Türkiye Türkçesinde İlk Dönem Ekoloji Terimlerinin Şeceresi

Türkiye Türkçesinde ekoloji kavramı ilk defa Bahâ Tevfik ile Ahmed Nebîl tarafından Vahdet-i Mevcȗd Bir Tabî'at Âliminin Dini adıyla tercüme etmiş oldukları metinde 1911 yılında kullanılmıştır. Türkiye Türkçesinde ekoloji sözcüğünün girdiği 1911 yılından ilk kitabın yazıldığı 1965 yılına kadar olan süre ilk dönem olarak tanımlanmıştır. Ekoloji alanında ilk doktora Almanya'da Asaf Irmak tarafından yapılmıştır. Türkçede ilk ekoloji ders notu Asaf Irmak tarafından 1934 yılında hazırlanan Orman Ekolojisi ders notudur. Yükseköğretim kurumlarında Toprak İlmi ve Ekoloji dersi 1934 yılında Orman Fakültesi ders programında yer almıştır. Ekoloji ile ilgili ilk akademik birim 1943 yılında Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı olarak Orman Fakültesinde kurulmuştur. Aynı kurumda 1950 yılında ise Orman Ekolojisi dersi olarak bağımsız bir ders niteliğine kavuşmuştur. Yazılan ilk kitabın da Akif Kansu tarafından 1965 yılında yazılan Böcek Ökoloji ve Epidemiyolojisi isimli eserin olduğu tahmin edilmektedir. 1911 yılında Türkçeye giren ekoloji kavramı, 1930'lu yıllardan sonra sınırlı bilim alanında kullanılmaya başlanmış ve 1950'den sonra ekoloji terimleri ve kavramlarının kullanımı yaygınlaşmıştır. 1911-1965 yılları arasında ekolojinin temel terim ve kavramlarına, ekolojinin alt dallarına ve ekosistemin çeşitlerine yönelik bilgilerin Türkçeye çevrilmesine yönelik bilimsel çalışmaların olduğu görülmektedir. Böylece bu dönemde daha sonraki yıllarda yapılacak olan ekoloji çalışmalarının terim ve kavram altlığı oluşturulmuştur.

The geneology of ecology term in first period of Turkey Turkish

Ecology term has first been used in the translation study of Vahdet-i Mevcȗd Bir Tabî'at Âliminin Dini by Bahâ Tevfik and Ahmed Nebîl in 1911. The first period has been defined as the times between 1911 and 1965 when the first book has been published. The first doctorate level study has been accomplished by Asaf Irmak in Germany. The first lecture note for ecology has been written by Asaf Irmak in 1934. In 1934 “Toprak ilmi ve Ekoloji” lecture has been added to academic curriculum in higher educational institutes. The first academic department has been established in Faculty of Forestry as “Toprak ilmi ve Ekoloji Anabilim Dalı” in 1943. In the same faculty in 1950 the “Orman Ekolojisi” lecture has been given independently. The first book is assumed to be “Böcek Ökoloji ve Epidemiyolojisi” written by Akif Kansu. While in the initial years after 1911 the ecology term has been used in limited science branches, and after 50’s the terms and concepts related to ecology have been used more commonly. Between the years 1911-65 some translational studies have been encountered dealing with principal terms and concepts, sub-disciplines of ecology and ecosystems types. So, the substructure of term and conceptual substructure of the further ecology studies

___

 • Acatay, A., 1943a. İstanbul Çevresi ve Bilhassa Belgrad Ormanındaki Zararlı Orman Böcekleri, Mücadeleleri ve İşletme Üzerine Tesirleri. Ziraat Vekaleti Y.Z.E. Çalışmalarından Sayı:142, 163 sayfa.
 • Acatay, A., 1943b. Orman Entomolojisi. Y.Z.E. Orman Fakültesi ders notu.
 • Afshar, F. A., 1965. Tunceli – Bingöl Bölgesi Jeolojisi. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 65: 31-41.
