Premenstrüel sendrom sorunu olan üniversite öğrencilerinde, semptomların kontrolü ve yaşam kalitesinin artırılmasında eğitimin etkinliği

Amaç: Bu çalışma, premenstrüel sendrom ile baş etmek için verilen eğitimin semptomlar ve yaşam kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve yöntem: Araştırmada deney grubuna Konya Sağlık Yüksekokulu'ndan 50 ve kontrol grubuna Akşehir Sağlık Yüksekokulu'ndan 50 olmak üzere 100 öğrenci alındı. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan 23 soruluk anket formu, Premenstrüel Sendrom Ölçeği (PMSÖ) ve "WHOQOL-BRIEF (Kısa Form) ile toplandı. Bulgular: Deney grubunun ön test ve son test puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Deney grubundaki öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası yaşam kalitesi alt boyutları incelediğinde; psikolojik sağlık ile sosyal ilişkiler alt boyutlarında eğitim öncesi ve eğitim sonrası puanlarında anlamlı fark saptandı. Sonuç: Sonuç olarak adölesan dönemde PMS'nin yaygın bir sağlık problemi olduğu ve öğrencilerin yaşam kalitesini etkilediği görüldü. Premenstrüel sendrom semptomlarıyla baş etmede verilen eğitimin önemli bir yaklaşım olduğu saptandı

Effectiveness of education in increasing the quality of life and the control of premenstrual syndrome on university students who have premenstrual syndrome problem

Objectives: This study was carried out to investigate the effects of the education given to cope with PMS on symptoms and life quality. Material and methods: Fifty subjects as experiment group from Konya Health Care High School and 50 controls from Akşehir Health Care High School, totally 100 individuals, were included into the study. All data in the study were accumalated using a questionnarie with 23 questions prepared by the researcher, Premenstrual Syndrome Scale (PMSS) and WHOQOL-BRIEF (Short Form) were used. Results: The difference between the mean pretest and posttest PMSS scores of the experiment group was found to be statistically significant. When life quality sublimits were assessed in experiment group before and after the education, a significant difference was seen in the scores before and after the education in terms of the sublimits of psychological health status and social contacts. Conclu- sion: Consequently, it was concluded that PMS is a significant health problem during adolescent period and affects life quality of the students. It was determined that education plays a role to deal with PMS

___

Taşkın L. Premenstrual Sendrom. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşi- reliği. Sekizinci Basım Ankara; Sistem Ofset Yayıncılık. 2007;332-3.

Ayhan A, Durukan T, Gunalp S, ve ark. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Ankara Günes Tıp Kitabevleri 2008;851-61.

Rizk DE, Mosallam M, Alyan S, et al. Prevalence and impact of pre- menstrual syndrome in adolescent schoolgirls in the United Arab Emirates. Acta Obstet Gynecol Scand 2006;85:589-98.

Gençdoğan B. Premenstrüel sendrom için yeni bir ölçek. Türki- ye'de Psikiyatri 2006;8:81-7 .

Dickerson LM, Mazyck PJ, Hunter MH. Premenstrual syndrome. Am Fam Physician 2003;67:1743-52.

Johnson SR. Premenstrual syndrome, premenstrual dysphoric di- sorder, and beyond: a clinical primer for practitioners. Obstet Gy- necol 2004;104:845-59.

Çıtak N, Terzioğlu F. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören kız öğrencilerin primer dismenoreye ilişkin bilgi ve uygula- maları. Sağlık Toplum 2002;12:69-80.

İnce N. Adolesan dönemde premenstrual sendrom. T Klin Tıp Bi- limleri 2001, 21:369-373.

Yesiltepe U, Sahin N. Genc kızların premenstruel sorunları. Sağlık Toplum 2004;4:55-9.

Yücel U, Bilge A, Oran N ve ark. Adölesanlarda premenstruel send- rom yaygınlığı ve depresyon riski arasındaki ilişki. Anadolu Psiki- yatri Derg 2009;10:55-61.

Nisar N, Zehra N, Haider G, et al. Frequency, intensity and impact of premenstrual syndrome in medical students. J Coll Physicians Surg Pak 2008;18:481-4.

Anandha Lakshmi SPM, Saraswathi I, Saravanan A, Ramamchand- ran C. Prevalence of premenstrual syndrome and dysmenorrhoea among female medical students and its association with college ab- senteeism. Int J Biol Med Res 2011;2:1011-6.

