TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞİMİ VE KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ

İslam Dini'ndeki faiz yasağı nedeniyle, dini kaygıları olan kişiler faizden uzak durmak isterler ve fonlarını faizsiz bankalara yatırmaya yönelirler. Dünyada İslami banka veya faizsiz banka adı altında bu hizmeti veren önemli sayıda banka vardır. Türkiye'de faizsiz bankacılık hizmeti ilk kez 1985 yılında Özel Finans Kurumu adı altında uygulanmaya başlandı.2005 yılında Katılım Bankası adını alarak günümüzde de bu unvanla faaliyetlerini sürdürmektedirler. Çalışmada ilgili literatürdeki akademik yayınlar taranmış ve bu kuruluşların katılım bankasına dönüşümünün ve bankalar kanununa tabi olmasının sağladığı yararlar incelenmiştir. Ayrıca katılım bankacılığı sektörü SWOT yöntemi yardımıyla analiz edilmiş ve böylece sektöre ilişkin güçlü ve zayıf yönler, fırsat ve tehditler değerlendirilmiştir.

DEVELOPMENT OF PARTICIPATION BANKING IN TURKEY AND SWOT ANALYSIS OF THE SECTOR

Due to interest restriction in Islamic Religion, people with religious concerns want to stay away from interest and they tend to invest their funds in interest-free banks.There are significant number of banks worldwide that provide this service under the name of Islamic banks or interest-free banks. In Turkey, interest-free banking service was first introduced in 1985 under the name of Private Finance Institution.Taking the name of Participation Bank in 2005, they keep up their activities with this title today. In the study, the academic papers of the relevant literature were reviewed and the benefits of transforming these institutions into participation banks and the related law were examined. In addition, the participation banking sector was analyzed with the help of the SWOT method and thus the strengths and weaknesses, opportunities and threats regarding the sector were evaluated.

___

 • Akila, H. ve Faleel, J. (2021). The Raceto Become The Hub of Islamic Finance. Palarch’sJournal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 18(13), 218-227
 • Alıcı, Y. (2017). Bankacılık Kanunu Şerhi. On İki Levha Yayıncılık 2.Baskı: İstanbul
 • Arabacı, N. (2007). Katılım Bankalarının Türkiye’de Bankacılık Sektöründeki Yeri, İşleyişi ve Performans Analizi Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Amrani, O. ve Najab, A. (2020). Morocco’s Participative Banking Sector: A Cross- Analysis of Current State, Opportunities and Challenges of Its Five Banks and Three Windows. International Journal of Islamic Business&Management, 4(2)
 • Andriani. (2022). Optimization of Islamic Financial Literacy and Inclusion in the Competitive of the Banking Industry in a Pandemic Period (Analytical Hierarchy Process Reviewand SWOT Analysis). Proceedings of Islamic Economics, Business and Philanthropy, 1(2)
 • Baidhowi, B. (2018). Sharia Banking Opportu Nities and Challenges in the Digital Era. Advances in SocialScience, Education and Humanities Research, 192
 • Battal, A. (2007). Bankacılık Kanunu Şerhi. Seçkin Yayıncılık: Ankara
 • Beg, S. (2016). Prospects, Problems and Potential of Islamic Banking in India. International Journal of Accounting and Financial Management Research, 6(3), 9-20
 • Bose, I. (2020). Strategic Competitive Analysis of a Banking Organization in UAE: A Study on Dubai Islamic Bank UAE. The USV Annals of Economics and Public Administration, 20
 • Canbaz, M. (2012). Bankacılık Giriş ve İlkeleri.F.Kaya (Ed.), İstanbul: Beta Yayınları 1.Baskı
 • Canbaz, M. (2018). Katılım Bankacılığı.İstanbul: Beta Yayınları 2. Baskı
 • Coşkun, A. (2008). Katılım Bankalarının Bankacılık Sektöründeki Yeri ve Önemi Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • El Massah, S. (2015). IslamicEconomy Option: SWOT Case Study Analysis.Advances in Management&Applied Economics, 5(3),63-84
 • Güçlü, F. ve Kılıç, M. (2020). İslami Finansın Dünyadaki Gelişimi ve İslami Finansa Yön Veren Uluslararası Kuruluşlar Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 16 (1), 75-91
 • Güneş, A. (2002). Özel Finans Kurumlarının Performans Açısından Değerlendirilmesi Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Hassany, E. ve Pambekti, G. (2022). Review on The Application of Open Banking inShariaBanking: An Swot Analysis.JournalEconomicsKevanganSyariah,5(1)
 • Haque, P., Lone, F. ve Thakur, G. (2017). IslamicBanking in India: WhatMoreNeeded?.Journal of IslamicEconomicsBankingand Finance, 5(3)
 • Hussain, H., Khatoon, S. ve Sarwar, Z. (2019). CompetitiveStrategies of IslamicBanks: A Case of Pakistan. Journal of Philisophy Culture and Religion,46
 • Kaya Keleş, M., Kılıç, Ü. ve Keleş, A.E. (2018). E-Ticarette Pazar Araştırması ve SWOT Analizi. El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi, 5(2), 596-604
 • Mahamud, T. (2016). A Study of Strengths and Weaknesses of Islamic Cooperatives in Thailand. International Journal of Scientificand Technical Advancements, 2(1), 11-13
 • Nikmah, A., Suryanto, T. ve Surono. (2020). Evalvation of Dubai Banking System in Bankingin Indonesia.Islamiconomic: Jurnal Ekonomi İslam, 11(2), 127-104 ÖFKB (Özel Finans Kurumları Birliği), 2004, İstanbul
 • Örnek Yılmaz, H. (2016). Türk Bankacılık Sisteminde Katılım Bankalarının Tercih Nedenleri ve Bir Uygulama Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Öztop, F. (2006). Özel Finans Kurumlarının Vergilendirilmesi Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Peediyekkal, J. (2019). Islamic Banking in India: Prospects and Challenges. International Journal of Research in Engineering, Scienceand Management, 2
 • Shahid, M. ve Raj, J. (2019). Islamic Banking in India: An Overview. ZENITH International Journal of Multidisciplinary Research,9(6), 246-252
 • TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği). Dünyada ve Türkiye’de Faizsiz Bankacılık, 2006, İstanbul
 • TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği). Katılım Bankaları,2021, İstanbul
 • Yıldırım, O. (2020). Türkiye Ekonomisinde Katılım Bankacılığı. Econder Uluslararası Akademik Dergisi, 4(2), 518-529
 • Zulfahmi, Z., Devi, A., Asker, E. ve Hassan, R. (2021). Participatory Banks in Turkey:Issues and Proposed Strategy Basedon SWOT Analysis. International Journal of Islamic Economics and Finance, 4, 121-152 https://linkedin.com.tr Türkiye İslam İktisadı ve Finansı Eğitim Haritası

___

APA Can, Ş. S. & İslamoglu, M. (2023). TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞİMİ VE KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ . Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (2) , 463-474 . DOI: 10.29106/fesa.1267894
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Ferudun KAYA

20b395