Siyasal Sembolizm ve İktidar İlişkisi Üzerine Düşünmek

Öz Siyasal iktidarlar hitap ettiği kitleyi etkisi altında tutmak ve yönlendirebilmek için çeşitli araçlara başvurur. Bunlardan belki de en etkilisi sembolizmdir. Sembol ve sembolik eylemlerden yararlanmak hem iletişim kurmanın en kestirme yolu hem de grup birlikteliğini kurmada ve dayanışmada en güçlü araçlardan biridir. Sem- bolizmin bu gücünü etkili bir şekilde kullananların başında siyasal iktidar sahiple- ri gelmektedir. Bu yolla siyasal meşruiyet sağlayan iktidar, aynı zamanda ve aynı yöntemle yönetilenlerle gizli bir diyalog kurulabilmektedir. Böylece düzeni kurma ve devam ettirmede politika geliştirilmesi kolaylaşmaktadır. İktidarın sembolizmi araçsallaştırdığı tezinden hareket eden bu makalede, konuyla ilgili kavramsal ve kuramsal araştırmadan elde edilen veriler ışığında siyasal antropolojinin iki temel kavramı olan sembol ve iktidar arasındaki bağlantı farklı açılardan tartışılmış ve iktidarın siyaseti sembollerle yürüttüğü, kitleleri bu yolla politize edebildiği argü- manı sorgulanmıştır. Çalışmanın sonunda ise sembolleri siyasal olarak kullanan ik- tidarlarla yönetilenler arasında görünmeyen bir diyalogun oluşabildiği, iktidarın insanların duygularını ve bilgilerini kolayca manipüle edebildiği ve ayrıca semboller aracılığıyla siyasal gücünü nesilden nesile aktarabildiği tespitlerine yer verilmiştir.

Kaynakça

Abélés, M. (2012). Devletin antropolojisi. N. Ökten (Çev.). Ankara: Dipnot.

Assman, J. (2001). Kültürel bellek: Eski yüksek kültürlerde yazı, hatırlama ve politik kimlik. A. Tekin (Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Auge, M. (1997). Yer olmayanlar. T. Ilgaz (Çev.). İstanbul: Kesit.

Bloch, M. (2013). Ritüel, tarih, iktidar. Ü. H. Yolsal (Çev.). Ankara: Dipnot.

Burns, J. M. (1942). The Roosevelt-Hitler battle of symbols. The Antioch Review, S. 2 (3), ss. 407-421. DOI: 10.2307/4608898.

Cassirer, E. (2005a). Devlet efsanesi. N. Arat (Çev.). İstanbul: Say.

Cassirer, E. (2005b). Sembolik formlar felsefesi I: Dil. M. Köktürk (Çev.). Ankara: Hece.

Cassirer, E. (2011). Sembol kavramının doğası. M. Köktürk (Çev.). Ankara: Hece.

Choudhury, E. (2004). The politics of symbols and the symbolization of 9/11. The American Journal of Islamic Social Sciences, S. 21(1), ss. 74-96.

Cobb, R. W. ve C. D. Elder. (1973). The political uses of symbolism. American Politics Quarterly, S. 1(3), ss. 305-338. DOI:10.1177/1532673X7300100302.

Cohen, A. (1976). Two-dimensional man: An essay on the anthropology of power and symbolism in complex society. Berkeley ve Los Angeles: University of California.

Cohen, A. (1979). Political symbolism. Annual Review of Anthropology, S. 8, ss. 87-113.

Cohen, A. P. (1999). Topluluğun simgesel kuruluşu. M. Küçük (Çev.). Ankara: Dost.

Deringil, S. (2009). Simgeden millete: II. Abdülhamid’den Mustafa Kemal’e devlet ve millet. İstanbul: İletişim.

Donnan, H. ve T. M. Wilson. (2002). Sınırlar: Kimlik, ulus ve devletin uçları. Z. Yaş (Çev.). Ankara: Ütopya.

Douglas, M. (2005). Saflık ve tehlike: Kirlilik ve tabu kavramlarının bir çözümlemesi. E. Ayhan (Çev.). İstanbul: Metis.

Edelman, M. J. (1985). The symbolic uses of politics: With a new Afterword. Chicago: University of Illinois. (İlk Baskı 1964).

Eliade, M. (1992). İmgeler ve simgeler. M. A. Kılıçbay (Çev.). Ankara: Gece.

Eriksen, T. H. (2009). Küçük yerler büyük meseleler: Sosyal ve kültürel antropoloji. A. E. Koca (Çev.) Ankara: Birleşik.

Hobsbawm, E. ve T. Ranger (Ed.). (2006). Geleneğin icadı. M. M. Şahin (Çev.). İstanbul: Agora Kitaplığı.

Kertzer, D. I. (1988). Ritual, politics and power. Binghamton: Vail-Ballou.

Landsman, G. (1985). Ganienkeh: Symbol and politics in an Indian/White conflict. American Anthropological Association, S. 87(4), ss. 826-839. DOI:10.1525/aa.1985.87.4.02a0050.

Özbudun, S., B. Şafak ve N. S. Altuntek. (2007). Antropoloji: Kuramlar, kuramcılar. Ankara: Dipnot.

Sennett, R. (2014). Ten ve taş: Batı uygarlığında beden ve şehir. T. Birkan (Çev.). İstanbul: Metis. Turner, V. W. (1973). Symbols in African rituals. Science, New Series, S. 179(4078), ss. 1100-1105.

Turner, V. W. (1975). Symbolic studies. Annual Review of Anthropology. S. 4, ss. 145-161. DOI: 10.1146/annurev.an.04.100175.001045.

Walzer, M. (1967). On the role of symbolism in political thought. Political Science Quarterly, S. 82(2), ss. 191-204. DOI: 10.2307/2147214.

Elektronik kaynaklar

Symbol, (t.y.) Merriam webster. https://www.merriam-webster.com/dictionary/symbol. (27. 01. 2017).

Symbol. (t.y.). Oxford dictionary. https://en.oxforddictionaries.com/definition/symbol. (27. 01. 2017).

Symbole, (t.y.). Encyclopædia universalis . http://www.universalis.fr/encyclopedie/symbole/. (27.01. 2017).

Symbols. (t.y.). Online etymology dictionary. http://www.dictionary.com/browse/symbols. (27.01.2017).

Kaynak Göster

APA Ateş Durç, S . (2020). Siyasal Sembolizm ve İktidar İlişkisi Üzerine Düşünmek . Folklor/Edebiyat , 26 (102) , 377-392 . DOI: 10.22559/folklor.1171