Elmada Meyve Seyreltmesi, Meyve Tutumu ve Meyve Kalitesi Üzerine Bitki Büyüme Düzenleyicisi Madde Uygulamalarının Etkisi

Bu çalışma, 2013 yılında Isparta-Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü bahçesi ve Denizli-Çıtak bölgesinde bulunan üretici bahçesi olmak üzere 2 lokasyonda yürütülmüştür. Eğirdir (Isparta) lokasyonunda M9 anaçlı, Çıtak (Denizli) lokasyonunda ise MM 106 anaçlı Golden Delicious çeşidi kullanılmıştır. Çalışmada, kimyasal seyreltici olarak NAA (% 6.25)' nın farklı dozları (20, 30, 60 ml 100 L-1su) meyve çapı 7-8 mm olduğunda, 750 ml 100L-1su dozunda da 6 N-Benzyladenine ise meyveler 10-12 mm çapına geldiğinde kullanılmış olup, haziran dökümünden sonra da elle seyreltme uygulaması yapılmıştır. Çalışma, elle seyreltme uygulamasına alternatif oluşturmak amacıyla, meyve seyrelticilerinden özellikle NAA (% 6.25)' nın farklı lokasyonlardaki farklı anaçlardaki ağaçların seyrelme oranı ve bazı meyve kalite özellik üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, Eğirdir lokasyonunda, M9 anaçlı ağaçlarda en yüksek seyrelme oranı % 60.10 ile 20 ml 100 L-1NAA uygulamasından, Çıtak lokasyonundaki MM106 anacı üzerindeki ağaçlarda ise % 78.71 ile elle seyreltme uygulamasından elde edilmiştir. Meyve iriliği (ağırlık, en ve boy bakımından) en yüksek değer Eğirdir lokasyonundaki M9 anacında 60 ml 100 L-1NAA dozunda, Çıtak lokasyonundaki MM106 anacında ise 6 N-Benzyladenine uygulamasında bulunmuştur. Elle seyreltmeye alternatif olarak her iki anaç ve bölge için de 20 ml 100 L-1NAA (% 6.25) kullanılması tavsiye edilebilmektedir.

Effects of Different Rootstocks and Treatment on Fruit Thinning in Golden Delicious Apple

This study was carried out in two location in 2013; an orchard in Isparta-Eğirdir Fruit Research Institute and an orchard in the Denizli-Çıtak. Golden Delicious apple variety grafted on M9 rootstock in Eğirdir location and Golden Delicious apple variety grafted on MM 106 rootstock in Çıtak location were used. In the study, NAA (6.25 %) was used as thinning plant growth regulator and (20, 30, 60 ml 100 L-1 water) doses of NAA was applied when fruits were in diameter of 7-8 mm. 750 ml 100 L-1 water dose of 6 N-Benzyladenine was applied when fruits had 10-12 mm diameter and after June drop thinning with hand was also done. Study was planned to develop on alternative thinning method for hand thinning. Especially 6.25% NAA was used in different locations and different rootstocks for this purpose and NAA effects on fruit quality were determined. According to study results highest thinning was determined from 20ml 100 L-1NAA with 60.10% ratio on M9 rootstock in Eğirdir location, highest thinning with hand was determined with a ratio of 78.71% on MM106 rootstock in Çıtak location. 60 ml 100 L-1NAA treatment had been evaluated for highest fruit size (Fruit weight, width, height) on M9 rootstock in Eğirdir location and 6 N-Benzyladenine treatment was found for highest fruit size on MM106 rootstock in Çıtak location. 20 ml 100 L-1 NAA (%6.25) treatment can be advised as an alternative for hand thinning for both locations and rootstocks.

Kaynakça

Anonim (2013a). Eğirdir Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü Kayıtları, Eğirdir.

Anonim (2013b). Denizli Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü Kayıtları, Denizli.

Bilgener SK, Demirsoy H ve Demirsoy LK (1997). Amasya elmalarında elle ve kimyasallarla seyreltme uygulamalarının meyve seyreltmesi ve kalitesi üzerine etkileri. Yumusak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 2-5 Eylül Bildiriler, 171-178.

Bound SA, Jones KM, Graham B, Oakford MJ and Tichon M (1993). Modelling the effects of timing and rates of application of benzyladenine as a secondery thinner of fuji apple after ethephon. Journal of Horticultural Science, 68 (6): 967-973.

Burak M, Büyükyılmaz M ve Öz F. (1997). Starkrimson Delicious elma çeşidinde meyve seyreltmesi üzerinde bir araştırma. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 2-5 Eylül Bildiriler 161-177, Yalova.

Burak M, Büyükyılmaz M ve Öz F. (1999). Farklı seyreltme uygulamalarının Starkspur GoldenDelicious elma çeşidinde meyve seyreltmesi ve periyodisite üzerindeki etkileri. Türkiye 3. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül Bildiriler, 263-268, Erzurum.

Daşkan Y (1998). Elmalarda bazı büyüme düzenleyici maddelerin kullanımı ile seyreltmenin verim, kalite ve periyodisite üzerine etkileri. ÇÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Elfving DC, Schercter I and Bom M (1996). Effect of root pruning and Benzyladenine application on tree growth and fruit size in Empire and McIntosh apple. Journal of Tree-Fruit Production, 1 (2): 1-13.

