Elazığ Basınında Siyasi Hayat (1946-1954) Political Life in Elazığ Press

İkinci Dünya Savaşı sürecinde ve savaş bittikten sonra Savaş etkilerini büyük oranda hisseden ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Savaş sırasında dengeleri korumaya çalışan Türkiye, dış politikada yaşadığı sıkıntılardan başka iç politika bakımından da bazı adımlar atmak zorunluluğu hissetmiştir. Dış politika gelişmelerinde oluşan dengeleri, Türkiye’de çok partili demokrasi kanalından zorlamış, 1945 sonrası dönem, Türkiye’nin çok partili hayat ile tanıştığı dönem olması itibariyle de önem arz etmiştir. Dönem içinde Türkiye’nin siyasetinde uzun yıllar rol oynayacak olan DP ve geleneği oluşmuştur. Çalışmamızın konusunu da Türkiye’nin çok partili demokrasiye geçiş sürecinde yaşananları, Elazığ örneği üzerinden mantıklı düzeyde incelemektir. Elazığ, yeni partinin kurulmasına şahitlik eden ve oyunu yeni partiden yana kullanan illerden biri olacak, yeni partinin Elazığ ilinde teşkilatlanması, seçimler ve yeni partinin performansı DP’li dönemde, İlde yaşanan gelişmeler gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmıştır.

___

 • AKINCI, A. - USTA, S. (2015), “ Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçişte Etkili Olan İç Faktörlerin Analizi” ,KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 17(29), s.41-52.
 • ALBAYRAK, M. (2004), Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti (1946-1960), Ankara.
 • ATAYAKUL, F. A. (2007), Türkiye’ de Demokrat Parti Dönemi Genel Seçimleri (1950-1954- 1957), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • BURGAÇ, M. (2013), “1946 Genel Seçimlerinde Propaganda”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XIII/26, s.163-184.
 • DOĞAN, A. (2007), Siyasi Arenada Elazığ’ın Seçimi, Elazığ.
 • ERGÜN, M. (2014), Demokrat Parti İktidarında Sivas, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • EROĞUL, C. (1970), Demokrat Parti (Tarihi ve İdeolojisi), Ankara.
 • ERTEM, B. (2010), “Siyasal Bir Muhalefet Denemesi Olarak Serbest Cumhuriyet Fırkası” ,ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C.1, S.2, s.71-92.
 • HAYTOĞLU, E. (1997), “ Türkiye’de Demokratikleşme Süreci ve 1945’te Çok Partili Siyasi Hayata Geçişin Nedenleri (1908- 1945)” ,PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, S.3, s.46-54.
 • KİRMAN, E. (2006), Çok Partili Döneme Geçiş Süreci ve Türk Siyasal Kültüründe Muhalefet Olgusunun Gelişimi (1946-1950), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta. KOÇAK, C. (2010), Türkiye’de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları (1945-1950) İkinci Parti, C.1, İstanbul.
 • PANCAR, E - ÖĞREDİK, A. (2013) “Demokrat Parti Döneminde Elazığ’da Siyasi Hayat (1954-1957)”, Fırat Üniversitesi Harput Uygulama Ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013, s.475-494.
 • TAŞKIRAN, C. (1994), “Atatürk Döneminde Demokrasi Denemeleri (1925-1930)”, Atatürk Yolu Dergisi, C.4, S.14, s.255-265.
 • TURAN, A. E. (2008), Türkiye’de Yerel Seçimler, İstanbul.
 • UMAR, Ö - MURAT, T. (2015), “ 1946-1950 Genel Seçimlerinde Elazığ” Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi 17-19 Kasım 2014, Hazırlayanlar: Aslı Akdoğanbulut, Duygu Türker, C.1, Ankara, s.649-679.
 • YEŞİL, A. (1988), Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş, Ankara.