TÜRKİYE’DE KATILIM ENDEKSİ İLE DÖVİZ KURU, ALTIN VE PETROL ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de ki katılım endeksi ile döviz kuru, altın ve petrol arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 03.01.2016 – 26.12.2021 dönemine ait haftalık veriler kullanılarak Johansen eşbütünleşme ve Toda-Yamamoto nedensellik testleri kullanılarak araştırma gerçekleştirilmiştir. Serilerin tamamının birinci farkta durağan olduğu tespit edilmiş daha sonrasında Johansen eşbütünleşme ve Toda-Yamamoto testleri uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda katılım endeksi ile döviz kuru, altın ve petrol serilerinin uzun dönemde eşbütünleşik oldukları tespit edilmiştir. Toda-Yamamoto nedensellik testine göre ise döviz kuru ve petrolden katılım endeksine doğru tek yönlü nedensellik olduğu saptanmıştır.

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARTICIPATION INDEX AND EXCHANGE RATE, GOLD AND OIL IN TURKIYE

The main purpose of this study is to investigate the relationship in Türkiye between the participation index and the exchange rate, gold, and oil. The research has been carried out using Johansen cointegration and Toda-Yamamoto causality tests by using weekly data for the period 03.01.2016 – 26.12.2021. All of the series were found to be stationary at the first difference, and then Johansen cointegration and Toda-Yamamoto tests were applied. As a result of the analysis, it has been determined that the participation index, exchange rate, gold and oil series are cointegrated in the long term. According to the Toda-Yamamoto causality test, it was determined that there is one-way causality from exchange rate and oil to the participation index.

___

 • ADARAMOLA, A. O. (2012). Oil Price Shocks and Stock Market Behaviour: The Nigerian Experience. Journal of Economics, 3(1), 19-24.
 • ALPTÜRK, Y., TUNÇEL, M. B., YILMAZ, T. & BEKCİ, İ. (2021). Ham Petrol Fiyatları ve Katılım Endeksleri Arasındaki İlişkinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 24 (1), 162-172.
 • ALSU, E. (2019). Petrol Fiyatları ve Borsa Endeks Değeri Arasındaki İlişki: Ortadoğu Ülkeleri Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1620-1649.
 • ALTUNÖZ, U. (2020). Türkiye’de Hisse Senedi Getirileri ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi. Bankacılar Dergisi, 31(112), 84-104.
 • CHİTTEDİ, R.K. (2012). Do Oil Prices Matters For Indian Stock Markets? An Empirical Analysis. Journal of Applied Economics and Business Research, 2(1), 2-10.
 • DOĞAN, B. (2017). Ekonomik Küreselleşme Ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi. Finans Ekonomik & Politik Yorumlar, 268(54), 19-27.
 • ELMAS, B. & POLAT, M. (2013). Gümüş Fiyatları ve Dow Jones Endeksi’nin Altın Fiyatlarına Etkisi Üzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(6), 33-48.
 • EMEÇ, A. S. (2021). The relationship between participation index, gold prices and participation funds in Turkey. Journal Of Pure Social Sciences (Pak Sosyal Bilimler Dergisi), 2(2), 63–75.
 • IŞIK, N., ACAR, M. & IŞIK, H. B. (2004). Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi: Bir Eşbütünleşme Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2(9), 325-340.
 • KASSOURİ, Y. & ALTINTAŞ, H. (2020). Threshold Cointegration, Nonlinearity, and Frequency Domain Causality Relationship Between Stock Price And Turkish Lira. Research in International Business and Finance, 52, 1-17.
 • KONUŞKAN, A. & KOCABIYIK, T. (2019). Altın, Petrol, Döviz ve Borsa Endeksi Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi ile Keşfi: Türkiye Örneği. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 3(1), 1-19.
 • NAGAYEV, R. & DİNÇ, Y. (2018). Güvenli Liman ve Hedge Aracı Olarak Altın: Türkiye Örneği. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD), 4(1), 1-15.
 • ÖGEL, S. & GÖKGÖZ, H. İ. (2020). BİST 100 ve katılım endekslerinin faiz ve Döviz Kurlarıyla İlişkisinin Analizi. Maliye ve Finans Yazıları, 114, 353-374.
 • SİNGHAL, S, CHOUDHARY, S. ve BİSWAL, P. C. (2019). Return And Volatility Linkages Among İnternational Crude Oil Price, Gold Price, Exchange Rate and Stock Markets: Evidence from Mexico. Resources Policy, Elsevier, 60(C), 255-261.
 • STOCK, J. H. ve WATSON, M. W. (2011), Çeviren: B. Saraçoğlu, Ekonometriye Giriş, Efil Yayınevi, Ankara. Presidency of the Republic of Türkiye Finance Office (2020). Participation Finance Strategy Document. Presidential Publications.
 • TKBB, Standards, Date of Access: 07.10.2022
 • https://tkbbdanismakurulu.org.tr/uploads/standartlar/bdbc53eb4a918d7dd9d25a23e1f0b136.pdf
 • ZAHROK, F.F., SULCHAN, M., ALMİRA, D.T. ve AENİ, E.A.N. (2021). Endonezya Şeriat Hisse Senedi Endeksi Altın Fiyatları, Dünya Petrol Fiyatları ve Büyük Ticaret Fiyat Endeksi, Endonezya'da Düzenleyici Bir Değişken Olarak Değişim Değeri. Endonezya Ekonomik İncelemesi, 1 (2), 81-91.

___

APA Kılıç, E. & Türkan, Y. (2023). ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARTICIPATION INDEX AND EXCHANGE RATE, GOLD AND OIL IN TURKIYE . Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (2) , 335-344 . DOI: 10.29106/fesa.1198521