Eti S, Kılavuz M ve Kaşka N (1990). Bazı Yenidünya (Eriobotryajaponica Lindl.) çeşitlerinde kimyasal maddeler ve elle yapılan çiçek seyreltmesinin meyve verim ve kalitesine etkileri I. 'Ottawaiani', 'Baffico', ve 'Champagne De Grasse' çeşitlerinde NAAm ve Ethrel uygulamaları. Bahçe, 19 (1-2): 3-9.

Gardner J (2005). Thinning and growth regulators notes for apples. Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, Ontorio, Canada.

Jones KM, Bound SA, Summers CR and Oakford MJ (1997). Preliminary examination of thinning strategies on young Jonagolg and Pink Lady apples. Australian Journal of Experimental Agriculture, 37 (3): 377-382.

Kaçal E (2009). Elmalarda (Malus x domestica Borkh) meyve tutumu, meyve kalitesi ve çiçek tomurcuğu farklılaşması üzerine yeni çiçek seyrelticilerinin etkileri. SDU Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta.

Kaçal E (2011). Seyreltme. Eds. H. Akgül, E. Kaçal, F.P. Öztürk, Ş. Özongun, A. Atasay ve G. Öztürk, Elma Kültürü, Adım Ofset Matbaacılık, yayın no: 37, s. 297- 309, Eğirdir, Isparta.

Karaçalı İ (2009). Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazarlanması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 494, s. 486, Bornova, İzmir.

Mert C ve Soylu A (2001). MM106 anacı üzerine asılı bazı elma çeşitlerinde kimyasal seyreltme. Bahçe, 30 (1-2) :81-94.

Schwallier P (1999). Apple thinning with Accel and NAA combinations. Report To The Michigan State Horticultural Society, MSHS Trust Founded Research.

Stopar M (1999). Action of NAA and BA on fruit thinning in apple cultivar Golden Delicious. SAD, Revija-za- Sadjarstvo, Vinogradnistvo in Vinarstvo, Kmetijski Institut Slovenija, Hacquetova 17, 10(7): 7-12, 1000 Ljubljana, Slovenia.

Tromp J (2000). Flower-bud formation in pome fruits as affected by fruit thinning. Plant Growth Regulation, 31: 27-34.

Türkeli Y, Barut E (2003). M9 ve MM106 anacı üzerine aşılı Granny Smith elma ağaçlarında kimyasal seyreltme. Bahçe, 32 (1-2): 23-33.

Westwood MN (1995). Temperate-Zone Pomology, Physiology and Culture, Third Edition. Timber Press, ISBN-0-8819-2253-6, 523 p. Portland, Oregon.

Wünsche JN and Palmer JW (2000). Effects of load on fruiting 'Braeburn'/M.26 apple trees at full canopy. Journal of the American Society for Horticultural Science, 125(1): 93-99. characteristics of

Yıldırım F ve Koyuncu F (2004). Elmalarda kimyasal Seyreltmedeki gelişmeler. Derim, 21(1): 44-53.

Kaynak Göster

1367 706

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Önemli Ürünlerde Gübre Kullanım Durumu: Tokat İli Kazova Yöresi Örneği

BİLGE GÖZENER, Murat SAYILI, Müyesser YURDABAKAN

Ardahan İli Andezit-Bazalt Kırmataş Agregaların Beton Yapımında Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Hakan KAYA, SEDAT KARAMAN

Tuzluca (Iğdır) Bölgesi Ceviz Genotiplerinin Fiziko-Kimyasal Karakterizasyonu

ERSİN GÜLSOY, Tuncay KAYA, AYŞE TÜRKHAN

Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığının Yaygınlığı ve Etmenin (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Tanılanması

SABRİYE BELGÜZAR, YUSUF YANAR, YEŞİM AYSAN

Bazı Buğdaygil ve Baklagil Yem Bitkileri ile Bunların Karışımlarının Kıraç Mera Koşullarındaki Performansları

TAMER YAVUZ, YAŞAR KARADAĞ

Response of Cape Gooseberry (Physalis peruviana L.) Plant at Early Growth Stage to Mutual Effects of Boron and Potassium

YAKUP ÇIKILI, HALİL SAMET

Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Klon Adaylarının Etkisi

ADEM YAĞCI, Kürşat ALPASLAN, Selçuk ÖZCAN

Fethiye İlçesi'nde Faaliyet Gösteren Gökkuşağı Alabalığı (Onchorhychus mykiss) Yetiştiricilik İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi

MUSTAFA TOLGA TOLON, Dilek EMİROĞLU İŞGÖREN, Uğur TAHANCI

Tokat - Zile Akdoğan Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri

Özlem AKAR, İRFAN OĞUZ

Elmada Meyve Seyreltmesi, Meyve Tutumu ve Meyve Kalitesi Üzerine Bitki Büyüme Düzenleyicisi Madde Uygulamalarının Etkisi

Sinan BUTAR, Meli̇ke ÇETİNBAŞ, Adem ATASAY, Mesut İŞCİ, Hakkı KOÇAL