Kan akımı enfeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direnç paterni

Amaç: Staphylococcus aureus kan dolaşımı enfeksiyonlarının önde gelen nedenlerinden birisidir. Bu çalışmada nozokomiyal kan akımı enfeksiyonlardan izole edilen S. aureus suşlarının kullanılan antibiyotiklere direnç oranlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Çalışmamızda Ocak 2009-Haziran 2013 arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kan dolaşımı enfeksiyonlarından izole edilen S. aureus suşları incelenmiştir. Suşların tanımlanması ve antimikrobiyal duyarlılık testleri Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) önerilerine göre otomatize sistem (BD, Phoenix, USA) kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Çalışmamızda nozokomiyal kan dolaşımı enfeksiyonlarından izole edilen 257 S. aureus suşu incelenmiştir. Çalışmamız süresi içerisinde metisilin direnci ortalama %8.9 olarak tespit edilmiştir. Bu süre içerisinde vankomisin, teikoplanin ve linezolid'e karşı dirençli suş saptanmamıştır. Metisilin dirençli olan 23 suşun yıllar içerisinde vankomisin minimal inhibisyon konsantrasyonu (MİK) değerlerinde yıllara göre anlamlı bir değişim saptanmamıştır. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) suşlarının, metisilin duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA) suşlarına oranla anlamlı düzeyde daha yüksek direnç oranlarına sahip olduğu görülmüştür. Sonuç: Staphylococcus aureus suşları ile yapılan direnç çalışmalarında farklı merkezlerden farklı oranlar bildirilmektedir. Bu nedenle ilaçlara karşı oluşan direnç gelişimi ile ilgili olarak merkezler bilgilerini sürekli güncellenmeli ve paylaşmalıdırlar. Çalışmamız sonucunda ortaya koyduğumuz lokal verilerin, ilgili bakterilere bağlı nozokomiyal kan dolaşımı enfeksiyonları ile mücadelede kullanılarak başarılı ampirik tedavi modellerinin oluşturulmasında ve bu mikroorganizmaların yayılımının önlenmesinde etkili olabileceğini düşünmekteyiz

Antimicrobial resistance pattern of Staphylococcus aureus strains isolated from bloodstream infections

Objective: Staphylococcus aureus is one of the major causes of bloodstream infections. This study aims to identify the resistance of S. aureus strains isolated from nosocomial bloodstream infections on the antibiotics used. Material and method: This study examines the S. aureus strains isolated from bloodstream infections at Application and Research Hospital, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University between January 2009 and June 2013. Strain identification and antimicrobial sensitivity tests were performed using automized system (BD, Phoenix, USA) based on the guidelines of the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Results: This study examines 257 S. aureus strains isolated from nosocomial bloodstream infections. Methicillin resistance was found to be at 8.9% during the study period. During this period, no strains were found to be resistant to vancomycin, teicoplanin and linezolid. No significant changes were found in the Vancomycin minimal inhibition concentration (MIC) values of 23 strains with Methicillin resistance by years. The study found that the Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains had significantly higher resistance than Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) strains. Conclusion: Varying rates have been reported by different clinical centers in resistance studies performed on Staphylococcus aureus strains. So, the clinical centers should update and share information with one another about resistance to drugs. We consider that the local data found in this study can be used in fighting with nosocomial bloodstream infections caused by such bacteria in order to create successful empirical treatment models and prevent the spread of these microorganisms

Kaynakça

Nagao M. A multicentre analysis of epidemiology of the nosoco- mial bloodstream infections in Japanese university hospitals. Clin Microbiol Infect 2013;19:852-8.

Akalın H. Sepsis: Tanımlar, tanı, etyoloji ve epidemiyolojide yeni gelişmeler. Klimik Derg 2007;20:7-8.

Corey GR. Staphylococcus aureus bloodstream infections: definiti- ons and treatment Clin Infect Dis 2009;48:254-59.

Marwick CA, Ziglam HM, Nathwani D. Your patient has a blood culture positive for Staphylococcus aureus - what do you do? J R Coll Physicians Edinb 2006;36:350-5.

Banada PP, Chakravorty S, Shah D, et al. Highly sensitive detection of Staphylococcus aureus directly from patient blood. PLoS One 2012;7:e31126.

Sancak B. Staphylococcus aureus'ta metisilin ve vankomisin diren- ci. Hacettepe Tıp Derg 2007;38:127-34.

Sancak B. Staphylococcus aureus ve antibiyotik direnci. Mikrobiyol Bul 2011;45:565-76.

Zhanel GG, Adam HJ, Baxter MR, et al. Antimicrobial suscepti- bility of 22746 pathogens from Canadian hospitals: results of the CANWARD 2007-11 study. J Antimicrob Chemother 2013;68 Suppl 1:i7-22.

Joshi S, Ray P, Manchanda V, Bajaj J, Chitnis DS, Gautam V, et al. Indian network for surveillance of antimicrobial resistance (INSAR) group, India. Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in India: Prevalence&susceptibility pattern. Indian J Med Res 2013;137:363-69.

Landrum ML, Neumann C, Cook C, Chukwuma U, Ellis MW, Hospental DR, et al. Epidemiology of Staphylococcus aureus blood and skin and soft tissue infections in the US military healthsystem, 2005-2010. JAMA 2012;308:50-9.

Gerber JS, Coffin SE, Smathers SA, Zaoutis TE. Trends in the incidence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infec- tion in children's hospitals in the United States. Clin Infect Dis 2009;49:65-71.

Dündar D, Sönmez Tamer G. Klinik örneklerden izole edilen Stap- hylococcus aureus suşlarının antimikrobiyal duyarlılıkları: üç yıllık değerlenıdirme. ANKEM Derg 2009;23:8-12.

Güngör S, Uzun BK, Yurtsever SG, Baran N. Kan kültürlerinden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antibiyotiklere di- renç. ANKEM Derg 2012;26:171-5.

Çetinkol Y, Çakır FÖ, Enginyurt Ö. Kan kültürlerinden izole edi- len Staphylococcus aureus suşlarında metisiline direncin yıllara göre değişimi ANKEM Derg 2013;27:38-42

Türk Dağı H, Arslan U, Tuncer İ. Kan kültürlerinden izole edi- len Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere duyarlılıkları. ANKEM Derg 2011;25:84-8.

Duman Y, Kuzucu C, Çuğlan SS. Kan kültürlerinden izole edi- len bakteriler ve antimikrobiyal duyarlılıkları. Erciyes Tıp Derg 2011;33:189-96.

Öksüz Ş, Yavuz T, Şahin İ, ve ark. Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları. Türk Mikro- biyol Cem Derg 2008;38:117-21.

Baysallar M, Güçlü AÜ, Şenses Z, ve ark. Febril nötropenik has- taların kan kültürlerinde bakteriyel spektrum ve antimikrobiyal duyarlılık profili. Gülhane Tıp Derg 2007;49:168-72.

Kızılarslanoğlu MC, Sancak B, Yağcı S, Hasçelik G, Ünal S. Metisi- line Dirençli Staphylococcus aureus bakteriyemisinin incelenmesi ve vankomisin MİK değerlerine göre prognozun karşılaştırılması: Son on yıllık deneyim. Mikrobiyol Bul 2013;4:199-210.

de Kraker ME, Jarlier V, Monen JC, et al. The changing epidemi- ology of bacteraemias in Europe: trends from the European An- timicrobial Resistance Surveillance System. Clin Microbiol Infect 2013;19:860-8.

Aslan S, Citak EC, Yis R, et al. Bacterial spectrum and antimic- robial susceptibility pattern of bloodstream infections in children with febrile neutropenia: experience of single center in southeast of Turkey. Indian J Microbiol 2012;52:203-8.

Arıdoğan A, Atasever L, Bal Ç. Klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere dirençleri. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2004;34:20-3.

Kişioğlu S, Karataş A, Aygün G, Midilli K, Atlaş K. Staphylococcus aureus kökenlerinde makrolid-linkozamid-streptogramin direnci. Klimik Derg 2003;16(özel sayı 1):351.

Wang JT, Wu HS, Weng CM, et al. Prognosis of patients with methicillin-resistant Staphylococcus aureus bloodstream infection treated with teicoplanin: a retrospective cohort study investigating effect of teicoplanin minimum inhibitory concentrations. BMC Infect Dis 2013;13:182.

Wang Z, Cao B, Liu YM, et al. Investigation of the prevalence of patients co-colonized or infected with methicillin-resistant Stap- hylococcus aureus and vancomycin-resistant enterococci in China: a hospital-based study. Chin Med J (Engl) 2009;122:1283-8.

Wang JT, Wang JL, Fang CT, et al. Risk factors for mortality of nosocomial methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) bloodstream infection: with investigation of the potential role of community-associated MRSA strains. J Infect 2010;61:449-57.

Chen H, Liu Y, Zhao C, et al. Comparative proteomics-based identification of genes associated with glycopeptide resistance in clinically derived heterogeneous vancomycin-intermediate Stap- hylococcus aureus strains. PLoS One 2013;8:e66880.

Aligholi M, Emaneini M, Jabalameli F, et al. Emergence of high-le- vel vancomycin-resistant Staphylococcus aureus in the Imam Kho- meini Hospital in Tehran. Med Princ Pract 2008;17:432-4.

Cesur S, Irmak H, Simsek H, et al. [Evaluation of antibiotic suscep- tibilities and VISA-VRSA rates among MRSA strains isolated from hospitalized patients in intensive care units of hospitals in seven provinces of Turkey]. Mikrobiyol Bul 2012;46:352-8.

Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance stan- dards for antimikrobial susceptibility testing.Nineteenth Informa- tion Supplement, 2009. M100-S19. CLSI, Wayne, PA.

Sancak B, Ercis S, Menemenlioglu D, et al. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus heterogeneously resistant to vancomy- cin in a Turkish university hospital. J Antimicrob Chemother 2005;56:519-23.

Nakipoglu Y, Derbentli S, Cagatay AA, et al. Investigation of Stap- hylococcus strains with heterogeneous resistance to glycopeptides in a Turkish university hospital. BMC Infect Dis 2005;5:31.

Kaynak Göster