 • Akdoğan, G., 1962. İstanbul Peyzajının Tanziminde Peyzaj Mimarisi ile İlgili Problemler ve Ana Prensipler. Tarım Bakanlığı İlmi Rapor ve Araştırma Serisi, Topraksu Genel Müdürlüğü Neşriyatı Sayı: 155, 209 sayfa, Ankara.
 • Akkemik, Ü. ve Okan, T., 2013. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü'nde Eğitim - Öğretimin Tarihsel Gelişimi, Bugünkü Durumu ve Akreditasyon Süreci. 1857'den Günümüze Ormancılık Eğitim - Öğretim Çalıştayı, 17 - 19 Kasım 2013, İstanbul, sayfa: 124 - 163.
 • Aksoy, S., 2014. İstanbul Üniversitesi Yayınları Bibliyografyası 1933-2014: Kitaplar (Üniversite Mensuplarının Kurum Ve Kurum Dışı Yayınları). İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 703 Sayfa, İstanbul.
 • Aktan, R., 1961. Zirai Teknolojide İlerlemeler ve Arazi Reformu. Sayfa: 7-23, Ziraî Davalarımız, Ziraat Mühendisleri Odası, 174 sayfa, Ankara.
 • Alpay, O., 1956. F.A.O. Tarafından Tavsiye Edilen Orman Otlatması Prensipleri. Türkiye Ziraat Mecmuası, (36): 19-24.
 • Anonim 2000. General Multilingual Environmental Theasaurus. Volume 5: Multilingual List of Descriptions, 625 pages, Version 2000 August, European Environment Agency, http://www.mu.niedersachsen.de/cds or http://etc-cds.eionet.eu.int.
 • Anonim, 1943. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 1943 Yılı Tanıtım Kılavuzu.
 • Anonim, 1965a. Komisyon Raporu ve Kongre Kararı. Sayfa: 57-76, Türkiye Ziraat Mühendisliği I. Teknik Kongresi, 24-27 Kasım 1965, 378 Sayfa, Ankara.
 • Anonim, 1965b. Komisyon Raporu ve Kongre Kararı. Sayfa: 287-311, Türkiye Ziraat Mühendisliği I. Teknik Kongresi, 24-27 Kasım 1965, 378 Sayfa, Ankara.
 • Artüz, İ., 1958., Torik – Palamut Sarda sarda’ların Mevsim ve Seneler Bağlı Av Periyotları. Balık ve Balıkçılık Dergisi VI (5): 1- 6.
 • Bakır, Ö., 1964. Mer’a Vejetasyonunun Teşekkülü, Kompozisyonu ve Bozulması. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayınları Sıra Nu: 14, 17 sayfa, Ankara.
 • Baş, R., 1965. Türkiye'de Orman Yangınları Problemi ve Bazı Klimatik Faktörlerin Yangınlara Etkileri Üzerine Araştırmalar. Orman Genel Müdürlüğü Yayın Sıra Nu: 421, Seri Nu: 20.
 • Batu, S., 1950. Biyoloji ve Metafizik. Ankara Üniversitesi Yayınları Nu:21, 15 sayfa.
 • Beyce, Ö., Özus, T., 1961. Toprak Su Terimleri. Emin Matbaası, Adana, 189 sayfa.
 • Birand, B., 1936. Büyükadanın Yeşilörtüsü. Türkiye Nebatat Coğrafyası Müsveddeleri Serisi Nu: 1, 20 sayfa, Ankara.
 • Birand, H. 1943. Ankara Civarında Yetişen Step Bitkilerinde Kurağa Dayanıklılık ve Bunun Osmosis Kıymetleri ile İlgisi. Ziraat Dergisi, IV (44 – 45): 9–24.
 • Bodenheimer, F. S., 1944. Türkiyenin Amfibi ve Sürüngeler Bilgisine Giriş. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, IX (1): 1-18.
 • Boran, B. S., 1943. Sosyal Evrim Meselesi. Anakara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Dergisi, 1 (2): 59-65.
