SİGORTA ACENTESİ ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUMLARININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ: İZMİR ÖRNEĞİ

Bu çalışmada İzmir ilindeki sigorta acentelerinde çalışan kişilerin iş doyumları ve mesleki tükenmişliklerinin incelenmesi, bunların çalışanların sağlığı üzerindeki etkilerinin neler olabileceğinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Oransal örnekleme yöntemi ile belirlenen, İzmir ilinde bulunan 93 sigorta acentesi çalışanı ile anket yapılarak veriler derlenmiştir. Çalışmada Minnesota İş Doyum Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma ölçekleri ve alt boyutlarının güvenirlik analizi bulguları Cronbach alfa katsayısı ölçüsüyle değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizlerde bağımsız iki örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA testi uygulanmış, ayrıca korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmamızda ortalama iş doyumu puanı 85,11 ve ortalama tükenmişlik düzeyi 20,62 bulunmuştur. Genel tükenmişlik düzeyi ile toplam iş doyumu arasında negatif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=-0,553, p

THE STATISTICAL ANALYSIS OF OCCUPATIONAL BURNOUT AND JOB SATISFACTION OF INSURANCE AGENCY EMPLOYEES: THE CASE OF IZMIR

In this study, it is aimed to examine the job satisfaction and professional burnout of the people working in insurance agents and to contribute to a better understanding of their effects on the health of the employees. Data were collected by conducting a survey with 93 insurance agent employees in İzmir province of Turkey, determined by the proportional sampling method. Minnesota Job Satisfaction Scale and Maslach Burnout Scale were used. The mean job satisfaction value was 85.11 and the mean burnout level was 20.62. A moderately significant negative correlation was found between general burnout level and total job satisfaction (r=-0.553, p

___

 • BAYCAN, F. A. (1985). Farklı gruplarda çalışan gruplarda iş doyumunun bazı yönlerinin analizi. [Dissertation, Boğaziçi University] İstanbul.
 • BÖLÜKBAŞI, A. G., ŞENTÜRK, Ö. (2017). Sigorta sektöründe çalışanların yaşam memnuniyeti üzerine bir araştırma. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 9(17), 69-88.
 • BUDAK, S., MERCAN ALKAN, A. (2022). Hayat dışı sigortacılık ve ekonomik büyüme ilişkisi: 1985-2018 Türkiye örneği. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), 218-229.
 • CAPRI, B., GULER, M. (2018). Evaluation of burnout levels in teachers regarding socio-demographic variables, job satisfaction and general self-efficacy. Eurasian Journal of Educational Research, 74, 123-144.
 • DILIG-RUIZ, A., MACDONALD, I., DEMERY VARIN, M., VANDYK, A., GRAHAM, I. D., SQUIRES, J.E. (2018). Job satisfaction among critical care nurses: A systematic review. International Journal of Nursing Studies, 88, 123-134.
 • ERGIN, C. (1992). Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve maslach tükenmişlik ölçeğinin uyarlanması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayını, 143-154.
 • FEDERICI, R. A., SKAALVIK, E. M. (2012). Principal self-efficacy: relations with burnout, job satisfaction and motivation to quit. Soc Psychol Educ, 15:295–320.
 • GÜNER, F., ÇIÇEK, H., CAN, A. (2017). Banka çalışanlarının mesleki stres ve tükenmişlik düzeylerinin iş doyumu ve yaşam doyumu düzeyleri ile ilişkisi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6 (3), 59-76.
 • INSURANCE ASSOCIATION OF TÜRKIYE (2022). 2021 Annual Report. https://www.tsb.org.tr/media/attachments/TSB_ANNUAL_REPORT_2022.pdf
 • KAÇMAZ, N. (2005). Tükenmişlik (burnout) sendromu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 68, 29-32.
 • KARAMAN, D. (2018). Sigortacılık sektörünün güncel sorunlarının belirlenmesi: Alanya’da bir araştırma. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(10), 28-37.
 • KELLECIOĞLU, B., YAVAN TEMIZKAN, Ö. (2021). Finans sektöründeki çalışanların iletişim becerilerinin iş doyumuna etkisinin araştırılması: Ankara örneği. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 341-358.
 • MASLACH, C., JACKSON, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99-113.
 • NAZIK, F., YILMAZ E., TATLI, H. (2018). Burnout in health sector: Sample of public hospital. Med Sci Law, 7,821–825.
 • NEWBOLD, P. (1995). Statistics for business and economics. New Jersey: Prentice-Hall.
 • ÖZDOĞRU, H., ÇETİN, Ç. (2017). Türkiye’de sigortacılıkta güncel sorunlar. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 52(2) :57-70.
 • TABACHNICK, B. G., FIDELL, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 • SCHAUFELI, W. B., LEITER, M. P., MASLACH, C. (2009). Burnout: 35 years of research and practice. Career Development International, 14(2–3), 204–220.
 • THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TÜRKIYE (2021). Sigorta Acenteleri. Retrieved February 4, 2021, from https://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/AnaSayfa.php.
 • TORLAK, N. G., KUZEY, C., DINÇ, M. S., BUDUR, T. (2021). Links connecting nurses’ planned behavior, burnout, job satisfaction, and organizational citizenship behavior, Journal of Workplace Behavioral Health, 36:1, 77-103, DOI: 10.1080/15555240.2020.1862675
 • WEISS, D. J., DAWIS, R. V., ENGLAND, G. W. (1967). Manual for the Minnesota satisfaction questionnaire. Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation, 22, 120.
 • WENG, H., HUNG, C., LIU, Y., CHENG, Y., YEN, C., CHANG, C., HUANG, C. (2011). Associations between emotional intelligence and doctor burnout, job satisfaction and patient satisfaction. Medical Education, 45: 835–842.