Klinik örneklerden izole edilen Proteus mirabilis suşlarının antimikrobial ajanlara duyarlılıkları

Amaç: Değişik klinik ve polikliniklerden laboratuvarımıza gönderilen materyallerde üretilen Proteus mirabilis suşlarının antimikrobiyal ajanlara direnç durumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Suşların izolasyonunda klasik kültür yöntemleri uygulanmış, identifikasyon ve antimikrobiyal ajanlara direncin ortaya konulmasında ise Sceptor Gram negatif ID paneller (Becton Dickinson-USA) kullanılmıştır. Bulgular: Klinik örneklerden izole edilen toplam 104 P. mirabilis suşunun 57’si idrar, 19’u kulak, 8’i yara, 6’sı abse, 5’i vagen, 3’ü aspirasyon materyali, 2’si kan, 2’si sperm, 1’i balgam ve 1’i beyin-omurilik sıvısı örneklerinden izole edilmiştir. Bu suşların antimikrobiyal ajanlara direnç seviyeleri ise; norfloksasin % 3.7, siprofloksasin % 8.4, amikasin % 9.3, imipenem % 1.6, gentamisin % 14.8, sefotaksim % 15, sefaperazon % 17.6, sefuroksim % 24.2, amoksisilin klavulanat % 28.1, sefazolin % 34.1, aztreonam % 3.3, kotrimoksazol % 45.7, ampisilin % 52.6 ve sulfisoksazol % 93.8 oranlarında saptandı. Sonuç: P. mirabilis ile oluşan infeksiyona karşı tedavide ilk seçilecek antimikrobiyallerin; kinolon veya aminoglikozid grubu olması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Antimicrobial susceptibilities of Proteus mirabilis strains isolated from clinical specimens

Objective: It was aimed to investigate the resistance status to antimicrobial agents of Proteus mirabilis strains produced from samples sent to our laboratory from different clinics and policlinics. Methods: For isolation of the strains, classical culture methods were applied, to identify and to obtain resistance to antimicrobial agents Sceptor Gram negative ID panels (Becton Dickinson-USA) were used. Results: Of total 104 P. mirabilis strains isolated from clinical samples, 57 from urine, 19 from ear, 8 from wound, 6 from abscess, 5 from vagen, 3 from aspiration materials, 2 from blood, 2 from sperm, 1 from sputum and 1 from cerebro spinal fluid samples were isolated. The levels of antimicrobial agents resistance for these strains were determined to 3.7% for norfloxacin, 8.4% for ciprofloxacin, 9.3% for amikacin, 1.6% for imipenem, 14.8% for gentamicin, 15% for cefotaxime, 17.6% for cefoperazone, 24.2% for ceforoxime, 28.1% for amoxicillin-clav., 34.1% for cefazolin, 3.3% for aztreonam, 45.7% for cotrimoxazole, 52.6% for ampicillin and 93.8% for sulfisoxazole. Conclusion: The first choice of antimicrobials for infections caused by P. mirabilis should be quinolon and aminoglycoside groups.

Kaynakça

1. Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC. Color Atlas and Textbook of Diagnostic microbiology. 5. baskı. Philadelphia: Lippincott; 1997. 171-252.

2. Baykan M. Yersinia, Klebsiella, Enterobacter ve Proteus, Cengiz T. Tıp ve diş hekimliğinde genel ve özel mikrobiyoloji. 1. baskı. Ankara: Güneş Kitabevi; 2004. 474-90.

3. Bilgehan H: Klinik mikrobiyoloji. Özel bakteriyoloji ve bakteri enfeksiyonları. 9. baskı. İzmir: Fakülteler Kitabevi; 1996. 70-5.

4. De Champs C, Bonnet R, Sirot D, Chanal C, Sirot J. Clinical relevance of Proteus mirabilis in hospital patients: A 2-year survey. J Antimicrob Chemother 2000;45:537-9.

5. Naas T, Al-Agili S, Bashir O. Urinary calculi, bacteriological and chemical association. East Mediterr Health J 2001;7:763-70.

6. Rozalski A, Sidorczyk Z, Kotelko K. Potential virulence factors of Proteus bacilli. Microbiol Mol Biol Rev 1997;61:65-89.

7. Fuchs PC, Barry AL, Brown SD. Survey of antimicrobial activity of four commonly used third generation cephalosporins tested against recent bacterial isolates from ten American medical centers, and assessment of disk diffusion test performance. AST Surveillance Group. Diagn Microbiol Infect Dis 1996;24:213-9.

8. Thornsberry C, Yee YC. Comparative activity of eight antimicrobial agents against clinical bacterial isolates from the United States, measured by two methods. Am J Med 1996;24:26-38.

9. Yao JDC, Moellering RC Jr. Antibacterial agents. In: Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Jorgensen JH, Yolken RH, ed. Manual of Clinical Microbiology. 8th ed. Washington DC:ASM; 2003. p.1039-74.

10. Oğuz A, Karadayı Ergin H, Tamkan AA, Öcal Ş. İçağasıoğlu A. Çeşitli muayene maddelerinden izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Derg 1991;5:22-5.

11. Kocabeyoğlu Ö, Koşan E, Birinci İ, Kanmaz M, Yılmaz M. İmipenemin çeşitli bakteri suşlarına etkinliğinin mikrodilüsyon yöntemiyle araştırılması. ANKEM Derg 1994;8:36-9.

12. Efe İris N, Dinç E, Şimşek F, Kepekçi P, Yıldırmak T. Toplum kökenli üriner sistem infeksiyonu etkeni Gram negatif bakterilerin çeşitli antibiyotiklere direnç oranları ANKEM Derg 2002;16:109.

13. Kocazeybek B, Ayyıldız A, Küçükateş E, Gülsoy Ö, Çakan H, Ordu A. Nozokomiyal infeksiyon etkeni Gram negatif çomaklara kinolon grubu beş antibiyotiğin in-vitro etkinliği. ANKEM Derg 2001;15:103-8.

14. Kaygusuz S, Apan T, Kılıç D. İdrar yolu infeksiyonu etkeni Gram negatif bakterilerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları. ANKEM Derg 2001;15:165.

15. Tosun SY, Demirel M. Çocuklardan izole edilen Gram negatif çomaklarda tikarsilin/klavulanat duyarlılığı. ANKEM Derg 2001;15:740-3.

16. Döşoğlu YN, Adalati R, Akçay A, Akalın N. Kronik otitis media olgularından soyutlanan mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılık sonuçları. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Derg 2002;42:28-30.

17. Baykan M, Karabayraktar A, Baysal B, Şengil AZ. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Proteus suşlarının tür tayini ve değişik antibiyotiklere duyarlılıkları. ANKEM Derg 1994;8:108.

18. Çöplü N, Zarakolu P, Güvener E. 1991 yılında idrar kültürlerinden izole edilen Proteus suşlarının antibiyotiklere in-vitro duyarlılığı. ANKEM Derg 1992;6:227-30.

Kaynak Göster