 • Bozkurt, B., 1955. Seeadeln (Syngnathiden) aus dem Süsswasser der Türkei. Communications de la Faculté des Sciences de l’Universiteé d’Ankara, IV (2): 1-16.
 • Burgess, E. W., 1947. Sosyolojik Araştırma Metotları. Çeviren; Tomris Berker, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 2 (4-5): 92-104.
 • Çepel, N., 1983. Genel Ekoloji. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları: 3155/352, 176 sayfa, İstanbul.
 • Çepel, N., 1988. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları Bibliyografyası Kitaplar, Makaleler ve Bilimsel Toplantı Bildirileri (1892-1987). İstanbul Üniiversitesi Orman Fakültesi Yayın Nu: 3996/443, ISBN:975-404-444-9, 389 sayfa, İstanbul.
 • Çepel, N., 1995. Orman Ekolojisi. İstanbul Üniversitesi Yayın Nu: 3886, ISBN: 975 - 404 - 398 - 1, 536 sayfa, İstanbul.
 • Çepel, N., Özhan, S., Görcelioğlu, E., 1984. Türkiye’de Ormancılık Öğretiminin Gelişimi ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Birimlerinin Kuruluş ve Çalışmaları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları Nu: 3148/345, 429 sayfa, İstanbul.
 • Çetik, R., 1961. New Forest (Southampton – England) de Ekolojik Bir Araştırma. Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series C Biology, 7: 1-33.
 • Chenchine, A., 1946: Park ve Bahçe Sanatı. Çeviren; İsmail Eraslan, Rekor Basımevi, 376 sayfa, İstanbul.
 • Colliwood, R.G., 1945. Doğa Tasarımı. İmge Kitabevi, Çeviren; Kurtuluş Dinçer, ISBN: 975 - 533 - 277 - 4, 212 sayfa.
 • Dağdaş, B., 1965. Tarım Bakanı Sayın Bahri Dağdaş’ın Kongredeki Konuşması. Sayfa: 24-26, Türkiye Ziraat Mühendisliği I. Teknik Kongresi, 24-27 Kasım 1965, 378 Sayfa, Ankara.
 • Defne, Z. M., 1946. Ormanın Bayramı. Hüsnütabiat Matbaası, 118 sayfa, İstanbul.
 • Demir, R. ve Yurtoğlu, B., 2011: Sunuş. Çizgi Kitabevi Yayınları: 273, Osmanlı Felsefe Çalışmaları: 12, sayfa: 7 30, Hoca Tahsin, "Târîh-î Tekvîn Yâhȗd Hilkat" 87 sayfa.
 • Demiriz, H., 1956. Laurus nobilis L. ile Myrtus communis L.’nin Anadolunun Kuzey ve Güney Kıyılarında Birarada Bulunuşu Üzerinde Ekolojik Müşahedeler. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, 21 (4): 237-266.
 • Demiriz, H., 1993. Türkiye Flora ve Vejetasyonu Bibliyografyası. TÜBİTAK, TBAG-DPT, 670 sayfa, Ankara.
 • Dodson, S. I., 1998. What is Ecology. Oxford Universty Press, pages: 1 - 24, Ecology Edit: Stanley I. Dodson (et.al.), ISBN: 0 -19 - 512079 - 5, 433 pages.
 • Egerton, F. N., 2013: History of Ecological Sciences, Part 47: Ernst Haeckel's Ecology. Bulletin of the Ecological Society of America, Vol. 94, No. 3 (July 2013), pp. 222-244.
 • Eraslan, İ., 1956. Ormancılık Araştırma Müesseseleri Enternasiyonal Birliğinin (İUFRO) 12.nci Kongresi ve Kararları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, VIB (2): 74-83.
 • Eraslan, İ., 1963. Umumi ve Türkiye Orman Amenajmanı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın Nu: 987/85.
 • Eraslan, İ., 1989. Türkiye'de Ormancılık Öğretim ve Eğitim Kurumlarının Tarihsel Gelişimi. Ormancılık Eğitim ve Kültür Vakfı Yayın Nu: 1, 157 sayfa, İstanbul.
