ŞEYH ÖMER EFENDİ VE KENDİSİNE YAZILAN “BÜTÜN DÜNYÂ YALAN İMİŞ” ŞİİRİ

Geçmişten günümüze âlim ve mutasavvıf şahsiyetlerin varlığı bilinen bir gerçektir. Bu minvalde Elazığ’ın Palu ilçesi de tarihin çeşitli dönemlerinde bu mümtaz şahsiyetlere ev sahipliği yapmış ve bu şahsiyetlerin ilmî çalışmaları, sohbetleri sayesinde bu coğrafya mamur olmuştur. Palu’nun Andılar (Sağona) köyünü kendilerine yurt edinen Molla Kasım Hoca ailesi, nesilden nesile söz konusu bu hususu kendilerine bir vazife addetmişlerdir. Bu ailenin bir ferdi olan Şeyh Ömer Efendi, hem ilmî kişiliği hem de bölge insanının anlaşmazlıklarını sulha kavuşturması adına yaptığı çalışmalarıyla önem arz etmektedir. Bu çalışmada ilk önce hayatı hakkında yazılı kaynaklarda bir bilgi bulunmayan Şeyh Muhammed Efendi’nin (Hacı Baba) oğlu Şeyh Ömer Efendi hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra Palu’nun Üçdeğirmenler köyünde yaşamış merhum Ahmet Efendi’nin Şeyh Ömer Efendi hakkında kaleme aldığı Bütün Dünyâ Yalan İmiş adlı şiirin çeviri yazısı ve tahlili yapılacaktır.

___

  • DEMİRBAĞ, A.-DEMİRBAĞ M. (2018), “Palu’nun Manevi Şahsiyetlerinden Molla Kasım Hoca”, Uluslararası Palu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (Edit. ÇAKAR, E.; ÇELİK, K.; KISA, Y.), C. 2, Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:4, Elazığ, s. 265-274.
  • NAZİK, S.-DEMİRBAĞ, A.-DEMİRBAĞ M. (2021), Serencâm Şeyh İbrahim Efendi-zâde Ali Efendi (İnceleme-Tenkitli Metin- Tıpkıbasım), Sonçağ Akademi Yayınları, Ankara.
  • SELÇUK, B. (2019), “Edebî Sanatlar”, Eski Türk Edebiyatı Teorik Bilgiler, (Edit. Özer Şenödeyici), Kut Yayınları, Çorum.