Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik Büyüme, Tüketim, Yatırım, İşsizlik Oranları, Tasarruf Oranları ve Portfolyo Yatırımları Arasındaki İlişki

Keynezyen makroekonomik model hane halkı harcamalarının, yatırımın ve tasarruf oranlarının toplam harcamaları etkileyerek ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olacağını belirtmektedir. Bu nedenle politika yapıcılar bu değişkenleri yönetebilmek için uygun politikalar belirlemeli ve uygulamalıdır. Bu amaçla çalışmada Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye ekonomilerinde ekonomik büyüme, tüketim, yatırım, işsizlik, portföy yatırımları ve tasarruf oranları arasındaki ilişki, 2005-2016 dönemi için yıllık veriler kullanılarak, panel veri yöntemiyle analiz edilmiştir. Yatay kesit bağımlılığını, dikkate alan Prais-Winsten Panel Düzeltilmiş Standart Hatalar ve En Uygun Genelleştirilmiş En Küçük Kareler tahmin sonuçlarına göre ele alınan değişkenlerden ekonomik büyümeyi en fazla etkileyen tasarruf oranlarıdır. Tasarruf oranlarındaki 1%’lik bir artış ekonomik büyümeyi 0.50% arttırmaktadır. Tasarruf oranlarının ardından tüketim harcamaları gelmektedir. Tüketim harcamalarındaki 1%’lik bir artış ekonomik büyümeyi 0.41% arttırmaktadır. Yatırım harcamalarındaki 1%’lik bir artış ekonomik büyümeyi 0.25% arttırırken, portföy yatırımlarındaki artışın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi pozitif olmakla beraber, önemsizdir. İşsizlik oranlarındaki bir artış ise teori ile uyumlu bir şekilde ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir.

The Relationship of Economic Growth with Consumption, Investment, Unemployment Rates, Saving Rates and Portfolio Investments in The Developing Countries

The Keynesian macroeconomic model implies that household expenditures, investments, and savings have significant impacts on economic growth by affecting total expenditures. Therefore, policymakers should determine and apply appropriate policies to maintain these variables. For this purpose, the relationship of economic growth with consumption, investment, unemployment, portfolio investments and saving rates in the Brazil, Russia, India, South Africa and Turkey are analyzed with the panel data method using annual data for the period 2005-2016. Saving rates appear to have the most impact on economic growth in accordance with the estimation results of Prais-Winsten Panel Correlated Standard Errors and Feasible Generalized Least Squares which take cross-section dependence into consideration. A 1% increase in saving rates increases economic growth by 0.50%. An increase of 1% in consumption expenditures increases economic growth by 0.41%. While an increase of 1% in investment expenditures increases economic growth by 0.25%, the increase in portfolio investments is insignificant, eventhough its impact on economic growth is positive. An increase in unemployment rates negatively affects economic growth in compliance with the theory.

Kaynakça

Agbloyor, E. K., Abor, J. Y., Adjasi, C. K. D., & Yawson, A. (2014). Private capital flows and economic growth in Africa: The role of domestic financial markets. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 30, 137-152.

Aizenman, J., Jinjarak, Y., & Park, D. (2013). Capital flows and economic growth in the era of financial integration and crisis, 1990–2010. Open Economies Review, 24(3), 371-396.

Akeju, K. F., & Olanipekun, D. B. (2014). Unemployment and economic growth in Nigeria. Journal of Economics and Sustainable Development, 5(4), 138-144.

Aktar, İ., Demirci, N., & Öztürk, L. (2009). Can unemployment be cured by economic growth and foreign direct investment?. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (17), 452-467.

Albulescu, C. T. (2015). Do Foreign Direct and Portfolio Investments Affect Long-term Economic Growth in Central and Eastern Europe?. Procedia Economics and Finance, 23, 507-512.

Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth?. Journal of international Economics, 45(1), 115-135.

Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.

Calmfors, L., & Holmlund, B. (2000). Unemployment and economic growth: a partial survey. Swedish Economic Policy Review, 7(1), 107-154.

Frees, E. W. (1995). Assessing cross-sectional correlation in panel data. Journal of econometrics, 69(2), 393-414.

Friedman, M. (1937). The use of ranks to avoid the assumption of normality implicit in the analysis of variance. Journal of the american statistical association, 32(200), 675-701.

Hansen, C. B. (2007). Generalized least squares inference in panel and multilevel models with serial correlation and fixed effects. Journal of Econometrics, 140(2), 670-694.

Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel data. Cambrdige University Press.

Kmenta, J. (1986). Elements of Econometrics, MacMillan. New York.

Li, X., & Liu, X. (2005). Foreign direct investment and economic growth: an increasingly endogenous relationship. World development, 33(3), 393-407.

Parks, R. W. (1967). Efficient estimation of a system of regression equations when disturbances are both serially and contemporaneously correlated. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 500-509.

Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. CESifo Working Paper, No. 1229.

Singh, T. (2010). Does domestic saving cause economic growth? A time-series evidence from India. Journal of Policy Modeling, 32(2), 231-253.

Tang, C. F., & Tan, B. W. (2014). A revalidation of the savings–growth nexus in Pakistan. Economic Modelling, 36, 370-377.

Kaynak Göster

APA Alper, A . (2018). The Relationship of Economic Growth with Consumption, Investment, Unemployment Rates, Saving Rates and Portfolio Investments in The Developing Countries . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 17 (3) , 980-987 . DOI: 10.21547/jss.342917