COVID-19 PANDEMİSİNİN KOBİ’LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: ELAZIĞ VE MALATYA İLLERİ ÖRNEĞİ

2019 yılında ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, hayatın tüm alanlarında olduğu gibi çalışma hayatında da önemli aksaklıkların yaşanmasına neden olmuştur. COVID-19 salgını, başta insan hayatı olmak üzere toplumlar ve ekonomiler üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olmuş ve bu durum KOBİ’lerin ortaya çıkan krizden daha az etkilenebilmeleri açısından hızlı ve etkili karar verebilmelerini gerektirmiştir. COVID-19 salgın süreci, KOBİ’lerin teknolojik değişimlere uyum sağlayabilme, insan kaynakları ve finans birimleri kurma, güvenli ticaret uygulamalarını kullanma, kurumsal yönetim anlayışına sahip olma, maliyet ve stok konularına önem verme ve günümüzün en etkili pazarlama ve tanıtım araçlarından olan internet ortamında yer alma gibi unsurlara yönelik çalışmalar yapmalarının ve bu hususlar doğrultusunda yeniden yapılanmalarının önemini ön plana çıkarmıştır. Bu çalışmada da COVID-19 pandemisinin KOBİ’ler üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Elazığ ve Malatya’da faaliyet gösteren toplam 86 KOBİ yöneticisine gönüllülük esasına göre anket formu uygulanmıştır. Anket formlarından elde edilen veriler SPSS paket programında analiz edilerek ulaşılan bulgular değerlendirilmiştir. Betimsel tarama modelindeki bu araştırmanın sonucunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde COVID-19 pandemisinin Elazığ ve Malatya’da faaliyet gösteren KOBİ’ler üzerinde yüksek düzeyde etkili olduğu; mikro ve küçük çaplı işletmelerin, orta ve büyük çaplı işletmelere oranla pandemi sürecinde daha fazla etkilendikleri tespit edilmiştir.

