SAĞLIK EKONOMİSİNE YÖNELİK ALANYAZININ BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Küresel boyutta etkileri olan salgın hastalıklarının yaratmış olduğu olumsuzluklar ve kişi başına düşen sağlık harcamalarında meydana gelen artış nedeniyle sağlık ekonomisi konusu, alanyazında odak noktası haline gelmiştir. Ancak sağlık ekonomisi alanına yönelik gerçekleştirilen araştırmalar incelendiğinde bibliyometrik yönteme çok kısıtlı bir şekilde yer verildiği görülmektedir. Bu bağlamda çalışma kapsamında bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak sağlık ekonomisini konu alan araştırmaların genel bir özetinin sunulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2011-2021 yılları arasında Web of Science veri tabanı üzerinde Social Science Citation Index (SSCI), Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Emerging Sources Citation Index (ESCI) atıf indekslerinde yayımlanmış makaleler veri seti olarak kabul edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre ağ analizinde en fazla kullanılan anahtar kelime “Health Economics” olduğu belirlenmiştir. Sağlık ekonomisi ile ilgili en fazla makalenin yayımlandığı dergi “Value in Health” dergisi iken en fazla atıf alan dergi ise “The Lancet” dergisi olduğu tespit edilmiştir. Sağlık ekonomisi alanında yazar ortak atıf ağı incelendiğinde en fazla atıf alan çalışmanın “World Health Organization” tarafından gerçekleştirilen yayınlara yer verildiği gözlenmektedir. Sağlık ekonomisi alanında en fazla atıf alan makale Cho vd. (2018) tarafından yapılan “IDF Diabetes Atlas: Global estimates of diabetes prevalence for 2017 and projections for 2045” başlıklı çalışması ile ilk sırada yer almaktadır. Sağlık ekonomisi alanında kurum ortak yazarlık analizi incelendiğinde en fazla çalışmanın 600 doküman ile “İngiltere” ilk sırda yer almaktadır.

THE EVALUATION OF THE LITERATURE ON HEALTH ECONOMY WITH THE BIBLIOMETRIC ANALYSIS METHOD

The issue of health economics has become a focal point in the literature due to the negativities caused by the epidemics that have global effects and the increase in health expenditures per capita. However, when research on health economics is examined, it is seen that the bibliometric method is very limited. In this context, it is aimed to present a general summary of research on health economics by using the bibliometric analysis method within the scope of the study For this purpose, the articles published in the Social Science Citation Index (SSCI), Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), and Emerging Sources Citation Index (ESCI) citation indexes on the Web of Science database between 2011-2021 were accepted as the data set. According to the findings obtained in the study, it was determined that the most used keyword in network analysis was "Health Economics". It has been determined that the journal in which the most articles on health economics are published is “Value in Health” while the most cited journal is “The Lancet”. When the author co-citation network in the field of health economics is examined, it is observed that the most cited work is published by the "World Health Organization". The most cited article in the field of health economics is the study titled “IDF Diabetes Atlas: Global estimates of diabetes prevalence for 2017 and projections for 2045” by Cho et al., (2018). When the institution’s co-authorship analysis is examined in the field of health economics, "England" ranks first with 600 documents of the highest number of studies.

___

 • Alpugan, O. (1984). Sağlık hizmetlerinin ekonomik açıdan incelenmesi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 40(1-4), 133-160.
 • Arrow, K. J. (1963). Uncertainty and the welfare economics of medical care. The American Economic Review, 53(5), 941-973.
 • Balcı, A. (2020). Covid-19 özelinde salgınların eğitime etkileri. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(3), 75-85.
 • Balcı, Y., & Çetin, G. (2020). Covıd-19 pandemi sürecinin Türkiye'de istihdama etkileri ve kamu açısından alınması gereken tedbirler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 40-58.
 • Bingül, B. A., Türk, A., & Ak, R. (2020). Covid-19 bağlamında tarihteki büyük salgınlar ve ekonomik sonuçları. Turkish Studies, 15(4), 189-200.
 • Cho, N. H., Shaw, J. E., Karuranga, S., Huang, Y., da Rocha Fernandes, J. D., Ohlrogge, A. W., & Malanda, B. (2018). IDF diabetes atlas: global estimates of diabetes prevalence for 2017 and projections for 2045. Diabetes Research and Clinical Practice, 138, 271-281.
 • Cobo, M. J., López‐Herrera, A. G., Herrera‐Viedma, E., & Herrera, F. (2011). Science mapping software tools: review, analysis, and cooperative study among tools. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(7), 1382-1402.
 • Culyer, A. J., & Newhause, J. P. (2000), Introduction: The state and scope of health economics. İçinde A. J. Culyer & J. P. Newhouse (Eds.), Handbook of health economics. Elsevier.
 • Çalışkan, Z. (2008). Sağlık ekonomisi: kavramsal bir yaklaşım. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(2), 29-50.
 • Çelik, Y. (2013). Sağlık ekonomisi (2.Baskı). Siyasal Kitabevi.
 • Çoban, H. (2019). Health economics and reasons for government intervention in health care. BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies, 1(1), 4-27.
 • Dinler, Z. (2013). İktisada giriş (26. Baskı). Ekin Kitabevi Yayınları.
 • Duran, M. S., & Acar, M. (2020). Bir virüsün dünyaya ettikleri: Covid-19 pandemisinin makroekonomik etkileri. International Journal of Social and Economic Sciences, 10(1), 54-67.
 • Erdoğdu, Y., Koçoğlu, F., & Sevim, C. (2020). An investigation of the psychosocial and demographic determinants of anxiety and hopelessness during COVID-19 pandemic (tur). Journal of Clinical Psychiatry, 23(1), 24-37.
 • Eroğlu, E. (2020). Covid-19’un ekonomik etkisinin ve pandemiyle mücadele sürecinde alınan ekonomik tedbirlerin değerlendirilmesi. International Journal of Public Finance, 5(2), 211-236.
 • Han, V., & Adlı, F. (2022). Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Çevre Kirliliğinin Sağlık Harcamaları Üzerine Etkileri: Bir Kantil Regresyon Analizi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 57(2), 1425-1440.
 • Husereau, D., Drummond, M., Petrou, S., Carswell, C., Moher, D., Greenberg, D., Augustovski, F., Briggs, A. H., Mauskopf, J., & Loder, E. (2013a). Consolidated health economic evaluation reporting standards (CHEERS)—explanation and elaboration: A report of the ISPOR health economic evaluation publication guidelines good reporting practices task force. Value in Health, 16(2), 231-250.
 • Husereau, D., Drummond, M., Petrou, S., Carswell, C., Moher, D., Greenberg, D., Augustovski, F., Briggs, A. H., Mauskopf, J., & Loder, E. (2013b). Consolidated health economic evaluation reporting standards (CHEERS) statement. Value Health, 16(2), 1-5.
 • Husereau, D., Drummond, M., Petrou, S., Carswell, C., Moher, D., Greenberg, D., Augustovski, F., Briggs, A. H., Mauskopf, J., & Loder, E. (2013c). Consolidated health economic evaluation reporting standards (CHEERS) statement. BMJ, 346.
 • Jack, W. (1999) Principles of Health Economics for Developing Countries, WBI Development Studies, Washington, Word Bank.
 • Kanis, J. A., McCloskey, E. V., Johansson, H., Cooper, C., Rizzoli, R., & Reginster, J. Y. (2013). European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Osteoporosis International, 24(1), 23-57.
 • Mushkin, S. J. (1958). Toward a definition of health economics. Public Health Reports, 73(9), 785-794.
 • Mushkin, S. J. (1962). Health as an investment. Journal of Political Economy, 70(5, Part 2), 129-157.
 • Polašek, O. (2021). Health economics agenda in the 21st century-Analysis of research publication trends in health economics from 2000 to 2020. Journal of Global Health Economics and Policy, 1(1), 1-4.
 • Rubin, R. M., & Chang, C. F. (2003). A bibliometric analysis of health economics articles in the economics literature: 1991‐2000. Health Economics, 12(5), 403-414.
 • Santaş, F. (2017). Sağlık ekonomisi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 85-93.
 • Tıraş, H. H. (2013). Sağlık ekonomisi: teorik bir inceleme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 125-152.
 • Tutar, F., & Kılınç, N. (2007). Türkiye'nin sağlık sektöründeki ekonomik gelişmişlik potansiyeli ve farklı ülke örnekleriyle mukayesesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 31-54.
 • Tülüce, S. N. (2021). Sağlık Ekonomisi, Derviş Boztosun ve Özgür Demirtaş (Eds.) Sağlık İşletmeciliği ve Modern Yönetim Uygulamaları, (1.Baskı, s. 159-180). Nobel Yayınevi.
 • Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523-538.
 • Van Eck, N. J., Waltman, L., Dekker, R., & Van Den Berg, J. (2010). A comparison of two techniques for bibliometric mapping: multidimensional scaling and VOS. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61(12), 2405-2416.
 • Wagstaff, A., & Culyer, A. J. (2012). Four decades of health economics through a bibliometric lens. Journal of Health Economics, 31(2), 406-439.
 • Williams, A. (1987). Health economics: the cheerful face of the dismal science?. İçinde Williams, A. (eds) Health and economics. British Association for the Advancement of Science. Palgrave Macmillan.
 • Zou, X., Yue, W. L., & Vu, H. L. (2018). Visualization and analysis of mapping knowledge domain of road safety studies. Accident Analysis and Prevention, 118, 131-145.