ŞANLIURFA İLİNİN BİYODİZEL ÜRETİM POTANSİYELİ

Diğer gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye de, enerji ihtiyacı hızla artan, petrol ve doğalgaz başta  olmak üzere enerji kaynakları ile teknoloji ve finansman yönünden dışa bağımlı bir ülke durumundadır. Türkiye petrol ve petrol ürünleri açısından dışa bağımlı bir ülkedir. Bu durumun  meydana getirmiş olduğu stratejik hassasiyet, dış ticaret açığında önemli bir paya sahiptir. Bu nedenler kendi üretebileceği alternatif enerji kaynaklarının önemini artırmaktadır. Petrolün  kullanımı sonucunda, iklim değişikliklerine, küresel ısınmaya ve çevre kirliliğine sebep olan  toksik ve kanserojen maddeler atmosfere salınmaktadır. Bu bakımdan alternatif ve yenilenebilir bir  enerji kaynağı olan biyodizelin tün dünyada olduğu gibi Türkiye’de üretim ve kullanımı  sağlanmalıdır. Tarımsal üretimin gıda amaçlı kullanımının önceliği olmakla birlikte, bu düşünceyi  göz ardı eden ve biyoyakıt üretimini artırmaya çalışan ülkeler giderek artmaktadır. GAP Projesi 1  milyon hektar alandaki sulu tarım olanağı ile ülke ekonomisi bakımından büyük önem taşıyan bir  proje olarak, üretim desenine yapacağı katkılarla bölgede rahatlıkla yetiştirilebileceği  araştırmalarla belirlenmiş olan aspir ve kolzanın kışlık ürün olarak yaygın şekilde yetiştirilmesi ile  ülkemizin yağ açığını kapatmasının yanı sıra alternatif enerji kaynaklarından biyodizel üretimimizi  de arttıracağı beklenmektedir.

POTENTIAL OF BIODIESEL PRODUCTION IN SANLIURFA

Turkey, like other developing countries, is a dependent country for external resources due to its rapidly increasing energy demand, particularly in terms of technology and financial needs. Turkey is also dependent on foreign countries for oil and petroleum products. This situation creates a strategic sensitivity and has a significant effect on the foreign trade deficit. This increases the importance of the production of alternative energy sources for Turkey. The use of petroleum products causes climate change, global warming and release of toxic and carcinogenic substances that cause environmental pollution into the atmosphere. In this regard, the production and use of biodiesel as an alternative and renewable source of energy production should be provided in Turkey as well as all over the world. Given the first priority to the agricultural production for food use, the number of countries that promotes the production and use of biodiesel are increasing. With the implementation of 1 million hectares of irrigated area of the GAP Project, it will give the possibility of great importance to Turkey’s economy by providing the production crops such as safflower and rapeseed as winter crops as well as alternative energy sources to close the gap with the biodiesel oil production in the country.

___

Akdeniz, D., 2008. Yağlı Tohumlu Bitkilerin Önemi ve Biodizel Üretimimizdeki Yeri, Türk Tarım, Sayı: 184, 34-36.

Alpgiray, B., 2006. Kanola Yağının Diesel Motorunun Performansına Ve Emisyon Karakteristiklerine Belirlenmesi . Ankara Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Etkilerinin

Altınsoy, A. S., ‘Biyodizel Üretimi, Motorlarda Kullanımı ve Türkiye’deki Kaynakların incelenmesi’, İTÜ, Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007. Fen Bilimleri

Anonim., 2010. Enerji Tarımı Nedir., http:/www.uslanmam.com

Anonim.,2010.ttp://www.stso.org.tr/yeni/image s/veriler/genel/1Şanliurfa_Genel_Yapisi .doc

Anonim 2012. Şanlıurfa Lojistik Strateji Planı ve Lojistik fizibilite Raporu. Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa (karalimanı)

Anonim., 2013. T.C. Şanlıurfa Valiliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Şanlıurfa

Benek, SEDAT., 2006. Şanlıurfa İlinin Tarımsal Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri Dergisi,2006,4 (1), 67-91 Ankara. 2009. Demirbaş, A, ″Biofuels from Agricultural Biomass. Energy Sources″ Part A, 31:1573–1582.

Dinç, U., Özbek, H., Yeşilsoy, P., Çolak, A.K., Derici, R., 1988. Harran Ovası Toprakları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, TÜBİTAK- TOAG 534 No’lu Proje, Adana

Eliçin, A.K., 2005. Yakıt Olarak Kullanılan Fındık Yağı İle Küçük Güçlü Bir Diesel Motorunun Performans Belirlenmesi. Metil Ve Etil Esteri İle Diesel Yakıtı Karışımlarının Küçük Güçlü Bir Diesel Motorda Olanaklarının Bilimleri Dergisi, 13 (2) 137-146. Tarım

Hoda, N., 2008. Biyodizel, ww1.akdeniz.edu.tr/fenedebiyat/kimya/ Numan%20Hoda/biyodizel.doc

Karabektaş M., Ergen G., 2007. Soya Yağı Metil Esterinin Motor Performans Karakteristikleri Ve Nox Emisyonları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 11. Cilt, 1. Sayı, s. 21-26.

Madencan M.,Yenikardeşler U., 2004. Biyodizel, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Geliştirme Genel Müdürlüğü, Yayın No. 127, Ankara. ve

Oğuz, H., Öztürk, Ö., Öğüt, H., Erdem, F.A., 2003. Yeni ve Kullanılmış Bitkisel Yağların Gıda Harici Değerlendirilmesi ve Bunların Ekonomiye Olan Etkisinin İncelenmesi, Türkiye I. Yağlı Tohumlu Bitkiler Sempozyumu, 22-23 Mayıs, İstanbul, 185-192.

Şahin, A., Akdeniz, D., 2008. Yağlı Tohumlu Bitkilerin Alternatif Enerji Kaynağı: Biyodizel, Türk Tarım, Sayı: 184, 50-57. ve

Tuik., 2012. (Türkiye İstatistik Kurumu), http://www.tuik.gov.tr,

Tügiad, 2004.. Türkiye’nin enerji sorunları ve çözüm önerileri, Ajans-Türk Basın ve Basım A.Ş., Batıkent, Ankara.

Ulaşlıoğlu, E., 2008. Yağlı Tohumlu Bitkiler, Türk Tarım, Sayı: 184, 42-47.

Utlu, Z., 2009. Biyodizel Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Atık Değerlendirilmesi, http://www.emo.org.tr/ekler/04f2c31e67 03464|ek.pdf Yağlarının

___

APA Okant, M. (2014). ŞANLIURFA İLİNİN BİYODİZEL ÜRETİM POTANSİYELİ . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 16 (4) , 11-17 .