Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Algılarının Yüksekokul Öğrencileri ile Karşılaştırılması

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algılarının bazı değişkenler açısından karşılaştırması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma desenlerinden tarama (survey) yöntemi ile yürütülen çalışmanın örneklemini bir devlet üniversitesinde uzaktan eğitime devam eden 72 eğitim fakültesi ve 62 meslek yüksekokulu öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik görüşleri “microsoft forms” uygulaması üzerinden araştırmacı tarafından geliştirilen elektronik anket aracılığı ile toplanmıştır. Veriler SPSS 18. versiyonunda t- testi ve ANOVA kestirimsel istatistik yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin genelinin uzaktan eğitimi benimsemediği, uzaktan ölçmeyi güvenilir bulmadığı ancak uzaktan eğitime bağlanma ve ders niteliklerine yönelik olumlu algıya sahip oldukları tespit edilmiştir. Gruplar arası karşılaştırma sonuçlarına bakıldığında; uzaktan eğitimi benimseme ve uzaktan eğitime bağlanma faktörlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken uzaktan ölçme ve uzaktan ders niteliğine yönelik algılar arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Yüksekokul öğrencileri eğitim fakültesi öğrencilerinden, erkek öğrenciler ise kadın öğrencilerden daha olumlu algıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Derse katılım sağlanılan yerleşim yeri ve derse erişilen teknolojik cihaz değişkenleri için yapılan karşılaştırma sonucunda ise gruplar arasında hiçbir faktörde anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

Comparison of Pre-service Teachers' and Vocational School Students' Perceptions of Distance Education

This study was carried out to compare the perceptions of university students towards distance education in terms of some variables. In this study, the survey method, one of the quantitative research designs, was used. The sample of the study consists of 72 education faculty students (pre-service teachers) and 62 vocational school students who continue their education with distance education a state university in Turkey in the 2020-21 academic year. The data of the study were collected with a electronic questionnaire form. Data were analyzed by t-test and ANOVA predictive statistics method in SPSS version 18. It has been determined that the students generally do not adopt distance education, do not find distance measurement reliable, but they have a positive perception towards distance education and course qualifications. According to the results of the comparison between the groups, while there was no statistically significant difference in the factors of adopting distance education and connecting to distance education, a significant difference was found between the perceptions of distance assessment/evaluation and distance course quality.

___

 • Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (2), 69-71.
 • Akkuş, İ., & Acar, S. (2017). Eş zamanlı öğrenme ortamlarında karşılaşılan teknik sorunların öğretici ve öğrenen üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 363-376.
 • Anderson, T., & Rivera-Vargas, P. (2020). A critical look at educational technology from a distance education perspective. Digital Education Review, (37), 208-229.
 • Başar, M., Arslan, S., Günsel, E., & Akpınar, M. (2019). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim algısı. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 3(2), 14-22.
 • Barış, M. F., & Çankaya, P. (2016). Akademik personelin uzaktan eğitim hakkindaki görüşleri. Journal of Human Sciences, 13(1), 399-413.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ç. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (15.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cabı, E. (2016). Uzaktan eğitimde e-değerlendirme üzerine öğrenci algıları. Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 6(1), 94-101. DOI: 10.5961/jhes.2016.146
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Çiçekdağı, M., Tekin, E., & Tekin, M. (2013, 1-3 Kasım). Uzaktan eğitim algısı ve imajı: selçuk üniversitesi öğrencileri üzerinde bir uygulama. Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya.
 • Düzgün, S., & Sulak, S. E. (2020). Öğretmen adaylarının covıd-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 619-633.
 • Erfidan, A. (2019). Derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesiyle ilgili öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri Balıkesir Üniversitesi örneği (Tez No. 602493) [Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi-Balıkesir]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Falowo, R. O. (2007). Factors impeding implementation of web-based distance learning. AACE Journal, 15(3), 315-338.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. (2006). E.(2006). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill, New York.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (5.Baskı). Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Karatepe, F., Küçükgençay, N., & Peker, B. (2020). Öğretmen adayları senkron uzaktan eğitime nasıl bakıyor? Bir anket çalışması. Journal of social and humanities sciences research, 7(53), 1262-1274. http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1868
 • Keskin, M., & Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kırali, F. N., & Alcı, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim algısına ilişkin görüşleri. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 8(30), 55-83.
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Şentürk Barışık, C. & Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim, 49(1), 293-322. DOI: 10.37669/milliegitim.787959
 • Moore, M., & Kearsley, G. (2005). Distance education: A systems view (2nd ed.). Belmont: Thomson Wadsworth.
 • Olcay, A., & Döş, B. (2016). Turizm eğitimi alan öğrencilerin internete dayalı uzaktan eğitim yöntemine yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 727-750.
 • Öztaş, S., & Kılıç, B. (2017). Atatürk ilkeleri ve inkilâp tarihi dersinin uzaktan eğitim şeklinde verilmesinin öğrenci görüşleri açisindan değerlendirilmesi. Turkish History Education Journal, 6(2), 268-293.
 • Pullu, E , & Gömleksiz, M . (2020). Meslekyüksekokulu öğrencilerinin covid 19 pandemi sürecinde çevrimiçi öğrenmeye ilişkin hazır bulunuşluk ve tutum düzeyleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 757-782. DOI: 10.37669/milliegitim.788019
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2014). Using multivariate statistics: Pearson new international edition. Pearson.
 • Telli, S. G., & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Tomas, L., Lasen, M., Field, E., & Skamp, K. (2015). Promoting online students' engagement and learning in science and sustainability preservice teacher education. Australian Journal of Teacher Education, 40(11), 79-107.
 • Tuncer, M. & Bahadır, F. (2017). Uzaktan eğitim programlarının bu programlarda öğrenim gören öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Journal of Educational Reflections, 1(2), 29-38.
 • Vicari, R., Gomes, E. R., & Silveira, R. A. (2006). Improving interoperability among learning objects using FIPA agent communication framework. In 19 th IFIP World Computer Congress-WCC 2006.