Katalaksi Kavramı Çerçevesinde Vergileme Demokrasi İlişkisi: Türkiye-OECD Karşılaştırmalı Analizi

Vergilemenin gelir bölüşümü, iktisadi büyüme ve kalkınma, ekonomik istikrarı sağlama gibi boyutlarının yanında, en az bunlar kadar önemli olan demokrasi boyutu da bulunmaktadır. Tarihsel ve teorik olarak demokrasinin kökeninde vergileme meselesi yatmaktadır. Demokratik değişim modeli olan katalaksi 'ye göre seçmenler seçimlerde kullandıkları oylarla ilgili dönemde siyasetçinin üreteceği kamusal mal ve hizmet sepetinin miktar ve bileşimini belirlemekte ve bunun finansmanını ödediği vergilerle yerine getirmektedir. Ancak söz konusu modelin etkin bir şekilde işlemesi için oy kullanacak olan seçmenin büyük bir çoğunluğunun beyannameye dayalı bir şekilde gelir vergisi ödeyicisi olması gerekmektedir. Çünkü bu çoğunluk kamusal mal ve hizmetin üretim sürecinin finansmanına vergi mükellefi veya yurttaşlık bilinciyle katkı yapmaktadır. Bu bağlamda çalışmada OECD ülkelerinde ve Türkiye'de vergisini beyannameli bir şekilde ödeyen mükelleflerin toplam seçmene oranı ile seçilen bazı demokrasi endeksleri arasındaki ilişki karşılaştırmalı olarak ele alınacak ve bu ilişki korelasyon analizi ile test edilecektir

The Relationship Between Taxation and Democracy in the Frame of Catallaxy: A Comparative Analyses on Turkey-OECD

Beside the dimensions of income distribution, economic growth, development and ensuring the economic stabilization of tax; there is another dimension which is important at least as the dimensions mentioned above: democracy. Taxation issue is lying under the democracy, theoretically as well as historically. According to catallaxy which is a democratic exchange model, voters determinate the composition of public goods and services which produced by the tools that managed by policy makers and finance that goods and services with the tax they pay. However, to ensure this model works efficiently, the most part of taxpayers must be declarant taxpayers. Because, this majority contributes to finance of the goods and services' production process as taxpayers with the conscious of citizenship. With this context,the relationship of the ratio of declarant taxpayer in total taxpayers and several democracy and transparency indexes, is handled comparatively and tested with the corelation analyzes

Kaynakça

BUCHANAN, James M. (1986), Liberty, Market and State: Political Economy in the 1980s, New York University Press, Brigh ton, Wheatsheaf Books Pub.

BUCHANAN, James M. (1987), The Constitution of Economic Policy, American Economic Review, 77: 243-500.

BULUTOĞLU, Kenan, (2008), Kamu Ekonomisine Giriş: De- mokraside Devletin Ekonomik Bir Kuramı, Maliye ve Hukuk Yayınları, 7. Baskı, Ankara.

CPI (Corruption Perceptions Index), 2014 Results, http://www. transparency.org/research/cpi, 10.12.2015

FİNKEL, S.E. and MULLER, E.N., (1998), "Rational Choice And The Dynamic Of Collective Political Action: Evaluating Al- ternative Models With Panel Data", American Political Science Review, 92 (March), 37-49.

GAUSE, G., (1993), "Oil Monarchies: Domestic And Security Challenges İn The Arab Gulf States", Council On Foreign Rela- tions Press.

HAYEK, F.A., (1974), "Market Order or Catallaxy", Legislation and Liberty: Volume 2, The Mirage of Social Justice, ss. 107- 132. Routledge, Büyük Britanya.

International Institute for Democracy and Electoral Assis- tance (International IDEA), http://www.idea.int/vt/countryview. cfm?id=15, 10.12.2015

MILL, J.S. (1848), Principles of Political Economy, Oxford: Ox- ford University Press.

MULLER, E.N., DIETZ, H.A., and FİNKEL, S.E., (1991), "Dis- content and the expected utility of rebellion: the case of Peru" American Political Science Review, 85 (December), 1261- 1282.

MUSGRAVE, R.A. , MUSGRAVE, P. B. (1989), Public Finance in Theory and Practice, 5th Edition

OECD Tax Admistration (2015), http://www.keepeek.com/Digi- tal-Asset-Management/oecd/taxation/tax-administration-2015_ tax_admin-2015-en#page1,01.12.2015

OECD Tax Revenus Statistics (2015), http://www.keepeek. com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/revenue-statis- tics-2015_rev_stats-2015-en-fr#page1, 05.12.2015

Open Budget Survey (2015), International Budget Partner- ship, open-budget-initiative/open-budget-survey/?fa=Rankings, 08.12.2015

ROSS, M., (2004), "Does taxation lead to representation?", British Journal of Political Science, 34,229-249.

TPA (2004), Tax Administration in OECD Countries: Compara- tive Information Series.

SAĞBAŞ, İsa ve SARUÇ, N. Tolga, (2003), "Vergi Politikalarının Seçmenlerin Parti Tercihi Üzerindeki Etkisi: Ankete Dayalı Bir Çalışma", Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:180, ss:130-146.

Worldwide Governance Indicators, (2014), http://info.world- bank.org/governance/wgi/index.aspx#reports, 07.12.2015

ZENGİNOBUZ, Ünal ve diğerleri (2010), Vergi, Temsiliyet ve Demokrasi İlişkisi Üzerine Türkiye'de Vatandaşların Algıları, İstanbul.

http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=451 , 03.12.2015

Kaynak Göster