Düşük Yapan Kadınların Algıladıkları Stres İle Eş Desteği Arasındaki İlişki

Bu araştırma, düşük yapan kadınların algıladıkları eş desteğinin kadınların algıladıkları stres düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı nitelikteki çalışmanın evrenini, 1 Şubat-1 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul ili Anadolu yakasındaki bir doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvuran 182 kadın oluşturmuştur. Araştırma verileri, tanımlayıcı veri formu, Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) ve Eş Destek Ölçeği (EDÖ) ile elde edilmiştir. Kadınların ASÖ puan ortalaması 26,25 ± 6,92 ve EDÖ puan ortalaması 70,76 ± 11,44 olarak bulunmuştur. ASÖ ve EDÖ puan ortalaması arasında negatif yönde zayıf ilişki saptanmıştır (p<0,01). Kadınların eş destek düzeyleri azaldıkça, algıladıkları stres düzeyi artmaktadır. Çalışma sonucunda, düşük yapan kadınlara bakım veren ebe ve hemşirelerin stresi azaltma ve baş etme amaçlı destek programları oluşturması ve düşük riski nedeniyle tedavi altında gebelerin eşlerine yönelik stresi azaltmaya ve eşlerine destek olmaya yönelik bilgilendirilmelerin yapılması önerilmektedir.

The Relationship Between the Perceived Stress Level and The Spousal Support on of the Women Who Have Miscarriages

This study is conducted to determine the relationship between the perceived stress level and the spousal support on of the women who have miscarriages. The sample of this descriptive, cross-sectional and relationship-seeking study was 182 women who applied to a Maternity and Pediatric Hospital Anatolian side of Istanbul, between 1 February and 1 May 2019. The research data were obtained by using descriptive data collection form, Perceived Stress Scale (PSS) and Spousal Support Scale (SSS). Average PSS and SSS points of women were found as 26.25 ± 6.92 and 70.76 ± 11.44 respectively. There was a negatively weak correlation between the mean scores of PSS and SSS (p<0.01). As the level of spousal support decreases, the perceived stress level of women increases. As a result of this study, it’s suggested that nurses and obstetricians prepare support programmes about lowering and handling with stress for woman who had miscarriage and also inform and help spouses about how to comfort and give support to their wives after having a miscarriage.

___

 • Akbaş, E. (2006). Gebe kadınlarda depresyon ve anksiyete düzeylerinin sosyal destek ile ilişkisi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Alkin. E.D. & Beydağ. K.D. (2020). The relationship between perceived stress level of women with three or more pregnancies. Journal of Psychiatric Nursing. 11(3).228-238
 • Batık. M.V. (2019). Mediating effect of marital problem solving on the relationship between marital satisfaction. perceived spousal support and marriage duration. Turkish Studies. 14(2). 841-854.
 • Bucak. F.K.. Toker. E. & Asoğlu. M. (2018). Women who apply therapeutic abortus’ state and trait anxiety levels and related factors. Health Care Academy Journal. 5(4). 256-263.
 • Canbulat. N.. & Çankaya. Z.C. (2014). Predicting Subjective Well-Being Levels Married Individuals’. Ege Eğitim Dergisi. 15(2). 556-576.
 • Coleman. P.K.. Boswell. K.. Etzkorn. K. & Turnwald. R. (2017). Women who suffered emotionally from abortion: a qualitative synthesis of their experiences. Journal of American Physicians and Surgeons. 22(4). 133-118.
 • Deniz. R.. Baykuş. R. & Kavak. E.Ç. (2016). Approach to Recurrent Early Pregnancy Loss. Kafkas Journal of Medical Sciences. 6(2).130–137.
 • Eskin. M.. Harlak. H.. Demirkıran. F. & Dereboy. Ç. (2013). The adaptation of the perceived stress scale ınto Turkish: A reliability and validity analysis. New/Yeni Symposium Journal. 51(3).132-140.
 • Hodgson. J. & McClaren. B.J. (2018). Parental experiences after prenatal diagnosis of fetal abnormality. In Seminars in Fetal and Neonatal Medicine. 23(2).150-154.
 • Hunter. A.. Tussis. L.. & MacBeth. A. (2017). The presence of anxiety. depression and stress in women and their partners during pregnancies following perinatal loss: A meta-analysis. Journal of Affective Disorders. 223. 153-164.
 • Moore. S.E. & Côté-Arsenault. D. (2018). Navigating an uncertain journey of pregnancy after perinatal loss. Illness. Crisis & Loss. 26(1). 58-74
 • Pınar. Ş.E.. Arslan. Ş.. Polat. K.. Çiftçi. D.. Cesur. B. & Dağlar. G. (2014). Examining The Association of Perceived Stress with Sleep Quality in Pregnancy. Dokuz Eylül University Nursing College Electronic Journal. 7(3).171-177
 • Rossen. L.. Hutchinson. D.. Wilson. J.. Burns. L.. Allsop. S.. & Elliott. E.J. (2017). Maternal bonding through pregnancy and postnatal: Findings from an Australian longitudinal study. American Journal of Perinatology. 34(08). 808-817.
 • Taş. E. & Batık. M.V. (2019). mate selection. spousal support. and marital satisfaction ın women of Turkish origin living ın Belgium. International Journal of Humanities and Social Science. 4(1). 1-15.
 • Taşkın. L. (2020). Obstetrics and Women’s Health Nursing. Ankara: Akademisyen Kitabevi. p. 546-547.
 • Yıldırım. İ. (2004). Development of the partner support scale. Psychological Counseling and Guidance Journal. 3(22). 19-25.
 • Yedirir. S. & Hamarta. E. (2015). Emotional expression and spousal support as predictors of marital satisfaction: the case of Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice. 15(6). 1549-155.
 • Yuca. G. & Beydağ. K.D. (2021). Kalp Hastalığı Olan Kadınların Evlilik Doyumu ve Eş Desteğini Etkileyen Faktörler. Sağlık ve Toplum. 31(1). 110-118.

___

APA Öngay, E. & Beydağ, K. D. (2023). Düşük Yapan Kadınların Algıladıkları Stres İle Eş Desteği Arasındaki İlişki . Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 140-148 . DOI: 10.56061/fbujohs.1126000
Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Fenerbahçe Üniversitesi

12.7b192