Şanlıurfa İlinde Pamukta Bitki Aktivatörünün Thrips spp. ve Tetranychus spp.’nin Popülasyon Yoğunluğuna Etkisinin Belirlenmesi

Bu çalışma, 2013 yılında pamukta yapraktan uygulanan bitki aktivatörünün pamuk bitkisinde Thrips spp. ve Tetranychus spp. popülasyonlarına ve kütlü pamuk verimi üzerine olan etkisini belirlemek amacıyla Şanlıurfa’da yürütülmüştür. Çalışma, Stoneville 468 pamuk çeşidinde üç tekerrürlü tesadüf parselleri deneme desenine göre yapılmıştır. Bitki aktivatörü pamuğun fenolojisinin 4-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15 gün ara ile üç kez toplamda 1 kg da-1 dozunda uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, yaprak gübresi olan bitki aktivatörünün Thrips spp. ve Tetranychus spp. popülasyon yoğunluğuna istatistiksel olarak etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Deneme alanlarında doğal düşman türlerinden Heteroptera takımından Deraeocoris spp.,Geocoris spp., Nabis spp., ve Orius spp., Coleoptera takımından Adonia variegata, Coccinella septempunctata ve Scymnus spp., Neuroptera takımından Chrysoperla carnea ve örümcekler (Araneae) tespit edilmiştir. Bitki aktivatörünün uygulandığı parselde zararlılar yönünden herhangi bir etki görülmemesine rağmen, kütlü pamuk verimi yönünden istatistiki olarak önemli derecede verim artışının (%59.9) olduğu tespit edilmiştir. 

___

Anonim, 2013a. 2012 Yılı Pamuk Raporu, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, 3s.

Anonim, 2013b. 2012 Yılı Pamuk Raporu, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, 7s.

Anonim, 2013c. Megamineral. http://www.megamineral.com.tr/megamineral. (Erişim Tarihi: 17.04.2013).

Anonim, 2012. Seçilmiş Göstergelerle Şanlıurfa 2012. Türkiye İstatistik Kurumu, Yayın no: 4106, Ankara.

Göven, M. A., ve Özgür, A. F., 1990. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera, Thripidae)’nin Populasyonuna Doğal Düşmanların Etkisi. Türkiye II. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, 26-29 Eylül 1990, İzmir, 155-167.

Güneş, M., 2005. Pamukta Erken Dönemde Görülen Zararlılara Karşı Yapılan Değişik İlaç Uygulamalarının Doğal Düşmanlara Etkisinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Mert, M., 2007. Pamuk tarımının ilkeleri. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası teknik yayınları No: 7 Hatay.

Işık, F., ve Gençsoylu, İ., 2009. Pamukta Uygulanan Bazı Yaprak Gübrelerinin Zararlılar, Doğal Düşmanlar, Verim ve Lif Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, Özet Kitabı, 15-18 Temmuz, Van, s123.

Usta, H,. 2003. Pamuk Sektör Profil Araştırması, İstanbul Ticaret Odası, www.ito.org.tr/Dokuman/Sektör/1-72.pdf

Uygun, N., 2010. Başlarken. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1 (1).

Uygun, N., 2013. Neden Biyolojik Mücadele? Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, http://www.biyolojikmucadele.org.tr/neden.asp. (Erişim tarihi: 07.04.2013)

___

APA Özalp, F. & Yanık, E. (2015). Şanlıurfa İlinde Pamukta Bitki Aktivatörünün Thrips spp. ve Tetranychus spp.’nin Popülasyon Yoğunluğuna Etkisinin Belirlenmesi . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 18 (4) , 17-26 .