ARTVİN- ARDANUÇ YÖRESİ “GELİN KAYA EFSANESİ” VARYANTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Efsaneler halkın merak duygusuna cevap veren, anlaşılmayanı anlamlandırmasını sağlayan halk anlatılarıdır. Efsaneler, insan zihninde oluşan “neden?” sorusuna cevap verir. Bir taşın oluşum sebebi, bir mekânın adının nereden geldiği gibi insan zihnini meşgul eden düşünceler efsanelerle yanıtlarını bulur.

A REVIEW ON THE “BRIDE ROCK LEGEND” VARIANTS IN ARTVİN- ARDANUÇ REGION

Legends are the folk narratives that responds to people's sense of curiosity and enable them to make sense of the incomprehensible. Legends, answers the question of "why?" that are formed in the human mind. The thoughts that occupy the human mind, such as the reason for the formation of a stone or where the name of a place comes from, find their answers with legends.

___

 • Alptekin, Ali Berat (1993). Fırat Havzası Efsaneleri. Ankara: Kültür Ofset.
 • Alptekin, Ali Berat (2012). Efsane ve Motifleri Üzerine. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Alptekin, Ali Berat (2021). Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Balaban, Tuğrul (Yaz, 2013a). “Amasya Taş Kesilme Efsaneleri ve Motifleri”, Turkish Studies, S. 8/8, s. 1671-1686.
 • Balaban, Tuğrul (2013b). Erzurum Amasya Efsane, Menkabe ve Memoratları (Derleme – İnceleme – Metin). Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Boratav, Pertev Naili (2014). 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. Ankara: Bilgesu Yayınları.
 • Çelik, Türkan (2020). Uşak’tan Derlenen Efsaneler Üzerine Bir İnceleme. Doktora Tezi. Uşak: Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dervişoğlu, Mehmet (2016). Edirne Efsaneleri. Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Elçin, Şükrü (2019). Halk Edebiyatına Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Eliade, Mircea (1991). Kutsal ve Din Dışı, (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay). Ankara: Gece Yayınları.
 • Ergin, Muharrem (2017). Dede Korkut Kitabı, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Ergun, Metin (1997). Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi. 1 Cilt. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Erol Çalışkan, Şerife Seher (28-30 Nisan 2016). “Türkmen Efsanelerindeki Cezalandırmaların Toplumsal İşlevleri”. Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu’nda Sunulmuş Bildiri, Bartın Üniversitesi: Bartın.
 • Erol Ç. , Şerife Seher (2018). Türkmen Efsaneleri (Türkmenistan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ile). Ankara: Gece Akademi.
 • Göde, Halil Altay (2002). Isparta Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Erol Çalışkan, Şerife Seher ve Başaran, Cihan Barış (Yaz 2017). “Türkmen Efsanelerinde Vatana İhanet ve Cezası”. İdil, S. 6 (34), s. 1715-1733.
 • Güven, Fatih Feyzullah (26-28 Eylül 2013). “Gelin Kayası Efsanesi ve Türk Kültüründeki Yeri”. “13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim” Sempozyumu: Basit Üslup’ta Sunulmuş Bildiri, Kars: Kafkas Üniversitesi.
 • Köse, Elif (2017). Ardanuç᾿ta Türk Halk İnançları. Yüksek Lisans Tezi. Artvin: Artvin Çoruh Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kumartaşlıoğlu, Satı (Kış, 2017). “Şekil Değiştirme Motifli Efsanelerde Lanet”, Ekev Akademi Dergisi, S. 21/ 69, s.89-104.
 • Özdemir, Halit (2002). Artvin Tarihi. Ankara: Egem Matbaacılık.
 • Sakaoğlu, Saim (1976). 101 Anadolu Efsanesi. İstanbul: Damla Yayınevi.
 • Sakaoğlu, Saim (1980). Anadolu - Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Sakaoğlu, Saim (2009). Efsane Araştırmaları. Konya: Kömen Yayınları.
 • Seyidoğlu, Bilge (1985). Erzurum’da Belli Yerlere Bağlı Olarak Derlenmiş Efsaneler Üzerinde Bir İnceleme. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Tanyu, Hikmet (2007). Türklerde Taşla İlgili İnançlar. Ankara: Elips Kitap.
 • Türkmen, Osman (2017). Alaşehir Yöresindeki Efsane ve Memoratlar. Yüksek Lisans Tezi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.