SÜT SIĞIRCILIĞINDA TEKNİK ETKİNLİK: STOKASTİK ETKİNLİK SINIRI YAKLAŞIMI

Bu araştırma, Samsun ili Bafra ilçesinde süt sığırcılığı yapan tarım işletmelerinde etkinliğin ölçülmesini ve etkinsizliğin nedenlerinin belirlenmesini amaçlamıştır. Araştırmanın verileri,tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 73 adet işletmeden elde edilmiştir. Teknik etkinlik ölçümleri Stokastik Etkinlik Sınırı yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Analizde, beş girdiye ait veriler ile sekiz adet etkinsizliği açıklayan değişkene ait veriler kullanılmıştır. İşletmelerin ortalama teknik etkinlik düzeyleri %89 olarak tahmin edilmiştir. İşletmeler, girdi kullanımını %9oranında azaltarak aynı çıktıyı elde edebilirler. Etkinsizliği açıklayan işletme sahibinin eğitim düzeyi, deneyimi, ve süt sağım tekniği değişkenlerinin katsayısı negatif ve istatistiksel olarakanlamlı bulunmuştur. Buna karşın aile büyüklüğü değişkeni ile etkinsizlik arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tahmin edilmiştir. İşletmelerin teknik etkinlik düzeylerinin artması için işletme sahibinin eğitim düzeyinin artması, mesleki eğitimin arttırılması ve yayım faaliyetlerine önem verilmesi gerekmektedir.

TECHNICAL EFFICIENCY OF DAIRY CATTLE FARMS: A STOCHASTIC FRONTIER APPROACH

The aims of the present research were to measure the technical efficiency of sample dairy farms and subsequently to explore determinants of technical inefficiency in the Bafra District of Samsun province, Turkey. Data used in the study was obtained from 73 farms selected by random sampling method using questionnaire. Stochastic Frontier Analysis (SFA) was used to measure technical efficiency. Five inputs (forage feed, concentrate feed, labor, veterinary costs and other miscellaneous costs) and eight inefficiency variables (age of farm head, education level of farm head, experience of farm head, household size, cooperative or union membership, incentive premium, milking method and barn size) were used in the SFA. Research results revealed that the mean technical efficiency of the sample farms was 89%. The farms could reduce their input use by 11% without output reduction under prevailing technology. The variables of education level, experience and milking method negatively affected technical inefficiency and these variables statistically significant. However, household size showed a positive relationship with inefficiency and it was significant. The study suggested that raising the educational level of farmers, designing farmers’ occupational retraining and extension programs increase technical efficiency in the research area.

___

Aigner, D.J., Lovell, C.A.K., Schmidt, P., 1977. Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. Journal of Econometrics. 6: 2131.

Aktürk, D., Kıral, T., 2002. Veri zarflama yöntemi ile tarım işletmelerinde pamuk üretim faaliyetinin etkinliğinin ölçülmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimi Dergisi, 8 (3):197-203.

Alemdar, T., Bahadır, B., Ören, M.N. 2010. Cost and return analysis and technical efficiency of small scale milk production: A case study for Cukurova region, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (4): 744-847.

Alemdar, T., Ören, M.N., 2006. Determinants of technical efficiency of wheat farming in Southeastern Anatolia, Turkey: A nonparametric technical efficiency analysis. Journal of Applied Sciences, 6 (4):827-830.

Ali, M., Chaudry, M.A., 1990. Inter-regional farm efficiency in Pakistan’s Punjab: A frontier production function study. Journal of Agricultural Economics, 4 (1): 62–74.

Avcı, M.A., Kaya, A.A., 2008. Geçiş ekonomileri ve Türk tarım sektöründe etkinlik ve toplam faktör verimliliği analizi. Ege Akademik Bakış, 8 (2): 843860.

Battese, G., Coelli, T., 1995. A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data. Empirical Economics, 2: 325– 332.

Battese, G.E., Corra, G.S., 1977. Estimation of a production frontier model with application to the pastoral zone of Eastern Australia. Australian Journal of Agricultural Economics, 21: 169-179.

Battese, G.E., Malik, S.J., Gill, M.A., 1996. An investigation of technical inefficiencies of production of wheat farmers in four districts of Pakistan. Journal of Agricultural Economics, 47 (1-4): 37–49.