Demir B, Algül LY, Güven ES. Sağlık çalışanlarında premenstrüel sendrom insidansı ve etkileyen faktörlerin araştırılması. J Turk Soc Obstet Gynecol 2006;3:262-70.

Adıguzel H, Taskın O, Danacı EA. Manisa İlinde premenstru- el sendrom belirti örüntüsü ve belirti yaygınlığının araştırılması. Türk Psikiyatri Derg 2007;18: 215-22.

Taşcı KD. Hemşirelik öğrencilerinin premenstural semptomlarının değerlendirilmesi. TAF Prev Med Bull 2006;5:434-43.

Tanrıverdi G, Selçuk E, Okanlı A. Üniversite öğrencilerinde pre- menstrual sendrom prevelansı. Anadolu Hemşirelik Sağlık Bil Derg 2010;13:52-7.

Kısa S, Zeyneloğlu S, Güler G. Üniversite öğrencilerinde premens- trual sendrom görülme sıklığı ve etkileyen faktörler. Gümüşhane Univ Health Scienc2012;1:284-297.

Köse S. Üniversite Öğrencilerinde premenstual sendrom görülme durumu ve baş etme yöntemlerinin incelenmesi. Atatürk Üniversi- tesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilimdalı Erzurum, (Yüksek Lisans Tezi). 2009

Kırcan N, Ergin F, Adana F, Arslantaş H. Üniversite öğrencilerin- de premenstrüel sendrom prevalansı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. ADÜ Tıp Fakültesi Derg 2012;13:19-25.

Derman O, Kanbur NO, Tokur TE, et al. Premenstrual syndrome and associated symptoms in adolescent girls. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004;116:201-6.

Kızılkaya N, Tuncel N. Premenstural şikayetlerin hafifletilmesinde hemşirelik girişimlerinin etkinliği. Hemşirelik Bülteni 1994;8:66- 79.

Weisz G, Knaapen L. Diagnosing and treating premenstrual synd- rome in five western nations. Soc Sci Med 2009;68:1498-505.

Bölükbaş N, Tiryaki N. Öğrencilerin premenstrual sendrom hak- kında bilgi tutum ve davranışları. Hemşirelik Forumu 2003;6:44-9.

Öztürk S, Tanrıverdi D. Premenstrual Sendrom ve Baş etme. Ana- dolu Hemşirelik Sağlık Bil Derg 2010;13:57-61.

Türkçapar F, Türkçapar HM. Premenstruel sendrom ve premens- trüel disforik bozuklukta tanı ve tedavi: Bir gözden geçirme. Klinik Psikiyatri 2011;14:241-53.

Erci B, Okanlı A, Kılıç D. Premenstrual sendromun sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve depresyonla ilişkisi. Atatürk Üniv Hemşirelik Yüksekokulu Derg 1999;2:14-26.

Eser E, Fidaner C, Eser SY ve ark. WHOQOL-100 ve WHOQOL- BREF'in psikometrik özellikleri. 3P Dergisi 1999;7:23-40.

Emiroğlu O. Deneysel Tasarımlar. In: Erefe İ, editors. Hemşirelikte Araştırma, İlke, Süreç ve Yöntemleri. 3. baskı. Ankara: Hemşire- likte Araştırma ve Geliştirme Derneği (HEMAR-GE) 2004;68-70.

Warren CJ, Baker S. Coping resources of women with premenstru- al syndrome. Arch Psychiatr Nurs 1992;6:48-53.

Danacı AE, Taşkın EO, Koltan SO ve ark. Premenstrüel disforik bozuklukta semptomatolojinin adet döngüsüyle ilişkisi. Anadolu Psikiyatr. Derg. 2001;2:15-20.

Freeman EW, Rickels K, Sondheimer SJ. Premenstrual symptoms and dysmenorrhea in relation to emotional distress factors in ado- lescents. J Psychosom Obstet Gynaecol 1993;14:41-50.

Lustyk MK, Widman L, Paschane A, et al. Stress, quality of life and physical activity in women with varying degrees of premenstrual symptomatology. Women Health 2004;39:35-44.

Robinson RL, Swindle RW. Premenstrual symptom severity: im- pact on social functioning and treatment-seeking behaviors. J Wo- mens Health Gend Based Med 2000;9:757-68.

___