Örtü altı ve açık koşullarda domates ve hıyar yetiştiriciliğinin karşılaştırmalı ekonomik analizi

Araştırmada, örtü altı ile açık koşullarda sebze (domates ve hıyar) yetiştiriciliği karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Böylece örtü altı tarımı açısından yeni bir bölge olan Tokat ili'nin bu konudaki durumu ortaya konmak istenmiştir. Domates ve hıyar bölge için en önemli iki sebze olarak tesbit edildiğinden diğerleri ihmal edilmiştir. Araştırmanın esas materyali 109 tarım işletmesinden (sebze yetiştirilen) toplanan orijinal veriler oluşturmaktadır. Araştırmada, işletmeler bir bütün olarak ve üretim dalı düzeyinde incelenmiş, dekara brüt marj, net kar, net hasıla, net çiftlik geliri gibi önemli göstergelere ulaşılmıştır. En yüksek brüt marj örtü altı hıyarda, en yüksek net kar ise örtü altı domates yetiştiriciliğinde saptanmıştır. Dekara net kar örtü altı domates yetiştiriciliğinde 81.7 milyon TL, açıkta 13.0 milyon TL, örtü altı hıyar yetiştiriciliğinde 78.9 milyon TL, açıkta 16.4 milyon TL bulunmuştur. Görülüyor ki, örtü altı tarımı net kar olarak 5-6 kat daha yüksek bir kar sağlamaktadır. Örtü altı tarım açısından özellikle Aşağı Kelkit vadisi (Erbaa-Niksar ovası) ve Kazova'nın önemli bir ekonomik avantaja sahip olduğu kanısına varılmıştır.

Comparative economic analysis of growing tomato and cucumber in greenhouse and open area

In this study, growing vegetables, namely tomatoe and cucumber in greenhouse and open area was studied comperatively. Thus, it was aimed to determine the position of Tokat, which is a new region in terms of greenhouse production. Tomatoe and cucumber were determined to be the two most importand kinds of vegetables in this area. The material of this research study consist of original date obtained from 109 farms. The farms in this study were studied as a whole and in production line as well. Gross margin, net profit, net income and net farm income were obtained. The highest gross margin was found in cucumber growing in greenhouse and highest net profit was found in growing tomatoe in greenhouse. It was determined that tomato and cucumer grown in greenhouse were found to be giving gross margin five or six times as those grown in open areas. In the research area ( especialy Niksar and Erbaa Districts) greenhose production is economically more advantageous

Kaynak Göster