Sığır ve Koyunlarda Eş Zamanlı Brusella ve Şap Aşısı Uygulamalarının Antikor Düzeylerine Etkisi

Öz Buzağı ve kuzularda brusella ve şap aşılarının eş zamanlı, farklı noktalardan uygulanması ile farklı zamanlarda uygulanması arasında oluşan antikor titrelerinin karşılaştırmalı olarak araştırılması amaçlanmıştır. Parenteral brusella ve şap aşısı 23 adet buzağı ve 105 adet kuzuda çalışılmış ve 12 ay süre ile antikor titreleri izlenmiştir. Konjuktival brusella ve şap aşısı 91 adet buzağıda çalışılmış ve 2 ay süre ile antikor titreleri takip edilmiştir. Aşılama grupları, her çalışma grubunda hayvanlar üçe bölünerek elde edilmiş ve bu gruplara tek başına şap aşısı, tek başına brusella aşısı ve eş zamanlı 2 aşı uygulaması gerçekleştirilmiştir. Aşılamalardan önce ve aşılama sonrasında 14, 28, 60, 90, 180 ve 360. günlerde kan numunesi alınmıştır. Brusella antikor titresi serum aglütinasyon testi ile şap antikor titresi serum nötralizasyon testi ile saptanmıştır. Sonuç olarak brusella ve şap aşılarının simultane olarak uygulanmasında şap aşısı antikor titrelerinde düşme görülmezken brusella antikor titrelerinde genel olarak artış tespit edilmiştir.

Kaynakça

1-Allison AC., Byars NE., 1991. Immunological adjuvants: desirable properties and side-effects. Mol Immunol, 28, 279- 84.

2-Altay G., 2008. Kültür pozitif 70 bruselloz hastasının klinik ve laboratuvar verilerinin değerlendirilmesi, Antibiyotik duyarlılıklarının e-test yöntemi ile incelenmesi. http:// www.istanbulsaglik.gov.tr/w/tez/pdf/enfeksiyon/dr_gulustan_ altay.pdf Erişim Tarihi: 17.01.2010.

3-Anonim, 2010. Şap Hastalığı. http://www.kkgm.gov.tr/birim/ hay_sagl/Hastaliklar/ sapy.html Erişim Tarihi: 17.01.2010.

4-Aslantaş Ö., 2006. Sığır brusellozis’inin allerjik deri testleri ile teşhisi üzerinde çalışmalar. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 12, 57-61.

5-Boersma WJA., Bogaerts WJC, Bianchi ATJ., Claassen E., 1992. Adjuvant properties of stable water-in-oil emulsions: evaluation of the experience with Specol. Res Immunol, 143, 503-512.

6-Castaneda J., Espinoza M., Bernel C., Jimenez J., Aguirre L., 1976. Simultaneous vaccination of cattle with against foot and mouth disease and stomatitis live virus vaccines. Dev Biol Stand, 35, 429-36.

7-Davies G., 2002. Foot and mouth disease review. Res Vet Sci, 73, 195-199.

8-De Clercq K., Koenen F., Strobbe R., Debecq J., 1989. Simultaneous vaccination of piglets against foot-and-mouth disease and classical swine fewer. Vet Microbiol, 20, 215-221.

9-Favre H.,Valette L., Precausta P., Roulet C., Brun A., Terre J., Fontaine J., Stellmann C., 1976. Les vaccines antiaphteux associes a dautres vaccines bacteries ou viraux. Dev Biol Stand, 35, 409-428.

10-Hedger RS., Taylor WP., Barnett TR., Riek R., Harpham D., 1986. Simultaneous vaccination of cattle against rinder pest and FMD. Trop Anim Hith Prod, 21-25.

11-Ivanyi TS., Kucsera G., Tubaly S., Bognar K., Kiss S., Bernath Z., 1981. Immunogenenicity of attenuated VD and inactivated FMD vaccines applied alone or simultaneously. Magyar Allotorvosok Lapja, 36, 369-373.

12-Kitching RP., 2002a. Clinical variation in foot and mouth disease: Cattle. Rev Sci Tech Off Int Epiz, 21, 499-504.

13-Kitching RP., 2002b. Future resarch on foot and mouth disease. Rev Sci Tech Off Int Epiz, 21, 885-889.

