Antep Polis Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişimi

Halep vilayeti, Osmanlı taşrasında ilk polis teşkilatı kurulan vilayetlerden biridir. Vilayette ilk polis teşkilatı 1879 yılında ihdas edilmiştir. Halep vilayetine bağlı bir kaza olan Antep’te ilk polis görevlendirmesinin ne zaman yapıldığını ve Antep polis teşkilatının hangi tarihten itibaren gelişme göstermeye başladığını ortaya çıkarmak amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. Bu amaçla Halep vilayet salnameleri, arşivler ve literatür eserleri incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışmada Osmanlı Zabtiye Nezareti bütçesine ayrılan payın Halep dolayısıyla da Antep polis teşkilatının gelişimine etkisinin olup olmadığı da ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

The Foundation And Development Of Antep Police Organization

Aleppo province is one of the provinces where the first police force was established in the Ottoman provinces. Aleppo police organization was established in 1879. This study was prepared in order to reveal when the first police assignment was made in Antep, a district of Aleppo province, and from which date the Antep constabulary began to develop . For this purpose, Aleppo provincial yearbooks, archives and literature works have been examined and evaluated. Also in the study, it has been tried to find out whether the share allocated to the Ottoman Security Ministry budget had an impact on the development of the Antep police organization .

Kaynakça

Okçabol, D. (2016). Türk Zabıta Tarihi ve Teşkilat Tarihçesi (Tıpkı Basım). Ankara: Polis Akademisi Yayınları.

Pakalın, M. Z. (1983). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. II, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Kaynak Göster

APA Kozak, Y . (2021). Antep Polis Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişimi . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 20 (2) , 883-903 . DOI: 10.21547/jss.782228