 • Ergüleç, K., 1947. Türkiye Ormancılık Bibliyografyası. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları: 53, 148 sayfa, Ankara.
 • Erkılıç, S. S., 1943. Anadolu'da Fas Çekirgesi İstilası. Ziraat Dergisi, Eylül Ayı Sayısı: 44-45.
 • Evcimen, B.S., 1963. Türkiye Sedir Ormanlarının Ekonomik Önemi ve Amenajman Esasları. Orman Genel Müdürlüğü Yayın Nu:355, Ankara.
 • Everson, A. C., 1956. Amerikada Çayır Mera Araştırmaları İnkişafı ve Gayeleri (1). Çeviren Salih Zeki Çınar, Türkiye Ziraat Mecmuası, (36): 25-28.
 • FAO., 1958. Kurak Mıntıkalarda Ağaçlandırma Tekniği. Çeviren, Turgut E. Beşkök, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınlar Muhtelif Yayınlar Serisi Nu:6 , 139 sayfa, Ankara.
 • Fındıkoğlu, Z. F., 1962. Türkiye’de İslav Muhacirler. Sosyoloji Konferansları, 3: 1-30.
 • Fındıkoğlu, Z. F., 1963. Türkiye’de İslav Muhacirleri. Sosyoloji Konferansları, 4: 56-93.
 • Geldiay, R., 1960. Daphnia’larda Biyolojik ve Ekolojik Araştırmalar. Türk Biologi Dergisi, 10 (4): 142-148.
 • Gökçora, H., 1953. Türkiye’de Melez Mısır Elde Etme İmkânları ve Bu Hususta Kullanılan Metodlar. Tarım Vekâleti Neşriyat ve Haberleşme Müdülüğü 14, 71 sayfa, Ankara.
 • Gökgöl, M., 1954. Buğday İslahının Genel Temelleri. Tarım Vekâleti Neşriyat ve Haberleşme Müdülüğü 708, 311 sayfa, Ankara.
 • Guinier, P., 1952. Mantarlar ve Orman. Çeviren; Fehim Fırat, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, IIB (I): 55 - 65.
 • Günay, D., Günay, A., 2011. 1933’den Günümüze Türk Yükseköğretiminde Niceliksel Gelişmeler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (1), 1: 1-22.
 • Gür, M. K., 2010. Prof. Dr. Hikmet Ahmet Birand Bibliyografyası için Bir Deneme. Kebikeç, 30: 75 - 85.
 • Gurvitch, G., 1947. Sosyolojinin bugünkü temayülü. Çeviren Nurettin Ş. Kösemihal, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 2 (4-5): 57-71.
 • Haeckel, E., 1892: Der Monismus als Band zwischen Religion und Wissenschaft. Leipzig, Alfred Kröner Verlag.
 • Haeckel, E., 2014: Vahdet-i Mevcȗd Bir Tabî'at Âliminin Dini. Çizgi Kitabevi Yayınları: 459, Osmanlı Felsefe Çalışmaları: 25, Çevirenler; Baha Tevfik ve Ahmed Nebil, İstanbul, 1911, Günümüz Türkçesine çeviren; Remzi Demir, Bilal Yurtoğlu ve Ali Utku, ISBN: 978 - 606 - 5022 - 19 - 8, 122 sayfa.
 • Haeckel, E., 2015: İnsânın Menşe'i-Nesl-i Beşer. Çizgi Kitabevi Yayınları: 561, Osmanlı Felsefe Çalışmaları: 41, Çeviren; Ahmed Nebil, İstanbul, 1911, Günümüz Türkçesine çeviren; Remzi Demir, Bilal Yurtoğlu ve Ali Utku, ISBN: 978 - 605 - 9108 - 26 - 3, 122 sayfa.
 • Heske, F., 1950. Türkiye’de orman davası. Çeviren; İsmail Eraslan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 12 (1-2): 148-188.
