Tıp fakültesi araştırma görevlilerinde tükenmişlik sendromu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimini almakta olan araştırma görevlilerinde tükenmişlik sendromu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini almakta olan toplam 200 araştırma görevlisinin 160'ı dahil edildi. Veri toplama aracı olarak araştırma görevlilerinin sosyo-demografik özelliklerini değerlendiren 34 sorudan oluşan anket formu ve 22 sorudan oluşan Maslach Tükenmişlik Ölçeği yüz yüze görüşme tekniği ile uygulandı. Bulgular: Araştırma görevlilerinin %6.2'si temel tıp, %63.1'i dahili tıp, %30.7'si cerrahi tıp alanında idi. Araştırma görevlilerinin %47.5'i kadın, %52.5'i erkekti. Araştırma görevlilerinin yaş ortalaması 28.34±3.08 idi. Araştırma görevlilerinin duygusal tükenme puan ortalamaları 17.77±7.27, duyarsızlaşma puan ortalamaları 6.71±3.69 olup, kişisel başarı puan ortalamaları ise 20.10±4.32'idi. Duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı puan ortalamaları çalıştıkları bilim alanları arasında anlamlı fark bulunmadı (p

The evaluation of burnout syndromes and related factors in the research assistants of medicine faculty

Objective: In this study, we aimed to evaluate the burnout syndrome and related factors in the research assistants who were receiving specialized training at Faculty of Medicine, Selcuk University. Material and method: This study included 160 out of total 200 research assistants who were receiving specialized training at Medical Faculty Hospital of Selcuk University. As a means of data collection; a questionnaire consisting of 34 questions to assess the socio-demographic characteristics of research assistants, and Maslach Burnout Inventory with 22 questions through face-to-face interviews were applied. Results: Of the research assistants; %6.2 were in the field of basic medical, %63.1 internal medicine, and %30.7 were in the field of surgical medicine. %47.5 of the research assistants were female and 52.5% were male. The mean age was 28.34±3.08. The mean emotional exhaustion scores of the research assistants was 17.77±7.27, the mean scores of depersonalization 6.71±3.69, and personal achievement score was 10.20±4.32. There was no significant difference (p<0.05) between the mean emotional exhaustion, depersonalization and personal achievement scores and the fields they were working in. There was no significant correlation (p<0.05) between the burnout parameters and the age, sex, marital status, monthly income and smoking status of the research assistants. There was a moderate positive correlation (r=0.591, p=0.000) between scores of emotional exhaustion and depersonalization scores, and there was a weak negative correlation between scores of personal accomplishment (r=-0,387, p=0.000) and emotional exhaustion scores. Conclusions: In our study, there is no significant difference between the sub-parameters of burnout syndromes of internal, surgical and basic medical sciences was determined. The age, sex, marital status, monthly income, and smoking status of the research assistants did not significantly correlate with the burnout parameters. Supports to motivate them in their work should be maintained to hold the line and to prevent the burnout syndromes of the research assistants

Kaynakça

Altay B, Gönener D, Demirkıran C. Bir üniversite hastanesinde ça- lışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri ve aile desteğinin etkisi. Fırat Tıp Derg 2010;15:10-6.

Sayıl I, Haran S, Ölmez Ş, Özgüven H. Ankara Üniversitesi Has- tanelerinde çalışan doktor ve hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri. Kriz Derg 1997;5:71-8.

Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job burnout. Annu Rev Psy- chol 2001;52:397-422.

Güdük M, Erol Ş, Yağcıbulut Ö, ve ark. Ankara'da bir tıp fakül- tesi'nde okuyan son sınıf öğrencilerinde tükenmişlik sendromu. Sted 2005;14:169.

Dikmetaş E, Top M, Ergin G. Asistan hekimlerin tükenmişlik ve mobbing düzeylerinin incelenmesi. Türk Psikiyatri Derg 2011; 22:1-13.

Eurofund 2007. Quality report of the 4th europan working condi- tions survey. Conditions Survey, Dublin. www.eurofound.europa. eu. Erişim tarihi 22 temmuz 2013.

Kurçer AM. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi hekimlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri. Harran Üniv Tıp Fak Derg 2005;2:10-5.

Erol A, Sarıçiçek A, Gülseren Ş. Asistan hekimlerde tükenmiş- lik: iş doyumu ve depresyonla ilişkisi. Anadolu Psikiyatr Derg 2007;8:241-7.

Ergin C. Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve maslach tü- kenmişlik ölçeğinin uyarlanması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Ankara. Türk Psikologlar Derneği Yayını 1992;143-54.

Wright JG, Khetani N, Stephens D. Burnout among faculty physi- cians in an academic health science centre. Paediatr Child Health. 2011;16:409-13.

Oğuzberk M, Aydın A. Ruh sağlığı çalışanlarında tükenmişlik. Klinik Psikiyatr 2008;11:167-179.

Izgar H. Okul Yöneticilerinde Tükenmişlik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2001.

Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerström KO. The Fagerström Test for Nicotine Dependence: a revision of the Fa- gerström Tolerance Questionnaire. Br J Addict. 1991;86:1119-27.

Prochaska JO, Goldstein MG. Process of smoking cessation; imp- lications for physicians. Clin Chest Med. 1991;12:727-35.

Prochaska JO, DiClemente CC. Stages and process of self change of smoking: toward an integrated model of change. J Consult Clin Psychol. 1983;51:390-5.

Sezer RE, Marakoğlu K, Sezer H, Marakoğlu İ. Cumhuriyet Üni- versitesi Tıp ve Dişhekimliği Fakülteleri öğretim elemanlarının sigara kullanım durumu ve sigara ile bağlantılı görüşleri, 2000, Sivas. Cumhuriyet Üniv Tıp Fak Derg 2001;23:25-37.

Fagerstrom KO, Heatherton TE, Kozlowski LT. Nicotine addiction and its assesment.Ear Nose Throat J 1992;69:763-7.

Kaya M, Üner S, Karanfil E, ve ark. Birinci basamak sağlık çalışan- larının tükenmişlik durumları. Kor Hek 2007; 6:357-63.

Can H, Güçlü YA, Doğan S, Erkaleli MB. Cerrahi ve cerrahi dışı kliniklerdeki asistan hekimlerde tükenmişlik sendromu. Tepecik Eğit Hast Derg 2010;20:33-40.

Ozyurt A, Hayran O, Sur H. Predictors of burnout and job satisfa- ction among Turkish physicians. QJM 2006;99:161-9.

Sezer RE, Marakoğlu K, Sezer H, Marakoğlu İ. Cumhuriyet Üni- versitesi Tıp ve Dişhekimliği Fakülteleri öğretim elemanlarının sigara kullanım durumu ve sigara ile bağlantılı görüşleri. Cumhu- riyet Üniv Tıp Fak Derg 2001;23,25-36.

Marakoglu K, Kutlu R, Sahsivar S. The frequency of smoking, quitting and socio-demographic characteristics of physicians of a medical faculty. West Indian Med J 2006;55:160-4.

Küresel yetişkin tütün araştırması 2010-2011. http://www.havani- koru.org.tr. Erişim tarihi 18 Temmuz 2013.

Kaynak Göster