Hipotermiye bağlı ölümlerin değerlendirilmesi

Sistemik hipotermi terimi insan vücudunun 35° C'den daha aşağı düşecek kadar soğuduğunu belirtmek için kullanılır. Bu durum, vücudun ısı kaybının ısı yapımını aştığı zaman meydana gelir. Kaza sonucu meydana gelen hipoterminin en sık nedeni ısı derecesi düşük olan bir ortama maruz kalmadır. Hipotermi tehlikeli fizyolojik değişikliklere ve hatta ölüme neden olabilir. Bu çalışmada hipotermiye bağlı ölüm olgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 2000-2008 yılları arasında Konya Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından ve Konya'ya bağlı ilçelerde adli tıp uzmanı tarafından otopsileri yapılan olgular retrospektif olarak taranmış ve ölümü hipotermiye bağlı olan olgular çalışma kapsamına alınmıştır. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen dönemde 12 hipotermiye bağlı ölüm olgusu saptanmıştır. Olguların 11'i erkek, 1'i kadındır. Olguların yaşları 41 ile 85 arasında değişmekte olup, ortalama yaş 57.0±15.4 bulunmuştur. Ölümler en sık 5 olgu ile Ocak ayında meydana gelmiştir. Olguların 4'ü tarlada, 3'ü metruk binada bulunmuştur. 6 olguda psikiyatrik hastalık öyküsü mevcuttur. Histopatolojik incelemede 5 olguda enzimatik yağ nekrozu bulguları tespit edilmiştir. Sonuç: Hipotermiye bağlı ölümler, toplum sağlığı açısından önemli olduğu gibi, adli tıbbi açıdan da önemlidir. Bu tür olgularda, olay yeri incelemesi, olgunun tıbbi özgeçmişinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, dikkatli bir şekilde yapılacak otopsi ve histopatolojik inceleme tanı konulmasını kolaylaştırır

Evaluation of deaths due to hypothermia

Systemic hypothermia is used to specify the human body has cooled down to 35 ° C more. This occurs when the body's heat loss exceeds heat production. The most common cause of accidental hypothermia is exposure to an environment with low temperature. Hypothermia can cause dangerous physiological changes and even death. This study aimed to evaluate cases of death due to hypothermia. Material and Method: The autopsy cases performed between the years 2000-2008 by the Directorate of Konya Branch of Forensic Medicine in Konya and by a forensic medicine expert in districts of Konya were retrospectively investigated and death cases by hypothermia were included in the study. Results: In the studied time period, 12 cases of death were due to hypothermia. 11 cases were male and 1 female. The age of patients ranged between 41 and 85 and the average age was 57.0 ± 15.4. Deaths occurred most frequently in January with 5 cases. 4 cases were found in the field, 3 were in abandoned building. 6 patients had a history of psychiatric illness. In histopathological examination enzymatic fat necrosis findings were found in 5 cases. Conclusion: The hypothermia-related deaths, as it is important for public health, forensic medical point of view is also important. In such cases, death scene investigation, a thorough examination of the medical history, a carefully performed autopsy and histopathological diagnosis makes it easy to diagnose the cause of death

Kaynakça

Nixdorf-Miller A, Hunsaker DM, Hunsaker JC 3rd. Hypothermia and hyperthermia medicolegal investigation of morbidity and mortality from exposure to environmental temperature extremes. Arch Pathol Lab Med 2006;130:1297-304.

Ward ME, Cowley AR. Hypothermia: a natural cause of death. Am J Forensic Med Pathol 1999;20:383-6.

Özüçelik DÇ. Çevresel aciller. İçinde: Zehirlenmeler. Akkan G, editör. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi Yayın No:32. İstanbul, 2002. 132-46.

Eke M, Soysal Z. Fiziksel etkenlerle oluşan zararlar. İçinde: Adli Tıp. Cilt II. Soysal Z, Çakalır C, editörler. İstanbul Üniversitesi Cer- rahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları. İstanbul, 1999. 607-765.

Saukko P, Knight B. Knight's Forensic Pathology. 3rd ed. London: Arnold Publication, 2004.

Taylor NA, Griffiths RF, Cotter JD. Epidemiology of hypothermia: fatalities and hospitalisations in New Zealand. Aust N Z J Med. 1994;24:705-10.

Ergönen AT. Hipotermiye bağlı ölümler. Turkiye Klinikleri J Foren Med 2011;8:28-36.

Lifschutz B, Donoghue E. Forensic pathology of heat- and cold-re- lated injuries. Clin Lab Med 1998;18:77-90.

Centers for Disease Control and Prevention. Hypothermia related deaths-Vermont, October 1994-February 1996. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1996;45:1093-5.

McAlpine C, Dell JLC. Outcome after episodes of hypothermia. Age Ageing 1987;16:115-18.

Taylor AJ, McGwin G Jr, Davis GG, Brissie RM, Holley TD, Rue LW 3rd. Hypothermia deaths in Jefferson County, Alabama. Inj Prev. 2001;7:141-5.

Macey S, Schneider D. Deaths from excessive heat and excessive cold among the elderly. Gerontologist 1993;33:497-500.

Rango N. Exposure-related hypothermia mortality in the United States, 1970-79. Am J Public Health 1984;74:1159-60.

Jakubeniene M, Irnius A, Chaker GA, Paliulis JM, Bechelis A. Post-mortem investigation of calcium content in liver, heart, and skeletal muscle in accidental hypothermia cases. Forensic Sci Int 2009;190:87-90.

Jakubeniene M, Chaker GA, Becelis A, Malakiene D, Raudys R. Investigation of calcium and sodium in postmortem material as bi- ochemical markers defining the cause of death from hypothermia. Leg Med (Tokyo) 2009;11(Suppl 1):S304-6.

Soysal Z, Eke M, Çağdır S. Adli Otopsi. Cilt II. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları. İstanbul, 1999. 808-9.

Preuss J, Thierauf A, Dettmeyer R, Madea B. Wischnewsky's spots in an ectopic stomach. Forensic Sci Int 2007;169:220-2.

Tsokos M, Rothschild MA, Madea B, Rie M, Sperhake JP. Histo- logical and immunohistochemical study of Wischnewsky spots in fatal hypothermia. Am J Forensic Med Pathol 2006;27:70-4.

Kaynak Göster