilme, alışkanlık ve davranışlarını değiştirebilme, çevre koşullarının gerektirdiği teknik bilgiyi öğrenme vardır. Bugün eğitim ve geliştirme, daha önce geliştirilmiş statik durumdaki bilgilerin öğretilmesi olmaktan çıkmış, kişilerin bilgiyi bulma, yaratma, araştırma ve karşılaşılan sorunların çözümü için kullanma arzusu, özgüven ve yeteneğinin geliştirilmesine dönüşmüştür. Bu hedefleri karşılayacak uygulamaların başında sürekli eğitim ve öğrenen örgüt uygulamaları gelmektedir.

Kaynakça

[1] Koçel,T., “İşletme Yöneticiliği”, Beta Yayınclık, 9. Baskı, s.358, 2003, İstanbul.

[2] Drucker,P.T, “Gelecek İçin Yönetim” Çeviren: Fikret Üçcan, Türkiye İş Bankası Yay., 5.Baskı, s.99, 1998, Ankara.

[3] İşcan,Ö.F; Nakiyok,A., “Dijital Çağ Örgütleri” Beta Yayıncılık, 1.Baskı, s.87, İstanbul, 2005.

[4] Jones,G.H., “Organizational Theory”, Pintice Hall, Third edition, p.367, 2001.

[5] Bingöl,D., “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Beta Yayıncılık, 5. Baskı, s.212, İstanbul.

[6] Özgen,H.; Kılıç,K. ve Karademir,B, “Öğrenmenin Kurumsallaşmasında Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı”, Çukurova Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt:13, s:12, 2004.

[7] Hong,J,”Structuring For Organizational Learning” The Learning Organizatios, 6(4), s.173,

[8] Naktiyok,A., “İç Girişimcilik”, Beta Yayıncılık, 1. Baskı, s.203, 2003, İstanbul.

[9] Koçel,T., age, s.434.

[10] Özen,Ü.vd., “Çok Uluslu İşletmelerde Öğrenmenin Örgütsel Düzeyler İtibariyle İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Ün. İİBF Dergisi, cilt:16, sayı:5-6, s.278, 2002.

[11] Garvin,D., “Building A Learning Organization”, Business Credit., p..30, Jan-1994.

[12] Koçel,T., age, s.439.

[13] Tepeci,M.; Koçak,G.N., “Ekiplerde Öğrenme” Çuk.Ünv.Sos.Bil.Ens.Dergisi,cilt:14, s.1

[14] Koçel,T., age, s.436.

[15] Özgen,H.; Kılıç,K. ve Karademir,B, age, s.177.

[16] Özen,Ü.,age, s.279.

[17] Koçel,T., age, s.207.

[18] Bozkurt,A.,”Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Uygulamalar ve Sorunlar”, Editörler; Elma,C. ve Demir,K.,Anı Yay., s.43, 2000, Ankara.

[19] Money,D.; Maybury,M. and Thuraisingham,B., “Knowledge Management”, MIT Press, s. 19, 2000.

[20] Senge,P., “Beşinci Disiplin”, Yapı Kredi Yay., 1. Baskı, 1993, s.11, Ankara.

[21] Düren,Z., “2000’li Yıllarda Yönetim”, Alfa Yay., 1. Baskı, s.131, 2000, İstanbul.

[22] İşcan,Ö.F., “Startejik Yönetim ve İşgören Eğitimi”, Atatürk Ünv. İİBF. Dergisi, cilt:1, sayı:1, s.126.

[23] Düren,Z., age, s.126.

[24] Bingöl,D., age, s.212.

[25] Koçel,T., age, s.47.

[26] Koçel,T., age, s.48.

[27] Güzelcik,E., “Küreselleşme ve İşletmelerde Değişen Kurum İmajı”, Sistem Yayıncılık, 1.Basım, s.131, 1999, İstanbul.

[28] Düren,Z., age, s.124.

[29] Güzelcik,E., age, s.135.

[30] Atıcı,B., “Bilgisayar Destekli Asenkron İşbirlikli Öğrenci Çevrelerinde Öğrenci Denetimi”, Uluslararası Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Anadolu Ünv., 13-15 Mayıs 2002, Eskişehir, http://aof20. anadolu. edu.tr /bildiriler/Bunyamin_Atici.doc.

Kaynak Göster