 • Heske, F., 1953. Anadolunun Hidrolojik Durumunun Biyolojik ve Ekolojik Vasıtalarla Islâhı İmkânları. Çeviren; Orhan Yamanlar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, IIIB (I-II): 3 - 16.
 • Heske, F., 1954. Küçük Asya'da Ormancılık Kuraklık Savaşının Luzum ve İmkânları. Çeviren; Selman Uslu, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 4A (1-2): 1 - 28.
 • Huş, A., 1954. Fıstık Çamından Terebantin Elde Etme Metodları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları Seri Nu:104, Sıra Nu:9.
 • İnal, S., 1959. Palamut Meşesi Ormanları. Ziraat Vekâleti Orman Umum Müdürlüğü Yayınları Sıra Nu: 280, Seri Nu: 14, 372 sayfa, Ankara.
 • İnandık, H., 1961. Bitkiler Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi Yayınları Nu: 930, Coğrafya Enstitüsü Nu:32, 220 sayfa, İstanbul.
 • Irmak, A. ve Sevim, M., 1947. Belgrad Ormanında Meşe, Gürgen ve Kayın Meşcerelerinde Işık Ölçmeleri ve Işık Ekolojisine Bağlı Bazı Fenolojik Müşahadeler. Y.Z.E. Dergisi, 14: 319-328.
 • Irmak, A., 1934. Beitrag zur Ökologie der Tanne. DruckBufra, Bunchdruckerei Otto Franke Dresden A.21.
 • Irmak, A., 1938. Ormancılık Ekolojisi. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü. Orman Fakültesi Talebe Ders Kılavuzu, 112 sayfa.
 • Irmak, A., 1957. Türkiye Orman Toprakları ve Ekoloji Sahalarındaki Araştırmalara Toplu Bir Bakış. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, VIIB (I): 22 - 29.
 • Irmak, A., 1963. Türkiye’de orman yetiştirmesine hakim olan genel faktörler ve Türkiye’de ağaçlandırmalardaki ekolojik problemler. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın Nu: 1037/92, 80 sayfa, İstanbul.
 • İzbırak, R., 1963. Bitki Coğrafyası. Şirkeci Matbaası, 192 sayfa, Ankara.
 • Jack, G. V., 1948. Toprak, Vejetasyon ve İklim. Çeviren Asaf Irmak, Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yayınları Özel Sayı 41, 54 sayfa, Ankara.
 • Kansu, A., 1961. Böcek Biyolojisi ve Ökolojisine Ait Araştırmalarda Radyoizotoplardan İstifade. Bitki Koruma Bülteni, 2 (7): 24-29.
 • Kansu, A., 1965. Böcek Ökoloji ve Epidemiyolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 242, Ders Kitabı: 81, 134 sayfa.
 • Karabağ, T., 1949. Ankara Vilayetinde mevcut çekirgelerin ekolojik, coğrafi ve sistematik durumları üzerinde araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Nu: 4, 121sayfa, Ankara.
 • Kasaplıgil, B., 1947. Kuzey Anadoluda Botanik Gezileri. Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yayınları; Özel sayı; 32, 196 sayfa.
 • Kayacık, H., 1954. Türkiye Çamları ve Bunların Coğrafi Yayılışları Üzerinde Araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 4A (1-2): 44-64.
 • Knight, C. B., 1965. Basic Concepts of Ecology. The Macmillan Company, New York, 465 pages.
 • König, R., 1957. Sosyal Ekoloji. Çeviren: Z. F. Fındıkoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 19 (1-4): 169 - 176.
 • Kormondy, E. J., 1969. Concepts of Ecology. Library of Congress Catalog Card Number:75-77664, 209 pages, Prentice-Hall International, London.
 • Kösemihal, N. Ş., 1953. Sosyal Realitenin Analizi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 2 (8): 39-53.
 • Kösemihal, N. Ş., 1958. Cybernetics Sociometry Microsociologie. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 2 (13-14): 58-89.