14-Küçükayan U., Dakman A., Ülker U., Müştak K., 2007. Koyun kan serumları ve fetusların bakteriyel atık etkenleri yönünden incelenmesi. Etlik Vet Mik Derg, 18, 11-16.

15-Mahy BWJ., 2005. Foot and mouth disease virus. Springer Limited, Berlin, s. 133-135.

16-Mastan MB., Amighi M., Ardelan A., Bandpay MR., Ebadi A., Farsi J., 1976. Preliminary study of the combination of anti-foot-and-mouth disease and anti-brucellosis vaccines. Dev Biol Stand, 35, 437-43.

17-Srinivas K., Babu N., Kant R., Rahasekhar M., Kumar M., 1996. Simultaneous vaccination against foot and mouth disease. Indian Jour of Vir, 12, 33-7.

18-Stevens MG., Hennager SG., Olsen SC., Cheville NF., 1993. Serologic respons in diagnostic tests for brucellosis in cattle vaccinated with Brucella abortus 19 or RB51. J Clinic Microbiol, 1065-1066.

19-Şap Enstitüsü Protokolü p:D/9.1.

20-Ünver A., Erdoğan HM., Atabay Hİ., Şahin M., Güneş V., Çıtıl M., Gökçe Hİ., 2006. Sığır atıklarından izole edilen Brucella türlerinin RAPD-PCR ile genotiplendirilmesi. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 12, 121-127.

Kaynak Göster

APA Hancı, İ , Gürcan, İ , Sönmez, A . (2016). Sığır ve Koyunlarda Eş Zamanlı Brusella ve Şap Aşısı Uygulamalarının Antikor Düzeylerine Etkisi . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 27 (1) , 27-37 . DOI: 10.35864/evmd.514164

2028 1781

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Prevalence of Hyalomma aegyptium (Linneaus, 1758) on Tortoises (Testudo graeca) in Izmir and Aydin Province, Turkey

Serkan BAKİRCİ

Effect of Female Camel Urine on Different Testosterone Levels in Adult Male Rats

Khogali M.e. SALWA, Abd Alla M.a. DALİA, İshraga G. IBRAHİM, Esra M. MUSA, Samia H. ABDARAHMAN

Contagious Ecthyma Virusu (ORF) İzolasyonunda FLK-BLV-044 Hücre Kültürünün Kullanılması

Veli GÜLYAZ, Fahriye SARAÇ, Mustafa HASÖKSÜZ, Hüseyin ÇAKIROĞLU, Zeynel ARSLAN

Gen İdentifikasyonu ve DNA Kütüphanelerinin Oluşturulması

Gülseren Yıldız ÖZ, Vahdettin ALTUNOK

MikroRNA’lar ve Atlarda MikroRNA’lar ile İlgili Yapılan Çalışmalar

Seda EKİCİ, Özge ÖZMEN

Su Samurlarında (Lutra lutra) Görülen Hastalıklar

Banur BOYNUKARA, Timur GÜLHAN

Contagious Ecthyma (ORF) enfeksiyonu görülen koyun ve kuzularda pestivirus varlığının araştırılması

Veli GÜLYAZ

Sığır ve Koyunlarda Eş Zamanlı Brusella ve Şap Aşısı Uygulamalarının Antikor Düzeylerine Etkisi

İbrahim HANCI, İ. Safa GÜRCAN, Ahmet SÖNMEZ

Marmara Bölgesinde Yeni Doğan Buzağı İshallerinde Bovine Coronavirusların Saptanması ve Patojenite Çalışması

Züleyha PESTİL, Veli GÜLYAZ, Mustafa HASÖKSÜZ

Subklinik Mastitisli İneklerde Süt ve Süt Hücrelerinde Vitamin C Düzeyleri

Pınar PEKER AKALIN, Yaşar ERGÜN, Nuri BAŞPINAR, Gökhan DOĞRUER, Altuğ KÜÇÜKGÜL, Zafer CANTEKİN, Mustafa İŞGÖR, Mustafa SARIBAY, Ayhan BAŞTAN, Ece KOLDAŞ, Seçkin SALAR, İshak GÖKÇEK