Ben Amor, T., Muller, C., 2010. Application of stochastic frontier in the estimation of technical efficiency of irrigated agriculture in Tunusia. Agricultural Journal, 5 (2): 50-56.

Binici, T., Demircan, V., Zulauf, C.R., 2006. Assessing Production Efficiency of Dairy Farms in Burdur Province, Turkey. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, 107 (1): 1–10

Bozoğlu, M., Ceyhan, V., 2007. Measuring the technical efficiency and exploring the inefficiency determinants of vegetable farms in Samsun province, Turkey. Agricultural Systems, 94 (3): 649–656.

Cabrera, V. E., Solís, D., Del Corral, J., 2010. Determinants of technical efficiency among dairy farms in Wisconsin Journal of Dairy Science, 93 (1): 387-393.

Candemir, M., Deliktaş, E., 2006. TİGEM işletmelerinde teknik etkinlik, ölçek etkinliği, teknik ilerleme, etkinlikteki değişme ve verimlilik analizi: 1999-2003. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü yayınları no:141, Ankara.

Ceyhan, V., Cinemre, H.A., Bozoğlu, M., Demiryürek, K. ve Kılıç, O., 2004. Karadeniz Bölgesindeki Alabalık İşletmelerinde Ekonomik Etkinlik. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül, Tokat, s.263-267.

Ceyhan, V., Hazneci, K., 2010. Economic efficiency of cattle-fattening farms in Amasya province, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (1): 60-69.

Cinemre, H.A., Ceyhan, V., Bozoğlu, M., Demiryürek, K., Kılıç, O., 2006. The cost efficiency of trout farms in the Black Sea region, Turkey. Aquaculture, 251, 324– 332.

Coelli, T., 2007. A Guide to Frontier Version 4.1: A computer program for stochastic frontier production and cost function estimation. CEPA, Armidale, Australia.

Coelli, T., Prasada Rao, D.S., O’Donnell, C.J., Battese, G.E., 2005. An introduction to efficieincy and productivity analysis. Kluwer Academic Publishers, Second Edition, pp.350.

Coelli, T.J., 1995. Recent developments in frontier estimation and efficiency measurement. Australian Journal of Agricultural Economics, 39: 219–45.

Çakmak, E., Dudu, H., Öcal, N., 2008. Türk tarım sektöründe etkinlik: Yöntem ve hanehalkı düzeyinde nicel analiz. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (http://www.tepav.org.tr/upload/files/127 1232526r4017.Turk_Tarim_Sektorunde_ Etkinlik_Yontem_ve_Hanehalki_Duzeyin de_Nicel_Analiz.pdf, erişim: 14.01.2011)

Çiçek, A, Erkan, O., 1996. Tarım ekonomisinde araştırma ve örnekleme yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No 12, Ders Notları Serisi 6.

Dagistan, E., Koc, B., Gul, M., Parlakay O., Akpinar, M.G. 2009. Identifying technical efficiency of dairy cattle management in rural areas through a non-parametric method: A case study for the East Mediterranean in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(5): 863-867.Demircan, V., Binici, T., Zulauf, C.R., 2010. Assessing pure technical efficiency of dairy farms in Turkey. Agricultural Econonomics – Czech, 56 (3): 141–148

Ekunwe, P.A., Emokaro, C.O., 2009. Technical efficiency of catfish farmers in Kaduna, Nigeria. Journal of Applied Sciences Research, 5 (7): 802-805.

Esmaeili, A., Omrani, M., 2007. Efficiency analysis of fishery in Hamoon Lake: Using DEA approach”, Journal of Applied Sciences, 7 (19): 2856-2860.

Farrell, M.J., 1957. The measurement of productive efficiency. Journal of Royal Statistical Society, Series A, CXX, Part 3: 253-290.

FAOSTAT, 2010. Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) veritabanı, (http://faostat.fao.org, erişim: 10.02.2011)

Fraser, I., Cordina, D., 1999. An application of data envelopment analysis to irrigated dairy farms in Northern Victoria, Australia. Agricultural Systems, 59 (3): 267–282.

Gündüz, O., Ceyhan, V., Esengün, K., Dağdeviren, M., 2010. Kayısı yetiştiriciliği yapan işletmelerde ekonomik etkinlik: Darende ilçesi örneği. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, s. 135-142.

