Isparta Bölgesinde Süt Sığırcılığı Yapılan İşletmelerdeki Barınakların Hayvan Refahı Açısından Değerlendirilmesi

Bu çalışma, Isparta bölgesinde faaliyet gösteren süt sığırı işletmelerindeki barınakların yapısal durumunu belirlemek ve karşılaştırmalı olarak değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Isparta koşullarında uygulanan barınak tipleri ve kapasiteleri, süt sığırcılığının yoğun olarak yapıldığı ilçeler ve hayvan yetiştirme şekilleri konusunda elde edilen veriler değerlendirilip süt sığırcılığı yapılan ilçelerden 25 adet işletme araştırma kapsamına alınmıştır. Seçilen 25 işletmede bulunan ahırların çeşitli yönden resimleri çekilmiş ve ayrıntılı planları çizilmiştir. Ayrıca arazi koşullarında çiftçilerle anket çalışması yapılmış ve bu çalışmalar sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek bölgeye uygun çözümler sunulmuştur. Araştırma kapsamında incelenen işletmelerin %64’ünde kapalı (bağlı-duraklı), %20’sinde serbest (açık), %16’sında serbest duraklı barınak sisteminin uygulandığı görülmüştür. İşletmelerin tamamında Holstein cinsi süt sığırı yetiştirilmekte olup bu işletmelerin %72’si 20 baş ve daha fazla hayvan kapasitesine sahiptir. Araştırma bölgesinde yapılan incelemeler ve çiftçilerle yapılan görüşmeler sonucunda bölgenin iklim şartlarına, hayvan yetiştiricilik koşullarına ve hayvan refahına en uygun barınak tipinin serbest (açık) barınak sistemi olduğu belirlenmiştir.

___

Akman, N., 2005. Hayvansal Üretim değişim Doğrultusu. AB Hazırlık ve Müzakere Dönemleri İle Üyelik Koşullarında Türkiye Tarım Sempozyumu, 4-5 Mayıs 2005, Ankara, TEMA Yayın No:46, 159-187.

Alkan, Z., 1969. Zirai İnşaat, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 65, Erzurum.

Anonim, 2015. Isparta Haritası, Karayolları Genel Müdürlüğü.

Balaban, A., Şen, E., (1988). Tarımsal Yapılar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:845, Ankara.

Fuquay, J. W. 1981. Heat Stress as It Affects Animal Production. J. Anim. Sci. 52:164–174.

Morrison, S. R. 1983. Ruminant Heat Stress: Effect on Production and Means of Alleviation. J. Anim. Sci. 57:1594–1600.

Mutaf, S., 1973. Süt Sığırcılığında Ahır Tipleri, Ege Üniversitesi Yayınları no:65, İzmir.

NRC, 1981. Effect of Environment on Nutrient Requirements of Domestic Animals. National Research Council (NRC), Natl. Acad. Sci., Washington

Olgun, M., 1988. Hayvan Barınaklarında Yalıtım. Hasad Dergisi. Yıl:4 sayı:40, İstanbul.

Tekinel, O., 1976. Süt Sığırcılığında Çukurova İklim Koşullarına En Uygun Ahır Sisteminin Seçimi. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara.

Ünal, H. B., Yılmaz, H. İ., 2007. Süt Sığırı Ahırlarının Tasarımı, 2007 Yılı Hayvancılık Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 17-20 Nisan, İzmir.

Yağanoğlu, A.V., 1986. Hayvan Barınaklarında Çevre Koşullarının Düzenlenmesi, Atatürk ÜniversiteSİ Ziraat Fakültesi Der. Cilt:17 Sayı:1-4, Erzurum.

Yüksel, A.N., Soysal, M.İ., Kocaman, İ., Soysal, S.İ, 2004. Süt Sığırcılığı Temel Kitabı (Süt Sığırı Ahırlarının Planlanması /Süt Sığırı Yetiştiriciliği). Hasad Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul.

___

APA Yılmaz, H. İ. & Yardımcı, N. (2015). Isparta Bölgesinde Süt Sığırcılığı Yapılan İşletmelerdeki Barınakların Hayvan Refahı Açısından Değerlendirilmesi . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 18 (4) , 27-34 .