 • Kuntay, S., 1944. Türkiye hububat mahsulu içinde tohumları bulunan yabancı otlar üzerine araştırmalar. Y.Z.E. Dergisi, 2 (3): 220 - 324.
 • Kunter, N., 1951. Türkiye'de Suçluluğun İçtimai Amilleri. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8 (3): 98-121.
 • Mendelssohn, H., Steinitz, H., 1944. Filistindeki Amfibilerin Ökolojik Zoogeografyası Hakkında. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, IX (4): 289-298.
 • Önder, F., Karsavuran, Y., Önder, E. P., Önuçar, A. ve Tutkun, E., 1982. Türkiye Entomoloji ve Zirai Zooloji Bibliyografyası (Fauna, Tarımsal Savaş, Konukçulara Göre Zararlılar, Yöntemler) (1595-1978). T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele Ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Derneği Yayinlari No: 1, 390 Sayfa.
 • Ozansoy, F., 1960. Ege Bölgesi Karasal Senozoik Stratigrafisi (Balıkesir Güneyi, Soma - Bergama, Akhisar - Manisa ve Kısmen Tîre). Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 55 (55): 1-27.
 • Ozonsoy, F., 1962. Doğu Trakya Alt Oligosen Antrakoterienleri. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 58: 85-96.
 • Öztığ, F., 1962. İstanbul Sahillerinin Deniz Vegetasyonu Hakkında. Türk Biologi Dergisi, 12 (1): 14-16.
 • Pamay, B., 1953. Dursunbey Alaçam Orman Mıntıkasındaki Yangın Sahalarının Ağaçlandırılması İmkanları ve Buna Ait Denemeler. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 3A (1-2): 54 - 98.
 • Pamay, B., Çanakçıoğlu, H., Özdönmez, M., İstanbullu, T., 1973. Türkiye'de Ormancılık Öğretim ve Gelişimi İle İ.Ü. Orman Fakültesi Kürsü Kuruluşları ve Çalışmaları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın Nu: 208/1886, 304 sayfa, İstanbul.
 • Pavari, A., 1961a. Avrupa Silvikültürünün Ekolojik Esasları. Çeviren Besalet Pamay, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın Nu: 902/70, İstanbul.
 • Pavari, A., 1961b. Akdeniz Bölgesinde Ormancılığın Ekolojik ve Teknik Esasları. Çeviren Muzaffer Selik, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın Nu: 902/70, İstanbul.
 • Remzi, D., Yurtoğlu, B. ve Utku, A., 2014: Sunuş. Çizgi Kitabevi Yayınları: 459, Osmanlı Felsefe Çalışmaları: 25, sayfa: 7 16, Ernst Haeckel, Vahdet-i Mevcȗd Bir Tabî'at Âliminin Dini Türkçeye çevirenler Bahâ Tevfik ve Ahmed Nebîl, 117 sayfa.
 • Richards, R. J., 2008: The Tragic Sense of Life: Ernst Haeckel and The Struggle Over Evolutionary Thought. İSBN-10: 0-226-71214-1, 551 pages.
 • Saatçioğlu, F.1940. Tabii Tensilin Ekolojik Şartları. Orman ve Av, Sayı 8.
 • Schimitschek, E., 1947. Doğu Karadeniz Ladin Mıntıkasında Ips sexdentatus Boerner Kabuk Böceğinin Kitle Üremesi, Zararları ve Mıcadelesi Tedbirleri. Çeviren: Fikret Saatçioğlu, Orman Genel Müdürlüğü Özel Sayı: 31.
 • Schimitschek, E., 1961. Ekolojik ve Biyosönetik Bir Problem Olarak Yetişme Muhiti ve Primer Zararlılar. Çeviren Necmettin Çepel, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın Nu: 908/71.
 • Selçuk, H., 1965. Vejetasyon Bilgisi Pratiği. Orman Genel Müdürlüğü Yayın Nu: 424, Seri Nu:5.
 • Sevgi, O., 2015. Ecology Teriminin Türkçe Karşılıkları Üzerine Bir Değerlendirme. Avrasya Terim Dergisi, 3 (1): 27 – 46.