Johansson, H., 2005. Technical, allocative and economic efficiency in Swedish dairy farms: The Data envelopment analysis versus the stochastic frontier approach. XI th International Congress of the European Association of Agricultural Economists (EAAE), Copenhagen, Denmark, August 24-27.

Kaçıra, Ö. Ö.,2007. Mısır üretiminde etkinlik analizi: Şanlıurfa ili örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Kılıç, O., Ceyhan, V., Alkan, I., 2009. Determinants of economic efficiency: a case study of hazelnut (Corylus avellana) farms in Samsun Province, Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 37 (3): 263-270.

Kumbhakar, S., and K. Lovell. 2000. Stochastic frontier analysis. Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK.

Latruffe, L., Balcombe, K., Davidova, S., Zawalinska, K., 2004. Determinants of technical efficiency of crop and livestock farms in Poland. Applied Economics, 36 (12):1255–1263.

Mathijs, E., Swinnen, J., 2001. Production organization and efficiency during transition: an empirical analysis of East German agriculture. The Review of Economics and Statistics, 83: 100–107.

Meeusen, W., Van den Broeck, J., 1977. Efficiency estimation from cobb-douglas production functions with composed error. International Economic Review. 18: 435-444.

Moreira López, V.H., Bravo-Ureta, B.E., Arzubi, A., Schilder, E., 2006. Multioutput technical efficiency for Argentinean dairy farms using stochastic production and stochastic distance frontiers with unbalanced panel data. Economía Agraria, 10:97-106.

Ojo, S.O., 2003. Productivity and technical efficiency of poultry egg production in Nigeria. International Journal of Poultry Science, 2 (6): 459-464.

Okoye, B.C., Onyenweaku, C.E., 2007. Economic efficiency of small-holder cocoyam farmers in Anambra state, Nigeria: A translog stochastic frontier cost function approach. Agricultural Journal, 2 (4): 535-541.

Omonona, B.T., Egbetokun, O.A., Akanbi, A.T., 2010. Farmers resource – use and technical efficiency in cowpea production in Nigeria. Economic Analysis and Policy, 40 (1): 87-95.

Ören, M.N., Alemdar, T., Parlakay, O., Yılmaz, H., Seçer, A., Güngör, C., Yaşar, B., Gürer., B., 2010. Adana ilinde arıcılık faaliyetinin ekonomik analizi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü (TEAE) yayınları No: 178, Ankara.

Põldaru, R, Roots, J., 2009. Modeling milk cost in Estonia: a stochastic frontier analysis approach. (http//: www.eau.ee/~aps/pdf/20091/poldaru.pdf erişim: 30.12.2010).

Reinhard, S., Lovell, C. A. K. and Thijssen, G., 1999. Econometric estimation of technical and environmental efficiency: An application to Dutch dairy farms. American Journal of Agricultural Economics, 81: 44-60.

Sharma, K.R., Leung, P., Zaleski, H.M., 1999. Technical and allocative efficiencies in Swine production in Hawaii: A comparison of parametric and nonparametric approaches. Agricultural Economics, 20 (1): 23-35.

Tipi , T. ve Rehber, E., 2006. Measuring technical efficiency and total factor productivity in agriculture: The case of the South Marmara region of Turkey. New Zealand Journal of Agricultural Research, 49 (2): 137-146.

TÜİK, 2004. Genel Tarım sayımı 2001. Türkiye İstatistik Kurumu yayınları No:2924, Ankara.)

TÜİK, 2011. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Veritabanı, (http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload /vt/vt.htm, erişim: 11.02.2011)

Umoh, G., 2006. Resource use efficiency in urban farming: An application of stochastic frontier production function. International Journal of Agriculture & Biology, 8(1): 38–44.

Uzmay, A., Adanacıoğlu, H., 2009. A study on whether maize for silage is an alternative to cotton farming in Izmir, Turkey: Gross margin and data envelopment analysis. Journal of Food, Agriculture & Environment, 7 (3&4): 603-608.

Wadud, A., White, B., 2000. Farm household efficiency in Bangladesh: A comparison of stochastic frontier and DEA methods. Applied Economics, 32 (13): 1665-1673.

___

APA Gündüz, O. (2014). SÜT SIĞIRCILIĞINDA TEKNİK ETKİNLİK: STOKASTİK ETKİNLİK SINIRI YAKLAŞIMI . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 15 (1) , 11-20 .