Tokat Artova koşullarında triticale,buğday ve çavdarın verim ve verim unsurları üzerinde bir araştırma

Bu çalışma 1995-96 ve 1996-97 vejetasyon dönemlerinde Tokat-Artova koşullarında yürütülmüştür. Araştırmada bitki materyali olarak İCARDA ve CIMMYT'den sağlanan 15 triticale hattı ile bölgede yaygın olarak yetiştirilen 12 buğday çeşidi ve bir çavdar populasyonu kullanılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamak olarak kurulmuştur. Araştırmada m2'de başak sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane verimi, bintane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve tane verimi özellikleri incelenmiştir. Denemede incelenen tüm özellikler bakımından genotipler arasında önemli farklar bulunmuştur. Hektolitre ağırlığı dışında diğer özellikler bakımından bazı triticale hatları buğdaya göre daha üstün bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Tokat-Artova koşullarında triticalenin tane verimi bakımından buğday ve çavdarla rekabet edebileceği görülmüştür.

Kaynak Göster