Optimal Rezerv Düzeyi: Türkiye Uygulaması

Uluslararası rezervler, para politikası ve ülkelerin ekonomik istikrarında üstlen- diği önemli roller nedeniyle politika yapıcıları için öncü göstergeler konumunda- dırlar. Buna karşılık, rezervlerin aynı zamanda atıl tutulmasından kaynaklanan fırsat maliyetleri de vardır. Dolayısıyla giderek artış eğilimi sergileyen rezervler ve buna paralel artan fırsat maliyetleri arasında seçim sorunu literatürde uzlaş- manın sağlanamadığı konulardandır. Çalışmanın amacı Türkiye’nin sahip oldu- ğu rezerv düzeyinin optimal rezerv düzeyi olup olmadığını tespit etmektir. Türki- ye için optimal rezerv düzeyinin hesaplanmasında kullanılan model çerçevesin- de tanımlanan parametreler, 2001 ve 2009 kriz yılları temel alınarak hesaplan- mıştır. 2001 ve 2009 kriz yıllarının sonuçları temel alındığında, 2001-2011 yılla- rı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın altın hariç tutulan uluslararası re- zervlerinin, hesaplanan optimal rezerv düzeylerinin altında kaldığı, 2012 yılı iti- bariyle ise tutulan rezerv düzeyinin optimal rezerv düzeyinin üzerine çıktığı so- nucuna ulaşılmıştır.

Optimal Reserve Level: Turkish Case

The international reserves are primary indicators for policy makers due to their important roles in monetary policies and countries’ economic stability. However, international reserves have an opportunity cost because of being kept inactive. Therefore, the issue of selecting reserves, which have a tendency to gradually increase and increasing and opportunity costs is one of the subjects that there is no consensus in literature. The purpose of this study is to determine whether the reserve level of Turkey is optimal. The parameters that are defined in the mo- del to determine the optimal reserve level of Turkey were calculated considering the crisis years of 2001 and 2009. Given the 2001 and 2009 crises, it was seen that the international reserves, except for gold, of Turkish Republic Central Bank were calculated less than optimal reserve levels for 2001-2011 as for the reser- ve level of 2012 has exceeded the optimal reserve level.

___

AİZENMAN, Joshua and, Yi SUN;(2012), “The Financial Crisis and Sizable International Reserves Depletion: From ‘Fear of Floating’ to the ‘Fear of Losing International Reserves’?”, In- ternational Review of Economics and Finance 24, pp:250-269.

ALTUNTAŞ, Eda, DEMİROĞLU, Aslı , VURAL, Umut, YILDIR- IM, İrem, “Optimal Rezerv Düzeyi” Lira Dergisi, 2010.

BIANCHI, Javier, HATCHONDO, Juan Carlos ve MARTİNEZ, Leonardo, “International Reserves and Rollover Risk”, IMF Workin Paper, 2013, WP/13/33, 1-39

BİRD, Graham and, Alex MANDİLARAS;(2010) “RevisitingMrs. Machlup’s Wardrope: The Accumulation of International Re- serves, 1992-2001”, Applied Economics Letters, 17, pp.467- 471.

CEH, Ana Maria and, Ivo KRZNAR,;(2008)“Optimal Foreign Reserves: The Case of Croatia”, Financial Theory and Prac- tice, 32(4), pp. 421-460.

CİFARELLİ, Giulio and, Giovana PALADİNO;(2009), “The Buf- fer Stok Model Redux? An Analysis of the Dynamics of Foreign Reserve Accumulation”, Open Econ Rev, 20, pp., 525-543.

ÇAYIRLI, Ömer; (2010) Rezerv Portföy Yönetiminde İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerin Yeri: Risk ve Getiri Açısından Bir İnceleme, (TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi), 2010.

GONCALVES Fernando M.; (2007), “The optimal Level of for- eign Reserves in Financially Dollarized Economies: The Case of Uruguay”, IMF Working Paper, WP/2007/265

HELLER, Heinz Robert;(1966) “Optimal International Re- serves”, The Economic Journal, Vol.76, No.302, pp. 296-311 IMF,(1993) “Balance of Payments Manual” 5 th Edition, Sep- tember, 1993.

IFS, International Financial Statistics

JEANNE Oliver and Romain RANCİERE; (2006), “The Optimal Level of International Reserves for Emerging Market Countries: Formulas and Applications”, IMF Working Paper, WP/06/229

JEANNE Oliver and Romain RANCİERE; (2011), “The Optimal Level of International Reserves for Emerging Market Countries: A New Formulas and Some Applications”, The Economic Jour- nal, , 121(September), pp.905-930

LİZARAZO, Sandra Valentina, “Default Risk and Risk Averse International Investors”, Journal of International Economics, 89, 2013, 317-330

MACHLUP, F.; (1966) “The Need for Monetary Reserves”, Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, 78, pp.58–75.

NUGEE, John;(2002) “Foreign Exchange Reserve Man- agement”, Centre for Central Banking Studies Bank of Eng- land. Handbooks in Central Banking 19, pp.1-70, http://www. bankofengland.co.uk/education/Documents/ccbs/ handbooks/ pdf/ccbshb19.pdf.

ODUNCU A. Ermişoğlu E., Akçelik Y.(2013) “Merkez Bankasının Yeni Enstrümanı Rezerv Opsiyonu Mekanizması ve Kur Oynaklığı”, Bankacılar Dergisi, Sayı:86, ss:43-52

PARK, Donghyun and, Gemma B. ESTRADA;(2009) “Are De- veloping Asia’s Foreign Exchenge Reserves Excessive? An Empirical Examination”, Asian Development Bank Economics Working Paper Series, No.170, pp. 1-18.

RODRİK, Dani and, Andres VELASCO; (2000)“Short-Term Capital Flows”, Annual World Bank Conference on Develop- ment Economics 1999, April 2000, http://www.nber.org/papers/ w7364.

SWANSON, Eric (2007), “What We Do and Don’t Know about the Term Premium”, Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Letter 21, July 20 pp:1-3

ŞİMŞEK, Tuğba;(2012) Finansal Krizlerin Öngörüsünde Uluslararası Rezervlerin Kısa dönem Dış Borçlara Oranının Etkisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniver- sitesi.

TAŞDEMİR, Murat, “Reel Değişkenler, Zamanlararası İkame ve Riskten Kaçınma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, 13(1), 2008, 391-409.

TCMB,(2005) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Döviz Rezerv Yönetimi, http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/2005/ rezyon0805.pdf

TCMB,(2007), Ödemeler Dengesi İstatistikleri Tanım ve Türki- ye Uygulaması, TCMB İstatistik Genel Müdürlüğü, 2007, http:// www.tcmb.gov.tr/odemedenge/odemet.pdf

TCMB, Bülten, Sayı: 28, Aralık 2012. TCMB, Basın Duyurusu, Sayı:2015-01

YİĞİDİM, Arslan;(2008) “Konvertibiliteye Geçiş Sonrası Para Politikasının Makro Ekonomi Yönetimindeki Yeri”, Çeşitli Yön- leriyle Cumhuriyetin 85. Yılında Türkiye Ekonomisi, Gazi Üni- versitesi, Hasan Ali Yücel Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını No:4.

WILLIAMS, D.;(2003) The Need For Reserves. How Countries Manage Reserve Assets. The Royal Bank of Scotland Central Banking Publications.

___