___

 • Acar, Y. (2020). Yeni koronavirüs (COVID-19) salgını ve turizm faaliyetlerine etkisi, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 7-21.
 • Açıkgöz, Ö., Günay, A. (2020). The early impact of the Covid-19 pandemic on the global and Turkish economy, Turkish Journal of Medical Sciences, 50, 520-526.
 • Akçiğit, U., Akgündüz, Y.E. (2020), Türkiye’de Covid-19 Odaklı Talep Şoklarının Coğrafi ve Sektörel Yayılımı, Çevrimiçi, https://static1.squarespace.com/static/5ea248ab088c8a2eba15d2d1/t/ 5ec375af9a04bf2fff61c09c/1589867957715/Covid_Turkiye_19Mayis.pdf, Erişim Tarihi: 20.10.2021.
 • Balcı, Y., Çetin, G. (2020). Covid-19 Pandemisinin Türkiye Ekonomisinde İstihdam ve Çalışma Hayatı Üzerindeki Etkileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstihdam Raporu, Ankara.
 • Bartik, A.W., Bertrand, M., Cullen, Z., Glaeser, E.L., Luca, M. (2020). The impact of COVID-19 on small business outcomes and expectations, PNAS, 30,17656-17666.
 • Budak, F., Korkmaz, Ş. (2020). Covid-19 pandemi sürecine yönelik genel bir değerlendirme: Türkiye örneği, Sosyal Araştırmalar Ve Yönetim Dergisi, 3, 62-64.
 • Cinel, M.O. (2021). Pandemi sürecinin KOBİ’ler üzerindeki etkileri, International Social Sciences Studies, 7(83), 2453-2467.
 • Çamlıca, F. (2021). Covid-19 Pandemi Krizinde Bilişim Şirketlerinin Strateji Seçimi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dai, R., Feng, H., Hu, J., Jin, Q., Li, H., Wang, R., Wang, R., Xu, L., Zhang, X. (2020). The impact of COVID-19 on small and medium-sized enterprises (SMEs): Evidence from two-wave phone surveys in China, China Economic Review, 67, 101607.
 • Deloitte. (2020). https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/consulting/articles/yeni-nesil-teknolojilerin-covid-19-mucadelesindekionemi, Erişim Tarihi: 20.10.2021.
 • Dev, M., Sengupta, R. (2020), Covid-19: ımpact on the Indian economy, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai, 1-48.
 • Eğri, T., Doğaner, A. (2019), Covid-19 ve ekonomik kriz: KOBİ’ler özelinde bir değerlendirme ve politika önerileri, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 128-145.
 • Gray, D.M., Brodeur, A., Islam, A., Bhuiyan, S. (2020). A literature review of the economics of Covid-19, IZA Discussion Paper No. 13411, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3636640.
 • Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He JX, (2020). Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. The new England Journal of Medicine, 23, 1708-1720.
 • Hyman, M., Mark, C., Imteaj, A., Ghiaie, H., Rezapour, S., Sadri, A.M., Amini, M.H. (2021). Data analytics to evaluate the impact of infectious disease on economy: Case study of COVID-19 pandemic, Patterns, 2, 1-15.
 • Jena, P.R., Majhi, R, Kalli, R., Managi, S., Majhi, B. (2020). Impact of COVID-19 on GDP of major economies: Application of the artificial neural network forecaster, Journal Pre-proof, 1-33.
 • Karabag, S. F. (2020). An unprecedented global crisis! the global, regional, national, political, economic and commercial impact of the coronavirus pandemic. Journal of Applied Economics and Business Research, 3, 1-6.
 • Karamustafa, K., Ülker, M., Akçay, S. (2021). Covid-19 salgınına bağlı olarak yiyecek ve içecek hizmet süreçlerindeki değişimler üzerine nitel bir araştırma, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 13(1), 33-69.
 • Keogh-Brown, M.R., Jensen, H.T., Edmunds, W.J., Smith, R.D. (2020). The impact of Covid-19, associated behaviours and policies on the UK economy: A computable general equilibrium model, SSM - Population Health, 12, 1-10.
 • Krishna, S. V. (2020). Changing Business Strategies during Pandemic COVID-19. Journal of Business and Management, 2, 33-36.
 • Kurtuluş, K., (1998), Pazarlama Araştırmaları, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
 • Lakuma, C.P., Sunday, N. (2020). Impact of COVID-19 on micro, small, and medium businesses in Uganda, https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/05/19/impact-of-covid-19-on-micro-small-and-medium-businesses-in-uganda/, Erişim Tarihi: 20.10.2021.
 • Liu, Y., Lee, J. M., ve Lee, C. (2020). The challenges and opportunities of a global health crisis: the management and business implications of COVID-19 from an Asian perspective. Asian Business ve Management, 3, 277-297.
 • Maliszewska, M., Mattoo, A., ve Van Der Mensbrugghe, D. (2020, 04). The potential impact of COVID19 on GDP and trade: A preliminary assessment. World Bank Group. http://documents1.worldbank.org/curated/en/295991586526445673/pdf/The-Potential-Impact-of-COVID-19-on-GDP-and-Trade-A-Preliminary-Assessment.pdf, Erişim Tarihi: 11.10.2021.
 • Malliet, P., Reynes, F., Rivera, G.L. (2020). Assessing short-term and long-term economic and environmental effects of the covıd-19 crisis in France, Environmental and Resource Economics, 76(4), 867-883.
 • Mazzoleni, S., Turchetti, G., Ambrosino, N. (2020). The COVID-19 outbreak: From ‘‘black swan’’ to global challenges and opportunities, Pulmonology, 1, 1-2.
 • Narayanan, B.G., Sen, R., Srivastava, S., Mathur, S. (2021). A method to analyze the sectoral impact of Fiscal support for COVID-19 affected economies: The case of Oceania, MethodsX, 8, 1-9.
 • Okur, M.A. (2020), Covid-19 salgını, dünya düzeni ve Türkiye, Akademik Hassasiyetler, 7(13), 311-335. Oldekop, J. A., Horner, R., Hulme, D., Adhikari, R., Agarwal, B., Alford, M., Zhang, Y.-F. (2020). COVID-19 and the case for global development. World Development, 1, 1-4.
 • Ozili, P.K., Arun, T. (2020). Spillover of COVID-19: ımpact on the global economy, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3562570 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3562570.
 • Özdamar, K., (2004), Paket Programları ile İstatistiksel Veri Analizi, (5. Baskı), Kaan Kitabevi, Eskişehir. Parıldar, H. (2020). Tarihte bulaşıcı hastalık salgınları, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 30 (Ek Sayı), 19-26.
 • Pham, T.D., Dwyer, L., Su, J.J., Ngo, T. (2021). COVID-19 impacts of inbound tourism on Australian economy, Annals of Tourism Research, 88, 1-14.
 • Pilikoğlu, A. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde ve Endüstri 4.0 Çerçevesinde Tedarik Zinciri Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Pratt, M. K. (2011). Pandemics, Abdo Publishing, Minnesota, 16-17.
 • Roy, S. (2020). Economic impact of Covid-19 pandemic, A Preprintt, 27, 1-21.
 • Segal, S., Gerstel, D. (2020), The global economic ımpacts of COVID-19. Center for Strategic Internatioanl Stusies, https://www.csis.org/analysis/global-economic-impacts-covid-19, (Erişim Tarihi: 20.10.2020).
 • Seyidoğlu, H., (2009), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Yayınları, İstanbul.
 • Strange, R. (2020), The 2020 Covid-19 pandemic and global value chains, Journal of Industrial and Business Economics, 47, 455-465.
 • Temizkan, V., Güven, E.Ö., Yılmazer, A., Andsoy, C. (2021). COVID-19 ile gerçekleşen tüketici davranışları ve eğilimlerine yönelik bir araştırma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 1311-1327.
 • Tokol, T. (1996), Pazarlama Araştırması, (8. Basım), Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme İktisadı ve Muhasebe araştırma ve Uygulama Merkezi No:98, Bursa.
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) (2020). Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara.
 • TÜSİAD, UNDP, TÜRKONFED (2021). Covid-19 Krizinin İşletmeler Üzerindeki Etkileri, 4. Çeyrek Anketi (21 Aralık 2020-15 Ocak 2021) Sonuç Raporu, Ankara.
 • Verschuur, J., Koks, E.E., Hall, J.W. (2020). Global economic impacts of COVID-19 lockdown measures stand out in high-frequency shipping data, Plos-One, 16(4), 1-16.
 • Wagner, R.E. (2020). Economics, Covid-19, and the entangled political economy of public health, SSRN, 27, 428-450.
 • WHO (2021), https://covid19.who.int/, Erişim Tarihi: 18.10.2021
 • Yeldan, A.E., Tekgüç, H., Ünsal, E.B. (2020). COVID-19 salgının Türkiye ekonomisi üzerine etkileri ve politika alternatiflerinin makroekonomik genel denge analizi: https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/covid_19_ve_toplum_salginin_sosyal_beseri_ve_ekonomik_etkileri_sorunlar_ve_cozumler.pdf, Erişim Tarihi: 11.10.2021.
 • Yılmaz, M.L. (2020). Covid-19 Salgını Ve Sonrası: Ekonomi Boyutu İle İlgili Değerlendirmeler, Polis Akademisi Yayınları, Ankara.
 • Zhijje, J., Wen, S., Lin, B. (2021). The effects and reacts of COVID-19 pandemic and international oil price on energy, economy, and environment in China, Applied Energy, 302, 1-21