Farklı Sıcaklık ve Süre Uygulamalarının Pleurotus ostreatus (İstiridye Mantarı)'un Bazı Özelliklerine Etkisi

Pleurotus ostreatus mantar türü (istiridye mantarı)  dünyada en çok üretilen ikinci mantar türü olmasına rağmen ülkemizde yeteri kadar bilinmemektedir. Mantarların raf ömrünün taze halde iken kısa olması ve ulaşımda yaşanan sıkıntılar mantarların kurutularak muhafaza yöntemini ön plana çıkarmıştır. Bu çalışmada 50, 60 ve 70 °C’lerde 240, 300 ve 360 dakikada kurutulan istiridye mantarlarında kurutma sıcaklık ve süresinin istiridye mantarlarının kuru madde, su aktivitesi, renk (L, a ve b) özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Elde edilen bulgular kurutmada uygulanan sıcaklık ve sürenin artışına paralel olarak kuru madde oranları ile, a ve b değerlerinde artış, su aktivitesi ve L değerlerinde ise azalma olduğunu göstermiştir. Mantarların kurutulmasında uygulanan sıcaklık ve süre farklılıklarının; kuru madde, su aktivitesi ve renk değerleri üzerine etkisinin istatistiksel anlamda önemli (p<0.05) olduğu belirlenmiştir. 

___

Ağaoğlu, Y., Güler, M. 1991. Doğal ve Kültüre Alınabilir Mantar Türleri-II. Kayın Mantarı (Pleurotus spp.) Yetiştiriciliği. T.C. Orman Bakanlığı, Orman Gen. Müd.,Ankara, 46 s.

Alexopoulos, C., Mims, C., Blackwell, M. 1996. Introductory mycology (Wiley & Sons, New York).

Bano, Z., S, Rajaratham, M, N, Shashi Rekha. 1992. Mushroom as The Unconvetional Single Cell Protein for a Conventional Consumption. Indian Food Parker, 46(5), 20-31.

Baysal, E., Yalınkılıç, M.K. 2002. Lignoselülozik atık materyal üzerinde Pleurotus florida Jacq. ex Fr.Kumm. kültürü. Ekoloji 11 (45): 6-8.

Cohen, R., Persky, L., Hadar, Y. 2002. Biotechnological Applications and Potential of Wood-Degrading Mushrooms of the Genus Pleurotus. Appl. Microbiol Biotechnol, 58:582- 594.

Demir, A. 2003. Mantar. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü- Bakış. Haziran, Sayı:3 Nüsha:14.

Ekşi, A., 1980. Mantarın Gıda Teknolojisinde Başlıca Değerlendirme Alanları ve Konserveye İşlenmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kürsüsü-Ankara.

Erbay, B., Küçüköner, E. 2008. Mantarın Besin Değeri ve Tüketim Şekilleri. Türkiye VIII. Yemeklik Mantar Kongresi, Kocaeli 15-17. Ekim.

Erkel, İ. 1992. Dünya’da ve Türkiye’de kültür mantarcılığının durumu. Türkiye 4. Yemeklik Mantar Kongresi, 1: 1-8, Yalova.

FAO/ WHO/ UNU, 1985. Energy and Protein requirements. Report of a Joint FAO/ WHO/

Gunde-Cimerman, N., 1999. Medicinal value of Genus Pleurotus (Fr.) P Karst (Agaricales SI, Basidiomycetes). Inter J. Med Mushr 1: 69- 80.

Güler, M. 1988. Kayın Mantarı Yetiştiriciliği. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, 669: 52, Ankara.

İlbay, M.E., 1995. Bitkisel Et: Pleurotus spp., Orman Mühendisliği, TMMOB Orman Mühendisleri Odası Yayın Organı, ss. 12-13 Ankara.

Joy Dubost, N., Boxin, O., Beelman, R.B. 2007. Quantification of polyphenols and ergothioneine in cultivated mushrooms and correlation to total antioxidant capacity. Food Chemistry, 105 (2): 727- 735.

Küçükomuzlu, B. 2003. Sterilizasyon ve Formaldehit Uygulamaları ile Torba Ağırlıklarının Örtü Altında Yetiştirilen Pleurotus Mantar Türlerinin Gelişme, Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 103 ss.

Ortega Cerilla, M.E. 1998. Utilization of Agricultural by-Products as Substrates for Cultivation of Fungi of the Genus Pleurotus. Horticultural Abstracts, Vol. 68, No.3.

Pekşen, A., B. Kibar, G. Yakupoğlu. 2007. Yenilebilir Bazı Lactirus Türlerinin Morfolojik Özelliklerinin, Protein ve Mineral İçeriklerinin Belirlenmesi. OMÜ Zir.Fak. Dergisi. 22(3):301-305.

Poppe, J., 2000. Use of Agricultural Waste Materials in The Cultivation of Mushrooms. İn Proceedings of The 15th İnternational Congress on The Science and Cultivation of Edible Fungi, ed. Van Griensven, L.J.L.D., pp. 3-23. Rotterdeam: Balkema. ISBN 90-5809-1449.

Rama. V., P. J. John. 2000. Effects of Metods of Drying and Pretreatments on Quality of Dehydrated Mushroom. Indian Food Packer, 54(5), 59-64.

Sánchez, C. 2010. Cultivation of Pleurotus ostreatus and Other Edible Mushrooms. Appl Microbiol Biotechnol, 85:1321-1337.

Sanmee, R.,B. Dell, P. Lumyong, K. Izumori, S. Lumyong. 2003. Nutritive Value of Popular Wild Edible Mushrooms from Northern Thailand Food Chem.84(4): 527-532.

Sarangi, I., Ghosh, D., Bhutia, S.K., Mallick, S.K., Maiti, T.K., 2006. Anti-tumor and Immunomodulating Effects of Pleurotus ostreatus Mycelia- Derived Proteoglycans. International Immunopharmacology, 6: 1287-1297.

UNU EXPERT CONSULTATİON. Technical Report Series No:724 World Health Organization Geneva.

Vetter, J. 2003. Chemical Composition of Fresh and Conserved Agaricus bisporus Mushroom. Eur Food Res Technol (2003) 217:10–12.

___

APA Doğan, N. , Doğan, C. & Hayoğlu, İ. (2015). Farklı Sıcaklık ve Süre Uygulamalarının Pleurotus ostreatus (İstiridye Mantarı)'un Bazı Özelliklerine Etkisi . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 18 (4) , 10-16 .