General Rule of Burden of Proof: Comparative Analysis of Turkish and German Tax Law (Genel İspat Yükü Kuralı: Türk ve Alman Vergi Hukuku Bakımından Karşılaştırmalı Bir Analiz)

Alman Mali Krallık Kanunu esas alınarak hazırlanan ve Mehaz Kanundan farklı bir yasal gelişim izleyen Türk Vergi Usul Kanunu, Alman Genel Vergi Kanununun alternatif bir versiyonunu ifade etmektedir. Türk vergi hukukunda genel ispat yükü kuralını düzenleyen Vergi Usul Kanununun 3. maddesi, ekonomik yaklaşımı içermekle birlikte, 1980 yılında maddeye getirilen eklemelere karşın hukuktaki gelişmeler ve küresel gereklilikler çerçevesinde yeniden gözden geçirilmelidir. İlgili düzenleme, Vergi Usul Kanunu Tasarısı sebebiyle günceldir. Tasarının 5. maddesi ispat yüküne ve vergiden kaçınmaya ilişkin genel kuralı yeniden düzenlemektedir. Mevcut Vergi Usul Kanununun ve Vergi Usul Kanunu Tasarısının Alman Genel Vergi Kanunu ile tarihi ve teorik gelişimi bakımından karşılaştırılarak değerlendirilmesi faydalı olacaktır. Konu her iki hukuk sisteminde yorum kuralları, vergiden kaçınma ve ekonomik yaklaşım ilkesinin içeriği ile kesişmektedir. İspat yükü kuralı yalnızca bir usul kuralı değildir; aynı zamanda hukuki güvenlik ve mali güce göre vergilendirme gibi temel vergi hukuku kuralları ve yükümlü hakları ile yakından ilgilidir.

General Rule of Burden of Proof: Comparative Analysis of Turkish and German Tax Law1 Peer-Reviewed Article (Hakemli Makale)

T he Turkish Tax Procedure Code, originating from the Reich Fiscal Code, following a different legal development, shows the background and an alternative version of the German General Tax Code. Regulating the burden of proof in Turkish tax law, Section 3 of Turkish Tax Procedure Code, represents economic perspective and despite the additions made in the legislation such as burden of proof in 1980, needs to be amended according to the developments of law and global necessities. The regulation is actual by a Reform Draft of Turkish Tax Procedure Code. In the Section 5 of the Draft, the rules about general anti abuse and burden of proof are redesigned. Since the regulation is actual, the rule of burden of proof should be discussed historically, theoretically and comparatively with the German General Tax Code. The subject corresponds with the general anti avoidance clause and interpretation rules and the concept of economic perspective in both tax systems. The rule of burden of proof is not only a rule of procedure but it is also related with the basic principles of tax law such as legal safety and ability to pay principles and taxpayer’ rights

___

 • Akçaoğlu, E., “ABD Vergi Hukukunda Özün Şekle Üstünlüğü İlkesi”, Ankara Barosu Dergisi, 2012/2.
 • Akkaya, M., Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Turhan Kitabevi, Ankara 2002.
 • Ateş, L., “Summary”, International Fiscal Association Rio de Janeiro Congress, Volume 102, A: Assesing BEPS: Origins, Standards and Responses, Rio de Janeiro 2017.
 • Başaran Yavaşlar, F., Vergi Ödevi İlişkisinin Tarafları Üzerinden Alman Vergilendirme Usulü (Hukuk Devleti Bakış Açısıyla), Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2013.
 • Birk, D., Steuerrecht, 12. Auflage, C.F. Müller, Heidelberg 2009.
 • Biyan, Ö., Türk Vergi Hukukunda İspat-Delil, Adalet Yayınevi, Ankara 2012.
 • Doğrusöz, B., “Giriş Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, Vergi Usul Kanunu Tasarı Taslağı Değerlendirme Komisyonu Raporu, ISMMMO, Istanbul 2016.
 • Englisch, J., in Tipke, K. & Lang, J., Steuerrecht, 21. Auflage, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln 2013.
 • Fischer, W., in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO/FGO, 244. Lieferung 09.2017, § 42 AO.
 • Glover, R., Murphy on Evidence, 15th Edition, Oxford University Press, UK 2017.
 • Drucksache 16/7036 of 8.11.2017, 3 et seq.
 • BVerfG v. 9.3.2008, BVerfGE 110, 94.
 • Karakoç, Y., Genel Vergi Hukuku, Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, Ankara 2017.
 • Kessler W. & Eicke. R., “Germany`s New GAAR- Generally Accepted Anti Abuse Rule?”, Tax Notes International, Vol. 49, No.2, Jan 14, 2008, 151-153.
 • Kokott, J., The Burden of Proof in Comparative and International Human Rights Law, Kluwer Law International, Netherlands 1998.
 • Karataş Durmuş, N., Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVIII, S. 3-4, 2014, 505-508.
 • Özdiler Küçük, E., Vergi Hukukunda Karineler, Adalet Yayinevi, Ankara 2011.
 • Palm, U., “Germany”, A Comparative Look At Regulation of Corporate Tax Avoidance, ed. By Karen Brown, Springer, Washington 2012.
 • Rosenberg, L., Zivilprozessrecht, 5th edition, Munich 1965.
 • Schmidt, M., Die Problematik der objektiven Beweislast im Steuerrecht, Schriften zum Steuerrecht Band 59, Dunckner&Humblot, Berlin 1998.
 • Seer, R., Verständigungen in Steuerverfahren, Cologne 1996.
 • Seer, R., “National Report of Germany”, The Burden of Proof in Tax Law, ed. by Gerard Meussen, EATLP Conference, Uppsala June 2011.
 • Seer, R. & Gabert, I., “European and International Tax Cooperation: Legal Basis, Practice, Burden of Proof, Legal Protection and Requirements”, Bulletin for International Taxation, February 2011, 88-98.
 • Seiler, M., GAARs and Judicial Anti-Avoidance in Germany, the UK and the EU, Series on the International Tax Law, ed. Michael Lang, LindeVerlag, 2016.
 • Uzeltürk, H., “National Report of Turkey”, The Burden of Proof in Tax Law, ed. by Gerard Meussen, EATLP Conference, Uppsala June 2011.
 • Vanistendael, F., “Legal Framework for Taxation” in Tax Law and Design, vol. 1, ed. By Victor Thuronyi, IMF, USA 1996.
 • Yaltı, B., Yükümlü Hakları, Beta Basım Yayım, İstanbul 2006.
 • Yeşilova, E., “CMR-Taşıma Senedinin İspat Kuvveti”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7 (1), 2005.
Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi-Cover
 • ISSN: 2146-1708
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2011
 • Yayıncı: hacettepe üniversitesi hukuk fakültesi