 • Sevgi, O., 2017. Türkiye Flora ve Vejetasyonu Bibliyografyası Bağlamında Bilim Dili Üzerine Bir İnceleme. Avrasya Terim Dergisi, 5 (1): 36 – 43.
 • Sevim, M. 1962. Orman Yetişme Muhitlerinin Haritalandırılması Hakkında Ekolojik Esasları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, XIIB (1): 16 - 30.
 • Sevim, M., 1951. Alaçam (Dursunbey) Ormanlarında Ekolojik ve Pedolojik Araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1 (2): 115-142.
 • Sevim, M., 1952. Lübnan Sedirinin (Cedrus libani Barr.) Türkiye'deki Tabii Yayılışı ve Ekolojik Şartları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2A (2): 19-46.
 • Sevim, M., 1954. Alaçam (Dursunbey) Ormanlarında Ekolojik ve Pedolojik Araştırmalar. Tarım Vekâleti, Orman Umum Müdürlüğü Yayınları 131/2, 63 sayfa.
 • Tören, J., 1954. Bongardia chrysogonum (L.) Boiss. Ekotipleri Üzerinde Araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, 19 (2): 83-123.
 • Türk Dil Kurumu 1948. Dirilbilim (Biyoloji) Terimleri. Ankara.
 • Türkdoğan, O., 1965. Türk Köy Sosyolojiside Yardımcı Olması Bakımından Medikal Sosyoloji, Saha ve Problemleri. Sosyoloji Konferansları, 6: 45-59.
 • Türkoğlu, K., 1962. Elma ağaçlarında Karaleke hastalığına (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) karşı Orta Anadolu iklim şartlarında 8 ilaçla yapılan mukayeseli denemeler. Bitki Koruma Bülteni, 2 (11): 24-28.
 • Turna, İ., 2014. KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Eğitim-Öğretim Programının Bologna Süreci, YÖK, MÜDEK ve 5531 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi. 1857’den Günümüze Ormancılık Eğitim-Öğretim Çalıştayı 17-19 Kasım 2013, sayfa: 115 – 123, İstanbul.
 • Ülken, H. Z., 1947. Introduction to Sociology E. R. Groves ve H. E. Moore. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 2 (4-5): 313-318.
 • Ünder, H., 1996. Çevre Felsefesi: Etik ve Metafizik Görüşler. Doruk Yayımcılık, ISBN: 975 - 553 - 149 - 1, 292 sayfa.
 • Uvarov, B. P., 1947. Batı Anadolu’da Fas Çekirgesi üzerinde ekolojik incelemeler (Çeviren; Sadrettin Seyfi Erkılıç). Tar. Bak. Neşr. Md. Gn. Sayı: 645, Küçük kitaplar sayı: 14, 30s.
 • Varga, L., 1957. Toprak Yaşayan Organizmaların Ekolojik Klasifikasyonu. Çeviren: Mehmet Sevim, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, VIIB (2): 188-192.
 • Vural (Şaatçioğlu), F., 1940. Belgrad Ormanında Meşenin Silvikültürce Tabi Olacağı Muamele, Ekolojik Esaslar ve Teknik Teklifler. Yüksek Ziraat Enstitüsü Çalışmalarından, Sayı:125, 144 sayfa.
 • Walter, H., 1958. Ekoloji, Vejetasyon Bilgisi ve Zirai Maksatlar İçin İklim Münasebetlerinin Hükümlendirilmesinde Klima - Diagramın Kullanılması. Çeviren; Selman Uslu, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, VIIIB (II): 118-132.
 • Yamanlar, O., 1956. IV. Ormancılık Kongresi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, VIB (I): 49 - 75.
 • Yiğitoğlu, A. K., 1940. Kızılçam. Orman ve Av Dergisi, 12 (6): 163-176.
 • Yörükân, A., 1958. İnsan Ekolojisinin Gelişme ve Problemleri. Sosyoloji Dergisi. 2 (13-14): 150 - 165.