İkinci ürün yetiştiriciliğinde farklı toprak işleme sistemlerinin toprağın bazı fiziko-mekanik özelliklerine etkisi

Bu çalışmada, Kazova içerisinde yer alan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde ikinci ürün tarımı için farklı toprak işleme sistemleri kullanılarak yapılan tohum yatağı hazırlığının toprağın bazı fiziksel özelliklerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla; Sİ (Kulaklı pulluk + Diskli tırmık), S2 (Çizel + Diskli tırmık), S3 (Rototiller) olmak üzere üç farklı sistem uygulanmıştır. Denemede, toprağın fiziko-mekanik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 0-10 cm ve 10-20 cm derinlikten alman örnekler ile toprak işleme yöntemlerine ait toprağın gravimetrik nem içeriği, hacim ağırlığı, penetrasyon direnci ve kesilme direnci değerleri karşılaştınlmıştır.

The effect of different tillage systems on some physico-mechanical properties of the soil at second crop production

In this study, the effects of different tillage systems on some physico-mechanical properties of soil for seed bed preperation at second crop farming investigated in the research and application farm in GOP university in Kazova area. With this purpose, three different tillage systems were applied as S1 (Mouldboard plow + disc harrow), S2 (Chisel + disc harrow), S3 (Rototiller). In this study, to determine physical properties of soil, samples are collected in 0-10 cm and 10-20 cm depths. Values of gravimetric moisture content, penetration resistance and share strength were obtained from soil samples. Measure results were then compared.

Kaynakça

Abu-Hamdeh, N. 2003. Soil compaction and root distribution for okra as affected by tillage and vehicle parameters. Soil and Tillage Research, 74: 25-35

Adam, K. M. and D. C. Erbach, 1992. Secondary tillage tool effect on soil aggregation. Transaction of the ASAE, 35(6)1771-1776.

Barzegar, A.R., M. A. Asoodar, A. Khadish, A. M. Hashemi and S.J. Herbert, 2003. Soil physical characteristics and chickpea yield responses to tillage treatments. Soil and Tillage Research, 71: 49-57.

Blake, G. R. and K. H. Hartge, 1986. Bulk density. In: Klute, A. (Ed.), Methods of soil analysis. Part I. Physical and mineralogical methods, 2nd ed. Agronomy monograph No: 9. ASA and SSSA, Madison, WI, pp: 363-375.

Cresswell, H. P., Painter, D. J. and K. C. Cameron, 1993. Tillage and water content effects on surface soil hydraulic properties and shortwave albedo. Soil Sci. Soc. Am. J., 57, 816-824.

Demir, F., H. Hacıseferoğulları ve H. Doğan, 2000. Düşey milli frezeli pulluğun toprağın bazı fiziksel özelliklerine ve güç gereksinimine etkilerinin belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, s: 95-101, Erzurum.

Doğan, H. ve K. Çarman, 1997. Konya bölgesinde hububat tarımında tohum yatağı hazırlama uygulamalarının toprağın bazı fiziksel özellikleri ve yakıt tüketimine etkileri. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, cilt 1, s: 337-347, Tokat.

Gökçebay, B. 1983. Minimum Toprak İşleme Tekniği. TZDK Mesleki Yayınları, Ankara.

Ishaq, M., M. ibrahim and R. Lal, 2002. Tillage effects on soil properties at different levels fertilizer application in Punjab, Pakistan. Soil and Tillage Research, 68: 93-99.

Kanwar, R. S., 1989. Effect of tillage systems on the variability of soil water tension and soil water content. Transaction of the ASAE 32(2) 605-610.

Kayışoğlu, B., L. Taşeri ve Y. Bayhan, 1996. İkinci sınıf toprak işleme aletlerinin toprağın bazı fiziksel özellikleri ve agregat stabilitesine etkisi. 6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, s: 594-603, Ankara.

Khallian, A., T. H. Garner, H. L. Musen, R. B. Dodd and S. A. Hale, 1988. Energy for conservation tillage in coastal plain soils. Transaction of the ASAE, 31(5), 1333-1337.

Meek, B. D., Rechel, E. A., Carter, L. M., DeTar, W. R. and A. L. Urie, 1992. Infiltration rate of a sandy loam soil: Effects of traffic tillage and plant roots. Soil Sci. Soc. Am. J., 56, 908-913.

Mrabet, R. 2000. Differantial response of wheat to tillage management systems in a semiarid area of Morocco. Soil and Tillage Research, 66: 165-174.

Mutaf, E. 1984. Tarım Alet ve Makinaları. Cilt 1, E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 218, İzmir.

Özgüven, F. ve M. Aydınbelge, 1990. İkinci ürün tohum yatağı hazırlığında kullanılan toprak işleme aletlerinin toprak sıkışlığına etkisi üzerinde bir araştırma. 4. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, s: 166-173, Adana.

Öztürk, İ. ve H. Bal, 1992. Tohum yatağı hazırlamada kullanılan bazı toprak işleme aletlerinin karıştırma etkileri üzerine bir araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 14. Ulusal Kong., s:37-47, Samsun.

Öztürk, İ. ve S. Baştaban, 1993. Tohum yatağı hazırlamada kullanılan bazı toprak işleme alet ve makinalarının toprağın parçalanması, gözenek hacmi ve yüzey profiline etkileri üzerine bir araştırma. 5. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, s: 111-118, İzmir.

Raper, R. L„ D. W. Reeves, E. C. Burt and H. A. Torbert, 1993. Conservation tillage and traffic effects on soil condition. Transaction of the ASAE, 37, 763-768.

Tapela, M. and T. S. Colvin, 2002. Quantifying seedbed condition using soil physical properties. Soil and ' Tillage Research, 64, 203-210.

Waddell, J. T. and R. R. Weil, 1996. Water distribution in soil under ridge-till and no-till corn. Soil Sci. Soc. Am. J., 60, 230-237.

Xu, D. and A. Mermoud, 2001. Topsoil properties as affected by tillage practices in north China. Soil and Tillage Research, 60, 11-19.

Yalçın, H. veN. Sungur, 1991. İkinci ürün mısır tarımında iki farklı tohum yatağı hazırlama yönteminin verime etkileri üzerine bir araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 13. Ulusal Kongresi, s: 213-222, Konya.

Yavuzcan, H. G. 2000. Wheel traffic impact on soil conditions as influenced by tillage system in central Anatolia. Soil and Tillage Research, 54, pp: 129-138.

Zeren, Y., A. Işık ve Ö. F. Özgüven, 1993. GAP bölgesinde ikinci ürün tane mısır yetiştirmede farklı toprak işleme yöntemlerinin karşılaştırılması. 5. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, s: 43-54, İzmir.

Kaynak Göster