COVID-19 Pandemisinde Doğum Yapan Annelerin Çocukluk Dönemi Aşıları Hakkındaki Farkındalıkları

Bu araştırmada Covid-19 pandemisinde doğum yapan annelerin çocukluk çağı aşıları hakkındaki bilgi durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmaya toplam 206 anne dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında anket formu kullanılmıştır. Annelerin %48,5’i 20-29 yaş aralığında, %29,1’i lise mezunu olup, %36,4’ü de doğum öncesi aşılar ile ilgili bilgi almadığını ifade etmiştir. Araştırmada, Covid-19 pandemisinde doğum yapmanın aşı düşüncelerini etkileme durumu ile yaş, çocuk sayısı ve çocukluk çağında aşı gerekliliği arasında anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p=0,045; p=0,007; p=0,049). Araştırma grubunda yer alan annelerin yarısı Covid-19 pandemisinde doğum yapmanın aşı düşüncelerini etkilemediğini belirtmiştir.

Awareness of Mothers Who Gave Birth in the COVID-19 Pandemic about Childhood Vaccines

In this study, it was aimed to examine the knowledge of mothers who gave birth in the Covid-19 pandemic about childhood vaccines. A total of 206 mothers were included in this descriptive study. A questionnaire form was used to collect data. 48.5% of the mothers were between the ages of 20-29, 29.1% were high school graduates, and 36.4% stated that they did not receive information about prenatal vaccinations. In the study, a statistically significant difference was found between the effect of giving birth in the Covid-19 pandemic, and the age, number of children and the need for vaccination in childhood (p=0.045; p=0.007; p=0.049). Half of the mothers in the study group She stated that giving birth in the Covid-19 pandemic did not affect her thoughts on vaccination.

___

 • Adeyinka, D. A., Oladimeji, O., Adeyinka, F. E., & Aimakhu, C. (2009). Uptake of childhood immunization among mothers of under five in southwestern Nigeria. The Internet Journal of Epidemiology, 7, 1-9.
 • Arısoy, E. S., Çiftçi, E., Hacımustafaoğlu, M., Kara, A., Kuyucu, N., & Somer, A. (2015). Clinical practical recommendations for Turkish national vaccination schedule for previously healthy children (national vaccination schedule) and vaccines not included in the schedule. National Vaccination Schedule and Additional Vaccines, 9, 1-11. https.//doi.org/10.5152/ced.2015.1516
 • Burghouts, J., Del Nogal, B., Uriepero, A., Hermans, P. W., de Waard, J. H., & Verhagen, L. M. (2017). Childhood vaccine acceptance and refusal among warao amerindian caregivers in Venezuela; a qualitative approach. PLoS One, 12, e0170227. https.//doi.org/10.1371/journal.pone.0170227
 • Çıklar, S., & Güner, P. (2020). Annelerin çocukluk çağı aşıları hakkındaki bilgi, davranış ve tutumları ve aşı reddi nedenleri: nitel ve nicel bir araştırma. Ankara Medical Journal, 180-195. https.//doi.org/10.5505/amj.2020.80148
 • Kader, Ç. (2019). Aşı karşıtlığı: aşı kararsızlığı ve aşı reddi. Estüdam Halk Sağlığı Dergisi, 4(3), 377-88. https.//doi.org/10.35232/estudamhsd.590304
 • Kara, S. S., Polat, M., Yayla, B. C., Demirdag, T. B., Tapisiz, A., & Tezer, H. (2018). Parental vaccine knowledge and behaviours: a survey of Turkish families. Eastern Mediterranean Health Journal, 24, 451-458.
 • Kennedy, J. (2020). Vaccine hesitancy: a growing concern. Pediatric Drugs, 22(2), 105-11. https.//doi.org/10.1007/s40272-020-00385-4
 • Kumar, M. V., Anjaneyulu, G., Sree, V. N., & Sai, W. M. G. (2016). Immunization status and knowledge regarding ewer vaccines among mothers in a rural area of rangareddy district, Telangana, India. Community Med Public Health, 3, 3157-60. https://dx.doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20163928
 • Miller, M. A., & Hinman, A.R. (2004). Economic Analyses of Vaccine Policies. In S.A. Plotkin & W.A. Orenstein (Eds), Vaccines (4th ed.). Elsevier Inc.
 • Odusanya, O. O., Alufohai, E. F., Meurice, F. P., & Ahonkhai, V. I. (2008). Determinants of vaccination coverage in rural Nigeria. BMC Public Health, 8, 381.
 • Özgür, Y. (2017). 1847-1848 kolera salgını ve Osmanlı coğrafyasındaki etkileri. Avrasya İncelemeleri Dergisi, 6(1), 23-55. https.//doi.org/10.26650/jes371499
 • Sağlık Bakanlığı. (2020). Sağlık istatistikleri yıllığı 2020. https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/43399,siy2020-tur-26052022pdf.pdf?0
 • Sağlık Bakanlığı. (2008). Genişletilmiş bağışıklama programı genelgesi. https://www.saglik.gov.tr/TR,11080/genisletilmis-bagisiklama-programi-genelgesi.html
 • Šeškutė, M., Tamulevičienė, E., & Levinienė, G. (2018). Knowledge and attitudes of postpartum mothers towards ımmunization of their children in a lithuanian tertiary teaching hospital. Medicina (Kaunas), 12, 54, 2. https.//doi.org/10.3390/medicina54010002.
 • Yaytokgil, Ş. B., & Toyran, M. (2022). Çocukluk çağı aşıları ve Covid-19 enfeksiyonu. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 1-11. https.//doi.org/10.12956/tchd.884410
 • Yüksel, F., & Kara, A. (2021). Ebeveynlerin çocukluk çağı aşıları hakkındaki bilgi, davranış ve tutumları. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 35-42. https.//doi.org/10.12956/tchd.825092
 • World Health Organization. (2020). WHO Director General's opening remarks at the media briefing on COVID-19. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-directorgeneral-s-opening-remarks-at-the media-briefing-oncovid-19---11-march-2020
 • World Health Organization. (2021). Immunization coverage. https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunization#tab=tab_1

___

APA Ayyıldız, S. & Kolcu, M. (2023). COVID-19 Pandemisinde Doğum Yapan Annelerin Çocukluk Dönemi Aşıları Hakkındaki Farkındalıkları . Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 277-286 . DOI: 10.56061/fbujohs.1209936
Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Fenerbahçe Üniversitesi

13.6b197