GİRİŞİMCİLERİN BANKA KREDİLERİNE BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmada girişimcilerin ekonomik faaliyetlerde ihtiyaç duydukları kredi teminlerinin karşılanması, üretim, ticaret ve bankacılık ilişkisinin ne düzeyde olduğunu belirli bir örneklem üzerinden analiz edilmesi amaçlamaktadır. Çalışmada Elazığ il sınırları içerisinde faaliyet gösteren 320 işletmenin banka kredileri hakkında görüşleri alınmış, kredi kullanımlarının ne sıklıkta ve miktarda yapıldığı ve kredi kullanımına yaklaşımları incelenmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmada katılımcılara 36 soru yöneltilmiş girişimcilerin banka kredilerine karşı beklenti ve tepkileri analiz edilmiştir. Çalışmada toplanmış olan veriler lisanslı SPSS 22.0 paket programında analiz edilmiştir. Çalışmada, betimleyici istatistikler, güvenirlik analizi, t- Testi ve tek yönlü varyans analiz teknikleri (ANOVA kullanılmıştır. Analizler sonucunda girişimcilerin finansman sorunu olup olmaması ve olması durumunda veya faaliyet alanlarına yönelik banka kredi türüne duyulan ihtiyaçlardaki farklılıklar yine bu kredileri kullanabilip kullanamam durumuna, kredi kullanımı durumunda sıkıntı yaşama ve kullanılan kredilerin faiz oranlarına göre girişimcilerin algı ve beklentilerinde anlamı farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir.

A Review of Entrepreneurs’ Perspectives on Bank Loans: A Case of Elazig

In this study, it is aimed to meet the credit supply that entrepreneurs need in economic activities and to analyze the level of production, trade and banking relations through a specific sample. In our study titled "An Analysis of Entrepreneurs' Perspectives on Bank Loans: The Case of Elazig Province", the opinions of 320 businesses operating within the provincial borders of Elazig about bank loans were taken, the frequency and amount of loan use and their approach to loan use were tried to be examined. In the study, 36 questions were asked to the participants and it was aimed to analyze the expectations and reactions of the entrepreneurs against bank loans. The data collected in the study were analyzed in the licensed SPSS 22.0 package program. In the study, descriptive statistics, reliability analysis, t-Test and one-way analysis of variance techniques (ANOVA) were used. As a result of the analyzes, it has been observed that there are significant differences in the perceptions and expectations of the entrepreneurs according to whether or not the entrepreneurs have a financing problem or not, or the differences in the needs of the bank loan type for their field of activity, whether or not I can use these loans, experiencing difficulties in the use of loans and the interest rates of the loans used.

___

 • ASLAN, İ. ve YAPRAKLI, S. (2008). Banka Kredileri ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi, (7), 68-85.
 • AYDOĞAN, M. (2017). KOBİ’lere Sağlanan Krediler ve Kredi Kullanma Süreçleri Analizi. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • ÇATALBAŞ, G. K. ve ÇATALBAŞ, E. (2008). Finansman Sorunu Yaşayan Kobi’ler, Basel II ve Bankacılık Sektörü. Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık Dergisi(66), 3-12.
 • ÇELİKKOL, H., ÇELİKKOL, M. M., ve KOÇ, Y. D. (2008). Ticaret Bankacılığında Yeni Bir Boyut: Kobi Bankacılığı ve Türkiye Değerlendirmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(21), 253-272.
 • DELİKANLI, İ. U. (2010). Bankacılıkta Kredi Türevlerinin Hissedar Değerine Katkısı, Etkin Bir Şekilde Kullanımına İmkân Sağlayacak Risk Yönetimi Yapılanması ve Finansal Raporlaması. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • DEMİR, Ö., NARLIKAYA, Z. ve GÜL, M. (2022). Muhasebe Meslek Mensuplarının KÜMİ FRS’ye İlişkin Algı Düzeylerinin İncelenmesi: Elazığ İli Örneği. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 229-255 .
 • DİLEK, S., KÜÇÜK, O., İNANÇLI, S., & ZENGİN, B. (2018). Benchmarking Entrepreneurship Intentions of Kastamonu, Tosya and Sakarya Young People. International Journal of Applied Economic and Finance Studies. 3(3). 1-17
 • DÜŞÜKCAN, M., SEZGİN E. E. ve KAYA, E. (2019). Elazığ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Görev Yapan Sağlık Çalışanlarında İş Streslerinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. Journal of Academic Value Studies, 5(3), 433-442. ER, B., ŞAHİN, Y. ve MUTLU, M. (2015). Girişimciler için alternatif finansman kaynakları: Mevcut durum ve öneriler. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1(1), 31-54.
 • GEORGE, D. ve MALLERY, M. (2010). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. Boston: Pearson.
 • GOLİN, J. ve DELHAISE, P. (2013). The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts. Bankers and Investors. Wiley.
 • HAYRAN, O. (2012). Sağlık bilimlerinde araştırma ve istatistik yöntemler. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. İNCE, M. (2019). KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinin İşletme Faaliyet Süresine Etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (2), 818-835
 • KABAN, İ. (2017). Kullanımı Yaygın Olan Teminat Türleri Çerçevesinde Bankalarda Nakdi Krediler İç in Ayrılacak Özel Karşılıkların Muhasebeleştirilmesi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 39(1), 195-211 . KAYA, F. (2013). Bankacılık. İstanbul: Beta Yayınları.
 • KILIÇ, F. (2018). Bireysel Kredilerin Enflasyon Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(1), 18-40.
 • KILIÇ, S. (2016). Cronbachs alpha reliability coefficient. Journal of Mood Disorders, 6(1), 47-48.
 • KUTLU, A. (2018). Kobi'lerin Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Adıya-man İl Merkezinde Bir Bankanın Kobilere Vermiş Olduğu Kredilerin Etkinliğinin Araştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman.
 • MERNEKLİ, B. (2017). Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Koope-ratiflerinden Kredi Kullanan Müşterilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ankara İli, Yenimahalle-Altındağ-Çankaya (Yenişehir) İlçesinde Bir Uygulama. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • ÖNDER, T. (2005). Para Politikası: Araçları, Amaçları ve Türkiye Uygulaması. Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü.