Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı Dersinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Öz-Yeterlilik Algılarına Etkisi

Bu araştırma, Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı Dersinin Türkçe öğretmeni adaylarının dijital öğretim materyali geliştirme öz-yeterlilik algılarına etkisini tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırma, nicel yöntemlerden ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel yöntemle yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını 25 deney grubu, 28 kontrol grubu olmak üzere toplam (N=53) Türkçe öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Öğretmenlerin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek deney ve kontrol gruplarına ön-test ve son-test şeklinde uygulanmıştır. Bulgular, Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı dersinin, Türkçe öğretmen adaylarının dijital öğretim materyallerinden yararlanma öz yeterlilik algılarını olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Web 2.0 kullanım sıklığı ile ilgili değişken deney grubunun öz yeterlilik algılarında anlamlı bir fark oluştururken, cinsiyet, yaş, daha önceden materyal tasarımı dersi alma, teknoloji kullanım ortamları değişkenlerinde ise anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır.

The Effect of Material Design Course in Turkish Teaching on Turkish Teacher Candidates' Perceptions of Digital Teaching Material Development Self-Efficacy

This research aims to determine the effect of the Material Design Course in Turkish Teaching on the self-efficacy perceptions of Turkish teacher candidates in developing digital teaching materials. The research was carried out with a quasi-experimental method with pre-test post-test control group, which is one of the quantitative methods. The sample of the study consists of (N=53) prospective Turkish teachers, 25 of whom are in the experimental group and 28 in the control group. In the study, "Self-Efficacy Scale of Teachers’ Digital Teaching Material Development" was used as data collection tool. The scale was applied to the experimental and control groups as pre-test and post-test. The findings showed that the Material Design course in Turkish teaching positively affected the self-efficacy perceptions of Turkish teacher candidates in benefiting from digital teaching materials. While the variable related to the frequency of Web 2.0 use created a significant difference in the self-efficacy perceptions of the experimental group, it did not create a significant difference in the variables of gender, age, previous material design course, and technology usage environments.

___

 • Abbitt, J. T. (2011). An investigation of the relationship between self-efficacy beliefs about technology integration and technological pedagogical content knowledge (TPACK) among preservice teachers. Journal of digital learning in teacher education, 27(4), 134-143. https://doi.org/10.1080/21532974.2011.10784670
 • Al-Alwani, A. (2014). Evaluation criterion for quality assessment of E-learning content. E-Learning and Digital Media, 11(6), 532-542. https://doi.org/10.2304%2Felea.2014.11.6.532
 • Amutha, S. (2016). Impact of e-content integration in science on the learning of students at tertiary level. International Journal of Information and Education Technology, 6(8), 643. https://doi.org/10.7763/IJIET.2016.V6.766
 • Babayiğit, Ö. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Öğretim Materyali Kullanma Amaçlarının ve Durumlarının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (51), 42-59. https:// doi.org/10.21764/maeuefd.497192
 • Bakaç, E., & Özen, R. (2016). Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutumları, yaratıcılık algıları ve öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 41-61. https:// doi.org/10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182910
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy The exercise of control. New York Freeman.
 • Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37(2), 122-147.http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/walle/gosetto0/bases/mooc_motivation/ressources motivations/auto-efficacit%C3%A9_bandura.pdf
 • Bajt, S. K. (2011). Web 2.0 technologies: Applications for community colleges. New Directions for Community Colleges, (154), 53-62. https://doi.org/10.1002/cc.446
 • Bakaç, E., & Özen, R. (2015). Material design self-efficacy belief scale: A validity and reliability study Materyal tasarımı öz-yeterlik inancı ölçeği. Journal of Human Sciences, 12(2), 461-476. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/3341
 • Batıbay, E. F. (2019). Web 2.0 uygulamalarının Türkçe dersinde motivasyona ve başarıya etkisi: Kahoot örneği. (Tez No. 582756). [Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Birisci, S., Kul, U., Aksu, Z., Akaslan, D. & Celik, S. (2018). WEB 2.0 hızlı içerik geliştirme öz yeterlik inancı belirlemeye yönelik ölçek (W2OYİO) geliştirme çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8, 187-208. https://doi.org/10.17943/etku.335164
 • Bozpolat, E., & Arslan, A. (2018). Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine ilişkin görüşleri. E-International Journal of Educational Research, 9(3). https://doi.org/10.19160/ijer.463977
 • Cabı, E., & Ergün, E. (2016). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik kaygılarına etkisi. Başkent University Journal of Education, 3(1), 37-43.
 • Chartrand, R. (2012). Social networking for language learners: Creating meaningful output with Web 2.0 tools. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal, 4(1), 97-101. https://www.kmel-journal.org/ojs/index.php/online-publication/article/download/155/158
 • Eren, E., Yurtseven Avci, Z., & Seckin-Kapucu, M. (2014). Developing a scale for competencies and perceptions of necessity about using practical tools for content development. Journal of Theory and Practice in Education, 10(5), 1177-1189. http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer
 • Eyüp. B. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim teknolojilerini kullanmaya yönelik öz güvenleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), 77-87.
 • Göçer, A., & Akgül, O. (2019). Türkçe öğretmenlerinin dil eğitiminde ortam tasarımı ve materyal kullanımı yeterliklerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18). https:// doi.org/10.29029/busbed.482891
 • Güneş, G., & İskenderoğlu, T. A. (2014). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik yaklaşımları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 469-488. http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/download/article-file/77510
 • Gursoy, G., & Goksun, D. O. (2019). The experiences of pre-service science teachers in educational content development using web 2.0 tools. Contemporary Educational Technology, 10(4), 338-357. https://doi.org/10.30935/cet.634168
 • Hashim, M. H. M. (2015). Using technology and ınstructional e-material among technical teacher and student into teaching and learning: A qualitative case study. International Education Studies, 8(3), 175-180. http://dx.doi.org/10.5539/ies.v8n3p175
 • Karademir, T. (2018). Teknolojinin benimsenmesine ekolojik bir yaklaşım: Sürdürülebilir bir dijital öğretim materyali geliştirme ekosistemi (Tez No. 494197). [Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Koehler, M., Mishra, P., & Yahya, K. (2007). Tracing the development of teacher knowledge in a design seminar integrating content, pedagogy and technology. Computers and Education, 49(3), 749–762. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2005.11.012
 • Korkmaz, Ö., Arıkaya, C., & Altıntaş, Y. (2019). Öğretmenlerin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi Çalışması. Turkish Journal of Primary Education, 4(2), 40-56. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/880832
 • Kul, U., Aksu, Z., & Birisci, S. (2019). The Relationship between Technological Pedagogical Content Knowledge and Web 2.0 Self-Efficacy Beliefs. Online Submission, 11(1), 198-213. https://doi.org/10.15345/iojes.2019.01.014
 • Kumar, S. &Kushwaha, A. K. (2010). Development of an innovative e-content generation process. In Technology for Education (T4E), 2010 International Conference,180- 185, July 1-3, Mumbai, India. https://doi.org/10.1109/T4E.2010.5550038
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2021). EBA – Eğitim Bilişim Ağı (www.eba.gov.tr). http://fatihprojesi.meb.gov.tr/icerik.html
 • Mishra, U., Patel, S., & Doshi, K. (2017). E-content: An effective tool for teaching and learning in a contemporary education system. IJARIIE, 2(1), 79-83. https://www.researchgate.net/profile/Sarjoo_Patel/publication/
 • Morgan, L. (2012). Generation Y, learner autonomy and the potential of Web 2.0 tools for language learning and teaching. Campus-Wide Information Systems, 29(39, 166-176. https://doi.org/10.1108/10650741211243184
 • Nachimuthu, K. (2012). Need of e-content developments in education. Education Today, An International Journal of Education & Humanities, APH Pub, New Delhi. https://doi.org/10.1109/ICRAIE47735.2019.9037773
 • Oliver, K. (2010). Integrating Web 2.0 across the curriculum. TechTrends, 54(2), 50-60. https://idp.springer.com/authorize/casa?redirect_uri=https://link.springer.com/content/pdf/
 • O’Reilly, T. (2005). What is WEB 2.0. design patterns and business models for the next generation of software. https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
 • Pan, S. C., & Franklin, T. (2011). In-service teachers' self-efficacy, professional development, and Web 2.0 tools for integration. New Horizons in Education, 59(3), 28-40. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ955543.pdf
 • Say, S., & Yildirim, F. S. (2020). Investigation of pre-service teachers' WEB 2.0 rapid content development selfefficacy belief levels and their views on web 2.0 tools. International Journal of Educational Methodology, 6(2), 345-354. https://doi.org/10.12973/ijem.6.2.345
 • Stevenson, M. P., & Liu, M. (2010). Learning a language with Web 2.0: Exploring the use of social networking features of foreign language learning websites. CALICO journal, 27(2), 233-259. https://www.jstor.org/stable/calicojournal.27.2.233?seq=1#metadata_info_tab_contents
 • Tekin, A., Polat, E. (2016). A scale for e-content preparation skills: Development, validity and reliability. Eurasian Journal of Educational Research, 62, 143-160. http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2016.62.9
 • Uzunöz, A., Aktepe, V., & Gündüz, M. (2017). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin, mesleki açıdan kazandırdıklarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri: Nitel bir çalışma. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 317-339. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/374224
 • Yalın, H. İ. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. (19. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yıldız, S. (2020). Türkçe öğretiminde teknolojik materyal kullanımı. Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken, 12(1). http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer
 • Yılmaz, B. A. (2013). Eğitimde FATİH Projesi ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA). Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya
 • Yürektürk, F. N., & Coşkun, H. (2020). Türkçe öğretmenlerinin teknoloji kullanımına ve teknoloji destekli Türkçe öğretiminin etkililiğine dair görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 986-1000. https://doi.org/10.16916/aded.748300
 • Wang, S., & Vásquez, C. (2012). Web 2.0 and second language learning: What does the research tell us?. CALICO journal, 29(3), 412-430. https://doi.org/10.11139/cj.29.3.412-430